788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

W środę sesja

W środę 24 stycznia 2007 roku o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się IV sesja Rady Miasta Gdyni
Porządek obrad przewiduje m.in.dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni;
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na remonty w gdyńskich szpitalach;
- uchwalenie budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 (projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym)
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon alei Zwycięstwa i ul. Świętopełka;
- rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Tadeusza Padzikowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta;
- zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Muzeum Miasta Gdyni odnośnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Suchej i Wiczlińskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w stosunku do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – ul. Radosna;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pustej;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Puckiej;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkokackiej 17 na rzecz jej dzierżawcy;
- wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska I w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 168 B (Kotlarska) w trybie przetargu ustnego;
- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płockiej 118 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Tarnowa 13 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Murarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej – Ślusarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Marynarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga 67 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
-wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Tokarskiej 7A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego, ul. Szarych Szeregów i ul. Cylkowskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej 2A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 170B (d.Kowalska) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej 509 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Śląskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Styczniowego – Spacerowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik Orbis Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr XXXV/1152/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. zmienionej uchwałą Nr XLIII/1385/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/858/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2005 r.;
- oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wejherowo i Powiatem Wejherowskim w sprawie współfinansowania Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Gdyni ul. Krasickiego 28;
- nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6;
- przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia”;
-zmiany w uchwale Nr XLIII/1016/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;
- zmiany uchwały Nr XXIII/529/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania;
- utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni;
- nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 7 w Gdyni
- desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich;
- powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji;
- powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji;
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 31 (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni)
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 32 (Bogdan Fota)
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 33 (Andrzej Barczak).

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona