733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni, obejmującą swoim zakresem: prowadzenie nauki mowy przełykowej (zastępczej), organizację szkoleń prowadzonych przez foniatrę i psychologa, prowadzenie działalności informacyjnej i grupy wsparcia dla osób po laryngectomii i członków ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 24 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2009 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Konkurs zostanie rozstrzygnięty: do dnia 20 stycznia 2006 roku. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnego na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Działania mają obejmować swoim zakresem prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, wspólne ćwiczenia podczas spotkań oraz zajęcia na basenie. Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi: 75 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Termin składanych ofert: ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, tel.:058/ 6687-311, fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na dostawę paliw płynnych (CPV-231)
Zamówienie niniejsze nie podlega stosowaniu procedur określonych w ustawie prawo zamówień publicznych –podstawa: art. 122 i 123 Ustawy z 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2004 R., NR 19 POZ. 177). Przetarg realizowany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień Pewik Gdynia SP. Z O.O. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK Gdynia Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00-14.00, w pok. 213 za opłatą 12,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami – Hanna Makowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel.058/6687-286 oraz Maciej Rembalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 058/6687-264, mail: Maciej.Rembalski@pewik.gdynia.pl. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł. Termin realizacji umowy: 01.01.2006r. – 31.12.2006r. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/76/2005. Kryterium oceny ofert: 1. cena – 90 %, 2. funkcjonalność – 10 %. Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 14-12-2005 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 14-12-2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 21, 81-311 Gdynia. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert.Stowarzyszenie Rozwoju Służby Zdrowia „Hipokrates”
81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 59, tel/fax 623-07-71 NIP: 958-14-00-176 na podstawie statutu Stowarzyszenia, legitymując się decyzją Prezydenta Miasta Gdyni nr OBO.5022-9/2004 z dnia 09.11.2004r. w sprawie publicznej zbiórki środków pieniężnych, przeznaczonych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
Informuje że w wyniku zbiórki w okresie od 15.11.2004 do 14.11.2005r. zebrano następujące sumy: gotówka przekazana do wystawionych skarbon - 625,65, wpłaty darczyńców na konto stowarzyszenia - 3800,00, wpłaty z tytułu nawiązek sądowych - 1100,00, dochód z balu charytatywnego - 501,00, RAZEM - 6026,65. Uzyskany dochód ze zbiórki, w całości ulokowano na koncie bankowym Stowarzyszenia z przeznaczeniem docelowym zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
do 60.000 Euro na usługę usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych na podstawie art. 50 a i 130 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 III piętro, pok. 322 w godz. 8.00 –16.00. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Halina Magiełda – Inspektor Wydziału Dochodów, pok.315 telefon 66 88 258. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pok. 322. Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 322 (III piętro Urzędu Miasta). Wymagany termin realizacji zamówienia 1.01.2006r– 31.12.2007r. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert – cena -100%. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2006
Zamawiający – Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Termin realizacji zamówienia: 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. Termin składania ofert – do dnia 15.12.2005r. do godz. 13.00 w pok. Nr 8 Urzędu Miasta Gdyni – Kancelaria Ogólna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.12.2005r. o godz.13.30 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pok. 105A. Specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Biblioteka. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1,2 Prawo Zamówień Publicznych.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni, w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury; b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej; c) działalności w zakresie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się; d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin. Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 250 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadań: od 1 marca 2006r. do 28 lutego 2007 r. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis „Referat ds. Osób Niepełnosprawnych- Konkurs”. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego, Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31
(tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00. co najmniej 190 000 zł brutto każdym roku.Urząd Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora w Wydziale Dróg – w Referacie Budowy i Utrzymania Dróg.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń na IV p. UM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.plPrezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340
wykazu nr 662/05/IV/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11521/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.11.2005 r., nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej, obejmującej część działek nr 84/16 z KM 5909, o pw. 15 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 22.11.2005r. do 13.12.2005 r.Administracja Budynków Komunalnych Nr 4
Zakład Budżetowy, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67a,
tel. (058) 620-72-43, 621-02-70, fax (058) 620-72-43,
www.abk4-gdynia.com.pl/,
e-mail: tech@abk4-gdynia.com.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na:Utrzymanie czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach administrowanych przez ABK Nr 4, będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy Gdynia
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 267, poz. 61998.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
Miejsce realizacji zamówienia: Gdynia- dzielnice: Działki Leśne, Grabówek, Witomino, Śródmieście. Termin realizacji: 2006-02-01 do 2009-01-31.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20, lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Halina Bieschke, Z-ca kier. d/s tech.. W przetargu mogą wziąć udział oferenci:spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004, z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wysokość wadium wynosi 4 000,00 PLN. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:cena - 100% . Termin składania ofert upływa dnia 2006-01-05 o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 2006-01-5 o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego (pok. 16). Termin związania ofertą wynosi 60 dni.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./fax 782 01 20
www.mopsgdynia.pl, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
