735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

Uchwała nr XXXVI / 865 / 05

Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2 powierzchni. 1) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od m2 powierzchni użytkowej. 1) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV / 575 / 2004 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2004 r., nr 149, poz. 2748).
§ 4.
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski