730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr11500/05/IV/P z dnia 2 listopada 2005),
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku, w szczególności:
organizacja wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych i pisarskich, konferencji, dyskusji i prelekcji, organizacja wydarzeń związanych z 80-leciem nadania Gdyni praw miejskich, w szczególności kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej, wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 2006 roku wynosi 100.000 zł brutto, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może przekroczyć 5.000 zł brutto i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania. Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone przez jednego organizatora do konkursu. Jedna organizacja może złożyć do konkursu nie więcej niż 3 oferty. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż
1 stycznia 2006 i zakończy nie później niż 31 grudnia 2006 roku. Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane
z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.) Wzór ofert można pobrać w Urzędzie Miasta Gdyni Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Oferta powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dot. zadania. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Prezydent Miasta dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 12 grudnia 2005 roku, do godz. 15.00 w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 134. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 31 grudnia 2005. Na realizację zadań z zakresu kultury określonych w przedmiocie konkursu Miasto Gdynia przeznaczyło następujące kwoty brutto: w 2004 roku - 38.112zł, w 2005 roku - 27.674zł. Szczegółowa informacja na temat konkursu znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 maja 21/31. Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni:
al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-69, 668-81-72), pok. 134, w godzinach 8.00-16.00.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy i dostawcy wieńców i wiązanek na świerku,
wiązanek okolicznościowych, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych
na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Kwiaty - Przetarg" w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do dnia 28 listopada 2005 r. (poniedziałek) do godz. 9.00, do pokoju numer 8. Wiązanki należy dostarczyć w dniu 28 listopada 2005 r. (poniedziałek) do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17. Ustala się termin otwarcia na dzień 28 listopada 2005 r. (poniedziałek) na godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również informacje na temat przetargu można uzyskać u Anny Rostankowskiej, pracownika Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, telefon 66-88-168, pokój numer 136. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. Warunkiem ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego jest: prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określonej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, nie wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł. każda. Kryteria oceny oferty: - cena 40 %, - estetyka wykonania 40 %, - procent rabatu od cen bieżących 20%. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./ fax: 782-01-20, 782-01-24, 782-01-27,
http: //republika. pl/mops­_gdynia, e-mail- secretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych
dla placówek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji : od 2 styczeń 2006 - 30 czerwiec 2007r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 503, 519, lub otrzymać pocztą za zaliczeniem
w kwocie 20.00zł.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „przetarg nieograniczony na wykonanie usług pralniczych”. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik Działu Organizacyjnego-Grażyna Karbowiak - pok. 503 oraz Inspektor Ilona Kurkowska - pok. 503.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.11.2005r. o godz. 10.00 pokój 520. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 -2 tejże ustawy, 3) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określonej we wpisie np. do ewidencji gospodarczej lub KRS, 4) przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji, 5) posiadają własny transport, który pozwoli na terminowe odbieranie i dostarczanie przedmiotu umowy do placówek. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumentację załączoną do oferty.
Kryteria oceny: cena 100 %. Termin związania ofertą: 30 dni.Prezydent Miasta Gdyni
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na wykonywanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I
na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynierskich obejmuje wykonywanie następujących robót budowlanych: a) roboty bitumiczne (naprawa nawierzchni dróg i ulic), b) roboty brukarskie (naprawa nawierzchni chodników, placów, zatok postojowych, schodów), c) oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, d) oznakowanie poziome, e) utrzymanie obiektów inżynierskich. Miejscem realizacji zamówienia jest Gdynia – rejon I. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 68.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 oraz spełniający warunki okreslone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do do dnia 05.12.2005, cena - 50.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko - inspektor, Teresa Okurowska - inspektor, Wydział Dróg , al.Marsz. J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-60, (58) 668-83-61 fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 5.12.2005 godzina 09:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. J.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 5.12.2005, godzina 10:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na wykonywanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie II
na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynierskich obejmuje wykonywanie następujących robót budowlanych: a) roboty bitumiczne (naprawa nawierzchni dróg i ulic), b) roboty brukarskie ( naprawa nawierzchni chodników, placów, zatok postojowych, schodów), c) oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, d) oznakowanie poziome, e) utrzymanie obiektów inżynierskich, Miejscem realizacji zamówienia jest Gdynia – rejon II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 68.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 oraz spełniający warunki okreslone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – 100 %. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do do dnia 05.12.2005, cena - 50.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko - inspektor, Teresa Okurowska - inspektor, Wydział Dróg, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-60, (58) 668-83-61 fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 5.12.2005 godz. 9.30, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 5.12.2005, godz. 10.30, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na wykonywanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie III
na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynierskich obejmuje wykonywanie następujących robót budowlanych: a) roboty bitumiczne (naprawa nawierzchni dróg i ulic), b) roboty brukarskie (naprawa nawierzchni chodników, placów, zatok postojowych, schodów), c) oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, d) oznakowanie poziome, e) utrzymanie obiektów inżynierskich, Miejscem realizacji zamówienia jest Gdynia – rejon III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 68.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art.24 oraz spełniający warunki okreslone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – 100 %. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do do dnia 05.12.2005, cena - 50.00 PLN. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko - inspektor, Teresa Okurowska - inspektor, Wydział Dróg, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-60, (58) 668-83-61 fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 5.12.2005 godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu złożenia ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 5.12.2005, godz. 11.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.Dyrekcja Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Gdyni
ul. Płk. Dąbka 207, tel.665-03-13,
fax. 665-36-36, www.zsonr4.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości do 60 tys. Euro zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) na dostawę bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych
w systemie bezgotówkowym.
