Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Informator Europejski

Polacy w Wielkiej Brytanii
293 tys. obywateli nowych krajów Unii Europejskiej, w tym prawie 170 tys. Polaków, zgłosiło się od 1 maja 2004 roku do września 2005 roku do brytyjskiego systemu rejestracji pracowników (Workers Registration Scheme). Według najnowszych danych, opublikowanych przez Home Office (brytyjski resort spraw wewnętrznych), aż 59 tys. pracowników z nowych krajów UE z Europy Środkowej i Wschodniej przyjechało na Wyspy latem - od lipca do końca września 2005 roku. Z prawie 300 tys. przybyszów z nowych krajów UE, którzy zgłosili się w Home Office do końca września, certyfikaty pracownicze wydano ponad 277 tys. osób. Polacy stanowią 58% (169.675) pracowników z nowych państw UE. Licznie do Wielkiej Brytanii przyjeżdżają też Litwini (14% - 39.690) oraz Słowacy (11% - 30.735). Najmniej jest Estończyków (1% - 4.105) i Słoweńców - (ok. 0,5% - 285 osób). Aż 47,9 tysięcy (17%) przyjezdnych z nowych krajów UE pracuje w samym Londynie. Imigranci z nowych państw UE pracują głównie w sektorze nazwanym w raporcie "administracja, biznes i zarządzanie" (29%), w branży hotelarskiej i cateringu (23%), rolnictwie (13%), przemyśle wytwórczym (8%) oraz przetwórstwie żywności (5%). Wykonują prace nie wymagające wysokich kwalifikacji - największa grupa, ponad 50 tys. z nich określiło swój zawód jako "robotnicy". Sporo pracuje także jako pomoce kuchenne, sprzątacze, kelnerzy, magazynierzy. Do Home Office zgłosiło się tylko 110 hydraulików, którzy byli symbolem obaw związanych z rozszerzeniem UE i unijną konstytucją we Francji. Zdecydowana większość (80 proc.) pracuje za minimalną stawkę od 4,5 do 5,99 funta za godzinę. 83% pracowników z nowych państw UE to osoby młode w wieku od 18 do 34 lat. Tylko 5% (15,2 tys.) przyjechało na Wyspy z rodzinami, które są na ich utrzymaniu. Imigranci ze wschodnioeuropejskich państw UE złożyli 19 tys. wniosków o zasiłek na dzieci. Brytyjskie władze przyznały ok. 8,5 tysiąca takich zasiłków. Ponadto coraz więcej młodych Polaków podejmuje naukę na brytyjskich uczelniach. Brytyjska Centrala Turystyczna VisitBritain informuje, iż na studia rozpoczynające się jesienią 2005 roku zgłosiło się 1317 Polaków, z czego 1033 zostało przyjętych. To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii jest świadectwo ukończenia szkoły średniej - umożliwia to polska matura. Niezbędna jest również udokumentowana znajomość języka angielskiego. Większość brytyjskich uczelni wymaga egzaminu Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency lub IELTS. Rekrutację na pierwszy rok studiów First Degree prowadzi specjalnie powołana w tym celu instytucja University and Colleges Admission Service. Od września 2005 r. osoby pragnące studiować w Wielkiej Brytanii mogą skorzystać z aplikacji internetowej APPLY dostępnej na stronie www.ucas.com. Należy ją wysłać do 15 stycznia roku, w którym chce się rozpocząć studia. Większość brytyjskich uniwersytetów nie przeprowadza egzaminów wstępnych, niektóre jednak zapraszają kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury jest wypadkową średniej ocen ze szkoły średniej, wyników egzaminów maturalnych, a także innych osiągnięć, którymi może się pochwalić pretendent. Studia na Wyspach Brytyjskich są odpłatne, jednak dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej kosztują teraz wielokrotnie mniej niż jeszcze dwa lata temu. Średnio za rok akademicki unijni studenci płacą około 1200 funtów za kursy pierwszego stopnia (First Degree). Polscy maturzyści, którzy chcieliby podjąć studia w Wielkiej Brytanii, mogą się również starać o uzyskanie stypendium - praktycznie każdy uniwersytet przyznaje takie środki studentom. O dofinansowanie należy się starać przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej Polacy studiujący w Wielkiej Brytanii nie potrzebują specjalnej studenckiej wizy, mogą też podejmować pracę. Jedynym wymogiem jest obowiązek rejestracji w urzędzie pracy w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
Od 1 grudnia 2005 r. w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) można odbierać nową, plastikową Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zastąpi dotychczasowy formularz E 111. Karta będzie ważna od 1 stycznia 2006 roku. Karta uprawnia do bezpłatnej pomocy medycznej w Unii Europejskiej (UE) na zasadach obowiązujących w danym kraju.
Polacy wybierający się w podróż do krajów Unii będą musieli więc zabierać ze sobą nie dotychczasowy papierowy formularz E 111, a kartę przypominającą kartę kredytową z wydrukowanymi na niej danymi (pesel; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę; numer identyfikacyjny karty; data ważności karty). Karta jest bezpłatna. Podobnie jak formularz będzie ważna dwa miesiące.
Więcej informacji udziela: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. (58) 321-86-98, 321-86-35; fax (58) 321-85-15; http://www.nfz-gdansk.pl


