728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Skąd Miasto ma pieniądze i na co je wydaje?

Inwestycje dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
Priorytetowe inwestycje realizowane przy współudziale Funduszy Strukturalnych to:

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni (fot. obok)
Budowa nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni - Leszczynkach, budowa nowych linii trolejbusowych o dł. 10,6 km oraz zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21,5 mln zł.
- Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II
Projekt konieczny zarówno dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności Portu jak i dla zwiększenia dostępności północnych dzielnic miasta. Realizacja inwestycji polega na rozbudowie istniejącej ulicy Janka Wiśniewskiego do układu dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia '70 do Estakady Kwiatkowskiego.
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 51,5 mln zł.

- Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap (fot. obok)
Realizacja brakującego odcinka (3,5 km) drogi dwujezdniowej dwupasmowej pomiędzy istniejącą Estakadą Kwiatkowskiego a Obwodową Trójmiasta.
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 189 mln zł.


Ponadto Gdynia realizuje projekty inwestycyjne w ramach Programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza oraz V Programu Ramowego tj.:
- TELLUS - Zintegrowanie Transportu i Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach Inicjatywy Civitas V Programu Ramowego - dofinansowanie wynosi ok. 1,8 mln zł - z przeznaczeniem na modernizację ul. Świętojańskiej.
- Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza dofinansowanie wynosi ok. 15 mln zł, w tym dla Gdyni: ok. 4,8 mln zł -
z przeznaczeniem na modernizację Mariny - basenu jachtowego.
- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (rys. obok) w ramach Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza - dofinansowanie wynosi 10 mln zł. Celem działania PPNT jest prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej oraz jej wdrażanie do praktyk gospodarczych.
- Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki oraz gmin Puck i Wejherowo w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA.
Dofinansowanie wynosi ok. 108 mln zł, w tym dla Gdyni ok.76 mln zł.
Poziom dofinansowania projektów, czyli % w jakim UE pokrywa wydatki na rzecz konkretnego przedsięwzięcia nie pokrywa całkowitych kosztów jego realizacji. Dofinansowanie może wynosić od 35 do 75% kosztów inwestycji. Resztę kosztów stanowi wymagany „wkład własny” miasta czyli środki finansowe, które samodzielnie musi zapewnić miasto.
Co więcej, środki w ramach dofinansowania mają charakter refundacji. Oznacza to, że Miasto we własnym zakresie musi wydatkować całość środków na realizację projektu, które następnie sukcesywnie np. co kwartał lub po zakończeniu inwestycji zostaną zwrócone, do kwoty ustalonej w umowie o dofinansowanie projektu.

I tak, w celu zgromadzenia nakładów na realizację - głównie dużych - inwestycji, tworzony jest (jako załącznik do budżetu Miasta) Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Jest to dokument zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz ze schematem ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata planu (3 lata). Zapisy w WPI stanowią gwarancję, iż środki na pokrycie kosztów realizacji wieloletniej inwestycji strategicznej będą zabezpieczone w kolejnych budżetach rocznych Miasta.

ikona