Wymagany termin realizacji 9 grudnia 2005 r. Specyfikację istotnych warunków Zamówienia należy odbierać w sekretariacie (bezpłatnie) w godzinach od 9.00 – 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Bony 2005” do dnia 30 listopada do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.11.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty ich znaczenie: cena – 70%, termin ważności talonów – 20%, ilość placówek, w których istnieje możliwość realizacji bonów – 10%. Osobą upoważnioną do kontaktów jest kierownik administracyjny tel.665-03-13 w. 12.Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na III piętrze przy pokoju nr 340
wywieszony został wykaz nieruchomości
położonej w Gdyni przy ul.Węglowej, cz.dz.nr 105/1 k.m.119 o pow.2.200m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.05r.. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 02.11.2005r. do 22.11.2005r.Dyrektor SP ZOZ
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
ul. Żwirki i Wigury 14
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Dz. U. nr 93, poz. 592 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pomocy doraźnej przez lekarzy od 01.01.2006 r. w ciągu całej doby na obszarze działania MSPR Gdynia.
Oferta powinna spełniać warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. (Dz. U. nr 93, poz. 592). Druki oferty do odebrania w MSPR w Gdyni od dnia 7.11.2005 r. do 18.11.2005 r. do godz. 15.00. Oferty należy składać w MSPR do dnia 25.11.2005 r. do godz. 15.00.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9.12.2005 r. o godzinie 14.00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./ fax: 782-01-20, 782-01-24, 782-01-27,
http: //republika. pl/mops­_gdynia, e-mail- secretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro
na dostawę artykułów spożywczych do placówek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji: 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do placówek podległych MOPS w Gdyni”. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: podinsp. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wewn. 51. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.11.2005 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat dostawy zbliżone do niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, - posiadają własny transport, który pozwoli na terminowe dostarczanie zamawianego towaru do placówek wymienionych w Specyfikacji. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale III Specyfikacji. Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty – 100 %.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni, w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury; b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej; c) działalności w zakresie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się; d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin. Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 250 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz
w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadań: od 1 marca 2006r. do 28 lutego 2007 r. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis „Referat ds. Osób Niepełnosprawnych- Konkurs”. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona:
w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego, zamieszczona na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 ( tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni,
obejmującą swoim zakresem:
prowadzenie nauki mowy przełykowej (zastępczej), organizację szkoleń prowadzonych przez foniatrę i psychologa, prowadzenie działalności informacyjnej i grupy wsparcia dla osób po laryngektomii i członków ich rodzin. Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 24 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2009 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni ulica Piłsudskiego 52/54. Konkurs zostanie rozstrzygnięty: do dnia 20 stycznia 2006 roku. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7
w Gdyni
ul. Stawna 4/6 tel. 624-04-07; fax 624-23-63; www.zs7.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do
60 000 EURO na zakup bonów towarowych
Wymagany termin realizacji dostawy bonów: do dnia 30.11.2005r. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30 – 15.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 22.11.2005 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego
w dniu 22.11.2005 r. o godz. 12.00. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: ilość placówek handlowych realizujących talony w Trójmieście 60%; termin realizacji (ważności) bonów 40%. Do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest kierownik administracji Renata Telecka.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Działania mają obejmować swoim zakresem prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, wspólne ćwiczenia podczas spotkań oraz zajęcia na basenie. Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi: 75 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31.
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Termin składanych ofert: ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 ( tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
ul. Zielonej, obejmującej część działki gruntu nr
89/15; 199/15 o powierzchni 15 m2, oznaczonej na karcie mapy 40 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.10.2005 r. do 17.11.2005 r.

ikona