728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul. Rybińskiego 29, działka gruntu nr 378/8 o pow. 275 m2, oznaczona na KM nr 21, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
- ul. Rybińskiego 11, część działki nr 422/4; 424/4, o pow. 10 m2, oznaczonej na KM nr 21, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
-ul. Chylońska 178B, działka gruntu nr 28, oznaczona na KM 13, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na realizację celów publicznych), położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2, opisanej na karcie mapy 69, obręb Gdynia jako działki gruntu nr :137/53 (o pow. 12 577 m2) i 173/53 (o pow. 505 m2). Sprzedaży podlega udział 9876/10000 w prawie własności nieruchomości. Wykaz nr 627/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.2005 r. wywieszony jest od dnia 20 października 2005 r. do dnia 10 listopada 2005 r.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przy
ul. Szlifierzy oznaczonej na karcie mapy NR 105 obręb Gdynia, jako działki nr 218/23 oraz nr 216/23 o łącznej powierzchni 281 m2.
Wykaz nr 628/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11306/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 października 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 18 października 2005 roku do 8 listopada 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (teren przy Elektrociepłowni), oznaczonej na k.m.100 jako część działki nr 71/2 o pow.1615,20m2 przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.10.2005r. do 14.11.2005r.Sprostowanie
W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącym publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Gdynia w wykazie omyłkowo zamieściliśmy lokal przy ul. Świętojańskiej 5-7, o pow. 22,92 m2, który nie jest przedmiotem ww. przetargu. Za pomyłkę przepraszamy.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro
Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń do regulacji ruchu
(sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych oraz stanowisk do automatycznej rejestracji prędkości) na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.31.62.00-7, 45.31.62.12-4, 45.31.62.13-1.
ZAMAWIAJĄCY: Prezydent Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń do regulacji ruchu polegające na naprawie lub wymianie elementów tych urządzeń w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez te urządzenia wraz z robotami drogowymi towarzyszącymi powyższym robotom,
2. Montaż i demontaż urządzeń do regulacji ruchu wraz z robotami drogowymi występującymi w ramach przeprowadzanych remontów.
Miejsce wykonywania zamówienia: gmina Miasta Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zakres zamówienia zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wykazem sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych, wykazem urządzeń do automatycznej rejestracji prędkości oraz załącznikiem cenowym dotyczącym robót remontowych urządzeń do regulacji ruchu.
Czas trwania zamówienia: od 01.01.2006r. do 31.12.2008 r. Wymagane wadium: 11000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. wynagrodzenie ryczałtowe roczne - 70%,
2. wynagrodzenie pozaryczałtowe roczne - 30%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 06.12.2005 r., cena - 40.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni - Jarmuła Irena, al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (058)6688358, fax (058)6216235, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni - Jodłowska Ewa, al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (058)6688358, fax (058) 6216235, e-mail: e.jodlowska@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie. Termin składania ofert: 06.12.2005 godz. 09:00, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dróg, al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 06.12.2005, godz. 10:00, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dróg, al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./fax 782 01 20, Regon: 002830332;
NIP: 586-12-12-048, www.mopsgdynia.pl, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich do placówek podległych MOPS w Gdyni.
Termin realizacji: 01.01.2006 r. – 30.06.2007 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich do placówek podległych MOPS w Gdyni”. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: podinsp. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wewn. 51. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15.11.2005 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali
w okresie ostatnich 3 lat dostawy zbliżone do niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy,
- posiadają własny transport, który pozwoli na terminowe dostarczanie zamawianego towaru do placówek wymienionych w Specyfikacji.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale III Specyfikacji.
Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty – 100 %
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie zadania: „Oświetlenie ul.Kadmowej w Gdyni’’
Terminy realizacji – IV kw 2005 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia:17.11.2005r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni , al.Marszałka Piłsudskiego 52/54. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. Termin składania ofert – do dnia 17.11.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych. 3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 %, okres udzielonej rękojmi 5%, okres wykonania - 5 %
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa,
tel. 0-58 66-88-306 – Wydział Inwestycji.

Dyrekcja Zespołu Szkół
Chłodniczych i Elektronicznych
Gdynia, ul. Sambora 48,
tel. 0 58 620-85-15, www.zschie.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na dostawę bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym. Wymagany termin realizacji 25 listopada 2005 r.
Wartość zamówienia 45 000 PLN. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odbierać w sekretariacie (bezpłatnie) w godzinach od 9.00 – 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Bony 2005” do dnia 15 listopada do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium . Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 50%, ilość placówek, w których istnieje możliwość realizacji bonów – 50%.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik administracyjny tel. 620-85-15 w 37
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości
położonej w Gdyni przy ul.Swarzewskiej cz.dz.nr 265/8 k.m.1L o pow.85m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.10.06r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.10.2005r. do 10.11.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap”realizowanego z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
Termin realizacji zamówienia: 2,5 roku od daty podpisania umowy.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena za realizację przedmiotu zamówienia -80%, projekty graficzne reklam -20 %, nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 7440000-3.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00-15.00, w pokoju 424. Wadium: 12 000,00 zł. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości III p., pokój 334, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w terminie do dnia 19.12.2005r. do godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni –III etap”.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest inspektor Ewa Niedziałkowska tel. 58 668 81 58. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 105. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1- Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, udokumentują należytą realizację co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 tys. PLN każda, udokumentują wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 tysięcy PLN, dysponują co najmniej 2 pracownikami z kwalifikacjami z zakresu przygotowywania projektów graficznych.

ikona