730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Jak absorbujemy fundusze?

W serwisie internetowym poświęconym stanowi realizacji funduszy strukturalnych w Polsce opublikowany został ostatni raport, prezentujący poziom wydatków poniesionych w ramach funduszy strukturalnych w Polsce oraz w "starych" i w "nowych" państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie programowania 2000-2006.
Pierwsza część analizy zawiera porównanie poziomu poniesionych wydatków w ramach funduszy strukturalnych, w okresie pierwszych dwóch lat wdrażania funduszy strukturalnych w "starych" krajach członkowskich Unii Europejskiej (lata 2000-2001) oraz w pierwszym okresie wdrażania w "nowych" krajach członkowskich UE (od maja 2004 r. do końca września 2005 r., z prognozą do końca 2005 r. oraz do kwietnia 2006 r.).
W drugiej części przedstawione zostały najlepsze i najciekawsze rozwiązania stosowane w "nowych" krajach członkowskich w celu zwiększenia poziomu absorpcji funduszy strukturalnych, które mogłyby zostać wprowadzone w Polsce w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Raport dostępny jest na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Wdrazanie+funduszy+strukturalnych/