788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Główne obowiązki:
- zadania strażnika miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o strażach gminnych)

Wymagania konieczne:
- zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 31 stycznia 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.DYREKTOR
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA w GDYNI

ul. 3 Maja 27-31,
81-364 Gdynia,
zatrudni od dnia 15 lutego 2007 r.

pracownika na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

w wymiarze 3/4 etatu, docelowo etat

 • WYMAGANIA:
 • Spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  − ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych
  − posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego;
  - pięcioletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego w jednostce budżetowej.

 • WYMAGANIA:
  - biegła znajomość obsługi komputera oraz programów finansowo-księgowych
  - biegła znajomość obecnie obowiązujących przepisów w budżecie

 • ZAKRES ZADAŃ
  a) prowadzenie rachunkowości CAS;
  b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
  d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  e) dokonywanie terminowych sprawozdań finansowych jednostki w stałej współpracy
  z Wydz. Budżetu Urzędu Miasta

 • WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
  a) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
  i poświadczającego obywatelstwo;
  b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
  c) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
  d) dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (oryginał lub odpis);
  e) dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej;
  f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji;
  g) cv ze zdjęciem list motywacyjny;

 • TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30. 01. 07 .
  na adres:
  Centrum Aktywności Seniora w Gdyni,
  Ul. 3 Maja 27-31,
  81-364 Gdynia,
  z dopiskiem: „Główny księgowy budżetu”.

  Aplikacje elektroniczne należy kierować na adres:
  cas.dyrektor@poczta.neostrada.pl
  W przypadku zakwalifikowania kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały lub odpisy wymaganych dokumentów oraz dokumentów, na które powołuje się w aplikacji elektronicznej.

  INFORMACJA:
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Osoby nie zakwalifikowane mogą odbierać dokumenty w biurze CAS do dnia 30.03.2007 r.  Prezydent Miasta Gdyni
  informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, położonej przy ulicy Starowiejskiej 56-km 53 działka nr 1084/19 o pow. 12m2.
  Wykaz Nr 6/06/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 154/2006/V/M z dnia 13 grudnia 2006 r wywieszony jest na okres 21 dni tj od dnia 8.01.2007 do dnia 29.01.2007 r.


  Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
  INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE REMONTÓW

  Wykształcenie, praktyka zawodowa: wyższe – inżynier budowlany, minimum 3-letni staż pracy w wymaganym zawodzie Wymagania konieczne: - obywatelstwo polskie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, znajomość prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, znajomość prawa zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, znajomość KPA, biegła znajomość obsługi komputera, skanera, nieposzlakowana opinia.
  Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
  Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 29 stycznia 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – oferta pracy”.


  Prezydent Miasta Gdyni
  informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 10 z dnia 10.01.2007 r. pozycja 8069 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro a poniżej 211.000 euro na wykonanie: „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowo-Łużyckiej w Gdyni na odcinku od ronda M. Brzeskiego do ul. Wrocławskiej wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ul. Wielkopolską i przebudową uzbrojenia w ulicy Wrocławskiej”.
  Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 .Termin wykonania: I etap - obejmujący wykonanie mapy do celów projektowych, ekspertyzy geotechnicznej i koncepcji drogowej w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy, II etap - obejmujący wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w terminie pięciu miesięcy od podpisania umowy, III etap - obejmujący wykonanie kompletu projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, operatu wodno-prawnego, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w terminie siedmiu miesięcy od podpisania umowy.
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
  • zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 projekty branży drogowej wraz z infrastrukturą techniczną o wartości minimum 100.000,00 zł każda,
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego, dysponują odpowiednią kadrą techniczną posiadającą uprawnienia projektowe w następujących specjalnościach: drogowa - 2 osoby, architektura - 2 osoby, konstrukcje mostowe - 2 osoby, instalacyjne w zakresie sieci wod-kan i gazowych - 2 osoby, instalacyjne w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 2 osoby.
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł,
  • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163, z późn. zm.).
  Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi lub zamówić i odebrać za opłatą 20,- zł w Wydziale Inwestycji, pok. 240, lub za zaliczeniem pocztowym od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00-15.00.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  Kryteria wyboru ofert: 100 % cena. Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2007 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 25 stycznia 2007 r. o godz. 11.00.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Aleksandra Cichoń, tel. (0-58) 6688300; 6688309 (Wydział Inwestycji).

  Uwaga, organizacje pozarządowe!
  Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej z terminem realizacji 1.05.2007 - 30.06.2009 r.”
  Przewidywana kwota dotacji w latach 2007-2009 wynosi 240.000 zł, w tym 80.000 zł w 2007 r., 80.000 zł w 2008 r. i 80.000 zł w 2009 zł.
  W ramach realizacji niniejszego zadania dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu stworzenie młodzieży gdyńskiej możliwości nawiązania kontaktów z młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii, poprzez organizację wyjazdów zagranicznych młodzieży polskiej i przyjmowanie młodzieży z zagranicy w celu odbycia stażu, a także budowania wzajemnych relacji i rozwoju edukacji nieformalnej w zakresie promocji demokracji i aktywności obywatelskiej.
  Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w „Biuletynie Informacji Publicznej”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w Gdyni.
  Oferty należy składać do dnia 16.02.2007 roku do godziny 19.00 w Biurze Prezydenta Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w Gdyni.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2007 roku.
  Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 0-58 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00 - 19.00.


  Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko
  DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI


  Główne obowiązki dyrektora MOPS:
  Kierowanie jednostką, a w szczególności, ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych.
  Wykształcenie, praktyka zawodowa:
  • wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz 2-letni w administracji publicznej
  Wymagania konieczne:
  obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji.
  Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
  Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 24 stycznia 2007r. pod adresem:
  Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
  z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA MOPS”
  Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  Prezydent Miasta Gdyni
  informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Promiennej 2, oznaczonej na KM 66, obręb Gdynia jako działka nr 760/249 o pow. 117 m2.
  Wykaz nr 16/2006/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 406/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03. stycznia 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 19. stycznia 2007 r. do 2 lutego 2007 r.  Prezydent Miasta Gdyni
  informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr I/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
  ul. Orłowska 40/10, Gniewska 28A/14, Bp. Dominika 25/6, Partyzantów 39II/69, Morska 106/37, Dantyszka 13/21, Okrzei 14/14, Starowiejska 36/6, Kapitańska 16/10, Żelazna 18A/53, Abrahama 6/1, Partyzantów 42/9, Górna 21/2, Gniewska 18/25, Boh. Star. Warszawskiej 18/38, Morska 7/5, Żelazna 16B/14, Widna 4/43, Zielona 15A/1, Bat. Chłopskich 17/2.
  Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 10.01.2007 r. do dnia 30.01.2007 r.

  Zespół Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia
  Poszukuje firm i hurtowni w celu nawiązania współpracy dotyczącej dostaw artykułów żywnościowych na zasadzie zapytania o cenę: wg. katalogu CPV: 01112100-6 ziemniaki, 01242000-5 jaja.
  Osoba kontaktowa : Marek Kamiński- Kierownik administracyjny. Tel. (058) 6292000.


  Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6, tel (058) 663-79-88
  zatrudni pracownika obsługi na stanowisko sprzątaczki, w wymiarze 1/2 etatu.
  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

   Autor: Aleksandra Krzymińska

  ikona