734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 11591/05/IV/O
z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r.
Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonywanie zadania: „Odławiania zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę oraz pomoc bezpańskim zwierzętom z wypadków na terenie gminy Gdynia"
Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat, od 01.01.2006r do 31.12.2008r.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia określający szczegółowy zakres zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w lokalu przy ul. Władysława IV 37 w godz. 8.00- 16.00, tel. 66-20-204.
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Władysława IV 37.
Koperta powinna być opisana: " Przetarg nieograniczony na odławiania zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę oraz pomoc bezpańskim zwierzętom z wypadków na terenie gminy Gdynia". Oferty należy składać do dnia 22.12.2005r, do godz. 10,00, w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Władysława IV 37. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych. Oferta winna zachować swoją ważność przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Nie przewiduje się wadium. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w rozdziale III ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru ofert są ceny jednostkowe: 50 % - godzinowa stawka odławiania bezpańskich zwierząt podczas wyjazdów interwencyjnych, 25%- uśpienie zwierzęcia, 25 %- uśpienie ślepego miotu psiego /kociego.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z Oferentami jest Barbara Strzelczyńska -tel. 66-20-204.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, I piętro, pok. nr 101 w godz. 8.00 – 16.00 lub za zaliczeniem pocztowym. Do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień uprawniona jest Maria Domaradzka tel. (058) 668-85-85, Wydział Budynków, al. Zwycięstwa 96/98 pok.103, w godz. 8.00-16.00.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Budynków pok. 101, I p. do dnia 15.12.2005r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Budynków Urzędu Miasta, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 104, I piętro, dnia 15.12.2005 r. o godz. 10.00. Wymagany termin realizacji: 28.02.2005r. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Nie żąda się wniesienia wadium. W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: - cena oferty 100%. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na realizację działań promocyjno – informacyjnych dotyczących projektu „Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy” realizowanego z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, działanie 1.4
Termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena za realizację przedmiotu zamówienia - 70%, projekt linii graficznej plakatu - 10 %, projekt linii graficznej ogłoszenia prasowego skierowanego do pracodawców - 10%, projekt linii graficznej ogłoszenia prasowego dotyczącego rekrutacji - 10%. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00-15.00, w pokoju 424, lub otrzymać pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości III p., pokój 334, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do dnia 15.12.2005r do godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona ”Promocja projektu Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy”. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Aleksandra Pawłowska, Referat Promocji, tel. 668 81 59, fax. 668 81 46, e-mail: promocja@gdynia.pl. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 105a. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Prawa Zamówień PublicznychPrezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym:
ul. Świętojańska 91 lok. nr U - 2 o pow. 112,11 m2 w tym 36,36 m2 piwnica. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 1.12.2005r do 21.12.2005 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 11.01.2006 r. w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku
Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości
przeznaczonej na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego nie wydzielonej ułamkowej części gruntu w wysokości 128/10000 położonej przy ul.Knyszyńskiej oznaczonej na karcie mapy NR 40 obręb Gdynia jako działka nr 214 o powierzchni 2 987 m2. Wykaz nr 646/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11457/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2005 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 28 listopada 2005 roku do 19 grudnia 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju
nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony tj do dnia 31.12.2006. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako część działki nr 71/2 KM100 obręb Gdynia, położona przy ul.Puckiej (teren przy Elektrociepłowni). Teren o pow. 3365m2 przeznaczony jest pod uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni (05.12.2005-25.12.2005r)Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: al. Jana Pawła II, obejmującej część działki gruntu nr 62/1 o powierzchni 150 m2, oznaczonej na karcie mapy 134 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną w przeszklonym „ogrodzie zimowym” . Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 5.12.2005 r. do 25.12.2005 r.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11587/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2008r. Przewidywana kwota dotacji 134.770 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 59.770 zł (z czego 27.270 zł z budżetów rad dzielnic), 2. w roku 2007 – 35.000 zł, 3. w roku 2008 – 40.000 zł
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11588/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 30.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach:
1.w roku 2006 – 15.000 zł, 2. w roku 2007 – 15.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11588/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 30.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach:
1.w roku 2006 – 15.000 zł, 2. w roku 2007 – 15.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11589/05/IV/O z dnia 8 listopada 2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich opiekunów w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2008r.
Przewidywana kwota dotacji 120.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 40.000 zł, 2. w roku 2007 – 40.000 zł, 3. w roku 2008 – 40.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2007r.
Przewidywana kwota dotacji 14.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwotach: 1. w roku 2006 – 7.000 zł, 2. w roku 2007 – 7.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w UM Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15.01.2006r. do 31.12.2007r. Termin składania ofert ustala się na 16.12.2005 roku do godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10.01.2006r. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.12.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r. Przewidywana kwota dotacji 15.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin realizacji zadania: od 15.01.2006r. do 31.12.2006r. Termin składania ofert ustala się na 16.12.2005r. do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.01.2006r. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 15.01.2006r. do 31.12.2006r.
Przewidywana kwota dotacji 45.600 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 (pokój 108). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2006r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


ikona