na świadczenie usług gastronomicznych dla klientów pomocy społecznej w Gdyni
Termin realizacji:1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (20 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla klientów pomocy społecznej w Gdyni.” Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Kierownik Działu Organizacyjnego – Grażyna Karbowiak, pokój 503, tel. 782 01 20 wew. 55 oraz podinsp. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wew. 51. Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.12.2005 r. o godz. 12.00. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale III Specyfikacji. Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty – 100 %.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro
na druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni
Termin realizacji zamówienia: styczeń 2006 – grudzień 2006. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena łączna za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać za pokwitowaniem w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00-15.00, w pokoju 424, lub otrzymać pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości III p., pokój 334, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do dnia 8.12.2005 r. do godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona ”Przetarg na druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni”. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Aleksandra Pawłowska, Referat Promocji, tel. 668 81 59, fax 668 81 46, e-mail: promocja @gdynia.pl. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.12.2005 r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 105a. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia określoną wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. b.spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. c. posiadający doświadczenie w wykonywaniu prac objętych zamówieniem, tj.wykażą się realizacją w okresie ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, druku co najmniej 2 zamówień o wartości min. 90.000 brutto o podobnym zakresie do przedmiotu niniejszego zamówienia. d. osiągnęli w ostatnich 3 latach obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przychód w wysokości co najmniej 190 000 zł brutto każdym roku.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na usługę polegającą na wykonaniu:
1. Analizy terenowo prawnej w zakresie: geodezyjnym architektoniczno –budowlanym
2. Inwentaryzacji architektoniczno budowlanej
3.Oszacowania wartości nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 KW 5112 i wyceny nakładów poniesionych w ramach inwestycji o nazwie Program Zagospodarowania i Wykorzystania Miejskich Hal Targowych w Gdyni z uwzględnieniem amortyzacji przez poszczególne podmioty w tym Gminę Miasta Gdyni działające w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni
4.Obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli wycenionych nakładów wraz z rozliczeniem ich wartości.
Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy
Kryteria oceny ofert – cena 100 %. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 70332000-7, 74225100-3. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00–15.00 w pokoju 422 a (bezpłatnie). Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości III p., pokój 334 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do dnia 5.01.2006 r. do godz.10.30. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Zbigniew Osadowski, tel 58 668 85 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.01.2006r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego w sali 105 A. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1i2 Prawa Zamówień Publicznych, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, udokumentują realizację dwóch usług w zakresie analizy terenowo prawnej (geodezyjnej) o wartości minimum 5.000 zł za każdą usługę dysponuję 1 osobą z uprawnieniami geodezyjnymi zakresu drugiego, 1 osobą z uprawnieniami w zakresie budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z 2 letnim doświadczeniem zawodowym, 1 osobą z uprawnieniami szacowania nieruchomości z 2 letnim doświadczeniem zawodowym.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r.
Przewidywana kwota dotacji 45.600 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340
wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej, oznaczonej na k.m.54 numerem 773/284 o pow.219m2 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej BAŁTYK. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.11.2005r. do 12.12.2005r.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11591/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r.
otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście
w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r. Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch,tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11587/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2008r. Przewidywana kwota dotacji 134.770 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 59.770 zł (z czego 27.270 zł z budżetów rad dzielnic), 2. w roku 2007 – 35.000 zł, 3. w roku 2008 – 40.000 zł
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11588/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 30.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach:
1.w roku 2006 – 15.000 zł, 2. w roku 2007 – 15.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11590/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni, w okresie od 15.01.2006r. do 31.08.2007r. Przewidywana kwota dotacji 17.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach:
1.w roku 2006 – 10.000 zł, 2. w roku 2007 – 7.000 zł Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11589/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich opiekunów w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2008r.
Przewidywana kwota dotacji 120.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 40.000 zł, 2. w roku 2007 – 40.000 zł, 3. w roku 2008 – 40.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 14.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 7.000 zł, 2. w roku 2007 – 7.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w UM Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Termin składania ofert ustala się na 16.12.2005 roku do godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10.01.2006r. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.12.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r. Przewidywana kwota dotacji 15.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15.01.2006r. do 31.12.2006r. Termin składania ofert ustala się na 16.12.2005r. do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.01.2006r. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania pn: "Rozbudowa ulicy Mylnej w Gdyni"
Termin wykonania – 30 kwietnia 2006 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 16.12. 2005 r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 24,40 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. Termin składania ofert – do dnia: 16.12.2005r do godz. 9.00 w pokoju nr 237. UM Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. spełniają wymogi określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Małgorzata Szlemińska, tel.0-58 66 88 310 – Wydział Inwestycji.