726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Uwaga! Kwalifikator Wniosków

Aby ułatwić projektodawcom ubieganie się o środki w ramach Działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała tzw. Kwalifikator Wniosków.
Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3
w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi.
Z oczywistych względów kwalifikator nie wyczerpuje pełnej listy zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem indywidualnych projektów, zatem nawet uzyskanie wszystkich odpowiedzi wskazujących na kwalifikowanie się projektu do wsparcia nie daje pełnej gwarancji jego uzyskania.
Kwalifikator został podzielony na dwie części:
- I stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy projekt, jaki przedsiębiorca zamierza przygotować, może się zakwalifikować do otrzymania wsparcia. Tę część pytań należy przeanalizować przed przystąpieniem do przygotowania projektu.
- II dotyczy weryfikacji projektów już opracowanych. Ma na celu sprawdzenie poprawności wniosku.
Przykłady zawarte w Kwalifikatorze Wniosków są zaczerpnięte z dotychczasowych doświadczeń nabytych podczas oceny projektów, lecz zostały uproszczone na potrzeby kwalifikatora. Pomysłodawcy Kwalifikatora Wniosków mają nadzieję, iż narzędzie to pozwoli uniknąć wnioskodawcom najczęściej popełnianych błędów, które prowadzą do odrzucenia projektu.
Jeśli w przygotowanym projekcie znajdują się opisane w Kwalifikatorze błędy, należy ponownie przeanalizować wniosek. Możliwa jest także sytuacja, w której projekt, ze względu na swoją specyfikę, w ogóle nie podlega wsparciu w ramach SPO WKP Działanie 2.3.
Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania ze wsparcia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców dostępnych pod adresem http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html