Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

782 (391) 2006-12-01 - 2006-12-07

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Gmina Miasto Gdynia z sukcesem doprowadziła do zakończenia realizacji projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Stypendia finansowane były w 68,05 % z Europejskiego Funduszu Społecznego zaś w 31,95 % z budżetu państwa. Program stypendialny miał na celu ułatwienie uczniom z terenów wiejskich dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

Pomoc finansową uzyskało 284 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2005/2006 do gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki zmianom w Uzupełnieniu ZPORR, znacznemu uproszczeniu uległ sposób i warunki wypłaty stypendium. Już od stycznia br. nie było potrzeby przedkładania w szkołach do rozliczenia faktur, rachunków czy innych dokumentów o równoważnej wartości księgowej. Wystarczające stało się oświadczenie uczniów (lub w przypadku niepełnoletności uczniów- ich rodziców) o przeznaczeniu stypendium na cele edukacyjne.

Ponadto, warunkiem wypłaty stypendium było systematyczne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Dzięki temu poza efektem bezpośrednim, jakim była pomoc materialna dla uczniów, udało się osiągnąć efekt dodatkowy w postaci wyraźnie zwiększonej frekwencji stypendystów na zajęciach lekcyjnych.

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły większe problemy, które zagrażałyby osiągnięciu zakładanych rezultatów. Najbardziej uciążliwa, w szczególności dla uczniów, była kwestia związana z nieregularną wypłatą należnych kwot stypendiów. Problem ten jednak był niezależny od Gminy Miasto Gdynia.

Gmina Miasto Gdynia czyni obecnie starania w kierunku szybkiego podpisania umowy u dofinansowanie projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”. Planuje się w nim objąć pomocą 260 uczniów pochodzących z obszarów wiejskich/ miast do 5 tys. mieszkańców lub od 5 do 20 tys. mieszkańców, jeśli nie ma tam publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.