UE promuje naukę języków obcych
Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do promowania nauki języków obcych, podkreślając znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników i konkurencyjności unijnej gospodarki.
W ramach rozpoczętej kampanii pod hasłem "Im więcej znasz języków, tym większym jesteś człowiekiem", Komisja Europejska uruchomiła nowy portal internetowy, poświęcony językom Unii Europejskiej, dostępny we wszystkich 20 językach urzędowych: http://europa.eu.int/languages
Komisja informuje w nim o polityce Unii, mającej na celu promocję nauki języków, zasadach używania unijnych języków urzędowych oraz możliwościach zatrudnienia profesjonalnych lingwistów w instytucjach unijnych. Z niedawnego sondażu Eurobarometru wynika, że połowa obywateli UE uważa, iż jest w stanie prowadzić rozmowę w jednym języku obcym. 34% może rozmawiać po angielsku, 12% po niemiecku, 11% po francusku. Podkreślając znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników i konkurencyjności unijnej gospodarki, Komisja zaapelowała do krajów członkowskich o przyjęcie krajowych planów działania w zakresie promowania wielojęzyczności, ulepszeń w szkoleniu nauczycieli języków obcych, zapewnienia wczesnej edukacji językowej.


Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla beneficjentów EFS
Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) działający w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), został powołany w celu przygotowania beneficjentów EFS do jak najlepszego wykorzystania środków tego funduszu. Sieć Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) ma za zadanie udzielanie informacji, promocję, doradztwo oraz szkolenia dla beneficjentów EFS z zakresu procedur aplikowania, wydatkowania i rozliczania środków EFS.
Zadania te realizowane są m.in. poprzez szkolenia oraz doradztwo. KOSzEFS organizuje więc bezpłatne szkolenia 3-dniowe, które odbywają się w terminie od listopada 2005 roku do czerwca 2006. Udział w szkoleniach oraz korzystanie z usług doradczych jest dla beneficjentów bezpłatne. Najbliższe szkolenie z zakresu zamówień publicznych odbędzie się w Gdańsku w dniach 28 - 30 grudnia 2005. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby i instytucje, które otrzymały wsparcie w ramach SPO RZL.
Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej projektu znajdującej się pod adresem: http://www.koszefs.pl/zamowienia
Ponadto można korzystać z doradztwa świadczonego w dwojaki sposób:
- na dyżurach pełnionych przez doradców w każdym mieście wojewódzkim
- za pośrednictwem internetu.
Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej przyjmowane są zapotrzebowania beneficjentów na bezpośrednią pomoc doradczą. Terminy i miejsca pełnienia dyżurów podawane są na stronie internetowej oraz przekazywane bezpośrednio zainteresowanym.

Internetowe szkolenia dla przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła internetowe szkolenia (tzw. e-learning) przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Obecnie dostępne są szkolenia dotyczące zakładania firmy, metod analizy rynku, przygotowania biznesplanu, korzystania z funduszy unijnych oraz bezpieczeństwie i higienie pracy w małych i średnich firmach. W przyszłości PARP chce także uruchomić szkolenia o ubieganiu się o zamówienie publiczne.
Koszt przygotowania platformy informatycznej oraz szkoleń e- learningowych dla PARP to 0,5 mln zł. Przetarg na te usługi, rozstrzygnięty przez Agencję pod koniec 2004 roku, wygrało konsorcjum czterech firm. Szkolenia zostały przygotowane przez firmę COMBIDATA Poland we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Biurem Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego „Business Consultants”. COMBIDATA Poland dodatkowo stworzyła oraz zaprasza do korzystania z portalu edukacyjnego, za pośrednictwem którego udostępniane są szkolenia.
Szkolenia są bezpłatne i dostępne pod adresem internetowym
http://www.akademia.parp.gov.pl

ikona