735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

Strategia Rozwoju Gdyni (2)

W kolejnych wydaniach „Ratusza” przedstawiamy główne priorytety samorządu gdyńskiego zawarte w Strategii Rozwoju Gdyni, odsyłając zarazem do oryginału, dostępnego stale na stronach internetowych miasta www.gdynia.pl, w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w Bibliotece Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
„Samorząd Gdyni, wierny tradycjom otwarcia na morze i świat, dążyć będzie do zapewnienia miastu, w zjednoczonej Europie, pozycji odpowiadającej jego potencjałowi oraz potrzebom, możliwościom i aspiracjom gdynian”
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta.
W dużych miastach – takich jak Gdynia – potrzeby, specyficzne dla wieku ich mieszkańców dziecka, dorosłego czy osób starszych dotyczą wielu tysięcy osób. Wiele działań, dotyczących dzieci, dorosłych czy ludzi starszych wynika z ich konstytucyjnych praw a także z ustawowych zadań państwa czy samorządu terytorialnego. Realizowane są jako zadania własne i zadania zlecone (w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, prawidłowej działalności placówek publicznej ochrony zdrowia, szkolnictwa, potrzeb kulturalnych czy ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej).
Polityka miasta opierać się musi o dobrą znajomość potrzeb i oczekiwań tych grup mieszkańców miasta – by umożliwić ich spełnienie, zgodnie z europejskimi standardami.
Ważne są również potrzeby indywidualne mieszkańców – dotyczy to różnych form aktywności - na przykład w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wiedzy, amatorskiego uprawiania sportów czy specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrzeby indywidualne mieszkańcy zaspokają z reguły sami lub ich najbliżsi. Ważnym zadaniem jest więc prorodzinna polityka samorządu, służąca trwałości rodziny, jej stabilizacji materialnej i zdolności do samodzielnego rozwiązywania indywidualnych problemów.
Potrzeby i problemy indywidualne mogą być też zaspokajane dzięki solidarności środowiskowej. W mieście działają rady dzielnic, wspólnoty parafialne i mieszkaniowe, stowarzyszenia zawodowe, organizacje pożytku publicznego, różne grupy samopomocy oraz inicjatywy służące solidarności z potrzebującymi.
Suma tych organizacji i efekty ich działań składają się na „społeczeństwo obywatelskie” naszego miasta. Miasto patronuje wielu obywatelskim inicjatywom a także zapewni warunki do rozwoju aktywności Gdynian w różnych organizacjach, szczególnie o charakterze publicznym.
Potrzeby mieszkańców naszego miasta mają też istotną specyfikę, która w Strategii Rozwoju Gdyni jest wyraźnie chroniona. Społeczeństwo Gdyni jest bardzo przywiązane do swoich tradycji, szczególnie z pionierskiego okresu budowy miasta i portu. Powszechnie akceptowana jest ochrona dziedzictwa kulturowego Gdyni, szacunek dla tradycji, pamięć o wybitnych Obywatelach miasta i ich zasługach czy poświęceniu – na przykład w latach II wojny światowej. Strategia Rozwoju Gdyni wspierana jest doświadczeniem i wiedzą o przedsięwzięciach poprzednich pokoleń, jest ich kontynuacją i rozwinięciem.
Rozwijanie aktywności zawodowej, głównie gospodarczej, mieszkańców Gdyni.
Aktywność zawodowa – głównie gospodarcza - jest jednym z najważniejszych celów w życiu. Przyświeca mu zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, troska o sprawność umysłową i fizyczną, dążenie do wysokiej jakości życia. Aktywność zawodowa mieszkańców jest też najważniejszym źródłem dochodów miasta, z których finansowane są istotne dla miasta zadania. Aktywności zawodowej służy prosty i efektywny system wspierania przedsiębiorczości, pośrednictwa pracy i kształcenia zawodowego, czytelne prawa rynku, służące rozwojowi miasta plany zagospodarowania przestrzennego, nowoczesna infrastruktura techniczna, w tym powszechna i nieograniczona dostępność do energii, wody, systemu transportowego.
W gospodarce Gdyni dominują tradycyjne branże morskie: budownictwo okrętowe, transport i handel międzynarodowy, obsługa statków i towarów w porcie, rybołówstwo, usługi, turystyka i rekreacja morska. Gospodarce morskiej służy rozwinięte w Gdyni szkolnictwo i administracja morska a także sektor samorządu gospodarczego – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej i Polska Izba Spedycji i Logistyki – o znaczeniu ogólnopolskim. Równolegle, rozwijane są inne sektory gospodarki miasta – głównie oparte o wykorzystanie wysokich technologii. Fenomenem współczesnej gospodarki jest szybki rozwój sektora małych przedsiębiorstw – kilkuosobowych, ale wspartych nowoczesnymi technologiami – internetem czy swobodą komunikowania się i współpracy. Małe firmy są często prekursorami postępu technologicznego. Miasto w coraz większym stopniu rozwija ten sektor, poprzez tworzenie instytucji wspierania biznesu.
Gospodarka Gdyni w coraz większym stopniu integruje się z gospodarką całej metropolii – dotyczy to w szczególności gospodarki komunalnej, transportu publicznego, przemysłu okrętowego, turystyki. Oznacza to, że w miejsce „gdyńskiego” rynku pracy powstaje „trójmiejski”, wymagający efektywnych połączeń komunikacyjnych i integracji różnych instytucji publicznych. cdn