790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Ogłoszenia

 

Prezydent Miasta Gdyni
w imieniu Gminy Miasta Gdyni , al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego
,,Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni’’

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2007/S 4-004078 dnia 06.01.2007r -

http://red.europa.eu. oraz na stronie internetowej UM Gdyni http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE

Projekt ,,Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni’’

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Projekt nr Z/2.22/I/1.1.1/286/05.

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wydział Inwestycji pok. 237 - Teresa Horiszna, PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 58 668 83 00. E-mail t.horiszna@gdynia.pl. Faks +48 58 668 83 02.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w której zawarto szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wydział Inwestycji pokój 231.

Dokumenty odpłatne: 700,00 PL.

Warunki i sposób płatności: Kasa Urząd Miasta Gdynia 8:00-15:00 lub konto BANK NORDEA POLSKA nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045.

Elżbieta Wójcicka, PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 58 668 88 80. E-mail e.wojcicka@gdynia.pl. Faks +48 58 668 83 02.

PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 58 668 88 80. E-mail e.wojcicka@gdynia.pl. Faks +48 58 668 83 02.
Warunki otwarcia ofert: 19.02.2007r -10.00.

Miejsce: Polska Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 sala 101.

Termin wykonania: zakończenie: 30.03.2008r.

Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 300 000,00 PLN i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10% ceny oferty brutto.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. Śląskiej obejmującej część działki nr 974/233 o powierzchni 18 m2, oznaczonej na karcie mapy 53 Obręb Gdynia, przeznaczonej na działalność handlową.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 22.01.2007 r. do 12.02. 2007
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr III/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Śląska 51A, ul. Płk. Dąbka 189/10, ul. Ledóchowskiego 1D/7.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.01.2007 r. do dnia 12.02.2007 r.
Prezydent Miasta Gdyni

informuje wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu lokalu o pow. 210,5 m2 na parterze nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana 38, przeznaczonego do wydzierżawienia na czas określony do dnia 31.12.2008 roku na potrzeby działalności Wojskowej Izby Chorych.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 25.01.2007 r. do 15.02. 2007
Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńska cz.dz.nr 176/76 i cz.dz.nr 175/76 k.m.13 o łącznej pow.25m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.09r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 19.01.2007r. do 9.02.2007r.
Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej dz.nr 253/12 k.m.50 o pow.1.725m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 28.02.08r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.01.2007r. do 9.02.2007r.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii R w Gdyni i Rumi we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.

Zakres zamówienia: obsługa brygad: R / 4 w dni powszednie, R / 1 w soboty, R / 1 w niedziele i święta – ok. 503 540 wozokilometrów

Termin realizacji: od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-2-07.pdf)

Wadium: 15 546 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 5 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 6 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 6 marca 2007 r. godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.

Zakres zamówienia: obsługa brygady: 181/14 – ok. 23 230 wozokilometrów.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-1-07.pdf)

Wadium: 900 zł. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 7 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 8 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 marca 2007 r. godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 171 w Gdyni, gminie Żukowo i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.

Zakres zamówienia- ok. 636 429 wozokilometrów.

Termin realizacji: od dnia 1 listopada 2007 roku do dnia 31 października 2011 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-3-07.pdf)

Wadium: 12 904 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 12 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 13 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13 marca 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.01.2007 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)

zawiadamia się strony o:

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzji nr UOD.JS.7335-210/06/07 z dn. 23.01.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wolności, Karpackiej, Słupeckiej, Podlaskiej, Tatrzańskiej, Olsztyńskiej, Kwidzyńskiej, Mazurskiej, Cmentarnej i Witomińskiej – dzielnica „Działki Leśne” w Gdyni” dla wnioskodawcy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWiK Gdynia Sp. z o.o.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216),

- w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni,

- na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip, na okres 21 dni tj. od dnia 26.01.2007 r. do dnia 15.02.2007 r.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)

 

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii G w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych dwoma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.

