Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Raport o wdrażaniu funduszy strukturalnych

Na początku października 2005 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy zaprezentował przygotowany przez siebie raport "Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce".
Celem raportu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak przebiega proces absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym oraz kim są beneficjenci tych funduszy. Raport obejmuje okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce od początku 2004 do lipca 2005. Autorzy raportu podkreślają, że ze względu na początkowy okres wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce raport ma charakter wstępny. Podstawę badania stanowiły dane dotyczące tylko tych projektów, dla których do 31 lipca 2005 podpisano umowy o dofinansowanie. Raport składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy metodologii, w części drugiej omówiono postęp wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, na podstawie danych dotyczących wartości złożonych wniosków, wartości podpisanych dotychczas umów oraz płatności dokonanych z kont programowych. Część trzecia przedstawia rozkład wsparcia w poszczególnych regionach - analizowano tu ilość podpisanych umów w województwach, wartość wynikającego z tych umów dofinansowania oraz wartość udzielonego wparcia na jednego mieszkańca. Najobszerniejsza czwarta część raportu omawia wybrane grupy beneficjentów funduszy strukturalnych. Są nimi: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w obszarze edukacji. Przy wyborze kategorii beneficjentów kierowano się ich istotną rolą w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, a także faktem, iż w odniesieniu do tych grup posiadane dane miały najpełniejszy charakter. Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce” znajduje się w postaci pliku do pobrania na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Fundusze,strukturalne,696.html

ikona