Zakres zamówienia: GRUPA A: obsługa brygady: G / 1 w niedziele i święta - 10 605 km; GRUPA B: obsługa brygady: G / 1 w niedziele i święta - 8 484 km.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-8-07.pdf)

Wadium: 560 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

SIWZ można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 8) lub pocztą do dnia 29 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (058) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 30 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 marca 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 informuje, że w BZP Nr 16 z dnia 18.01.2007r poz. 9044
został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn:
,, Ulica Tetmajera – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli’’

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a) etap I – kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Ejsmonda i Tetmajera : odtworzenie i zabezpieczenie skarpy za pomocą kolumn betonowych zbrojonych w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej, roboty drogowe

b) etap III – remont kanału deszczowego Ø 400 metodą bezwykopową, budowa kanału deszczowego Ø 300 - Ø 600 , montaż osadnika wirowego i separatora

c) organizacja ruchu na czas budowy

d) zakup i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych wraz z 3 letnia pielęgnacją.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 16.02.2007r o godz.10.00 pok.101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al.Marsz. Piłsudskiego 52/54

Wysokość wadium: 45. 000,-zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 200,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej

–adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

Termin składania ofert – do dnia : 16.02.2.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Inwestycji.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

• w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 2 roboty budowlane, każda zawierająca roboty drogowe z uzbrojeniem o wartości minimum 1.500.000 zł netto, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru

• wykażą się osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach :

1) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 2) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 3) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 4) 1 osoba o specjalności – uprawniony geolog-kat. uprawnień VII lub VI

• posiadają dostępne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł;

• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 500.000 zł

• udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy

2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.

4. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. Pożądany okres wykonania zamówienia do 30.09.2007r. 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 85 %, okres udzielonej gwarancji 5 % , okres wykonania 10 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.058 66 88 880 – Wydział Inwestycji.
Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE REMONTÓW

Główne obowiązki:

- opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych remontów budynków komunalnych niemieszkalnych
- organizowanie i udział w przeglądach technicznych budynków
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich
- weryfikacja zakresu robót remontowych, kosztorysów, dokumentacji technicznej
- udział w odbiorach robót
- przygotowywanie specyfikacji przetargowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- udział w postępowaniach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Wykształcenie, praktyka zawodowa: wyższe – budownictwo lądowe, minimum 3-letni staż pracy w wymaganym zawodzie

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, znajomość prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, znajomość prawa zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, biegła znajomość obsługi komputera, skanera, nieposzlakowana opinia

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 9 lutego 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW (2) – oferta pracy”.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie

„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w al. Marsz. Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osoba o specjalności konstrukcyjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Inwestycji, pok. 234, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Termin składania ofert upływa 07.02.2007 r. o godzinie 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 07.01.2007 r. o godzinie 15.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313 (Wydział Inwestycji).GMINA MIASTA GDYNI

al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 informuje, że w BZP Nr 22 z dnia 26.01.2007r poz.10421 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO

,, Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni’’.

Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty drogowe (w tym: budowa chodnika z barierą ochronną, wjazdy bramowe, przebudowę dwóch zatok autobusowych, budowę wysepki dla pieszych), przestawienie wiaty przystankowej, przebudowę studni wodociągowej, zieleń wraz z pielegnacją ( trawniki,wycinki i przesadzenie drzew), oznakowanie pionowe i poziome, organizację ruchu na czas prowadzenia robót
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Pożadany termin realizacji do 30.06. 2007r.

Wysokość wadium : 3.000,-zł

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 26.02.2007 r o godz. 10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni al.Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 20,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji lub pobrać na stonie internetowej bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamowienia/roboty.php.

Termin składania ofert – do dnia 26.02.2007r do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Sekretariat Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowych. Termin związania ofertą 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

• prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

• w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej dwa zamówienia zawierające wykonawstwo robót drogowych o wartości netto minimum 150.000 zł w każdym zamówieniu, których realizację, zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego;

• wykażą się osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba z uprawnieniami budowalnymi o specjalności drogowej bez ograniczeń

2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena brutto 90 % , okres udzielonej gwarancji 5 % ,

okres wykonania zamówienia 5 %

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa -tel.(058) 66-88-306 – Wydział Inwestycji.


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 050 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim dwupokładowym niskopodłogowym.

 

Zakres zamówienia: ok. 31 339 wozokilometrów.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-6-07.pdf)

Wadium: 1 450 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 28 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 29 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29 marca 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 500 w Gdyni w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.

Zakres zamówienia: ok. 7 216 wozokilometrów.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-5-07.pdf)

Wadium: 200 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 21 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).Termin i miejsce składania ofert: 22 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 22 marca 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Dyrektor
Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni:
Szkoła Podstawowa nr 31 i Gimnazjum nr 12
ul. Chylońska 227, tel. (058) 782-11-51

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie: Robót w zakresie podłóg drewnianych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w budynku Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227.

 

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 14.04.2007 r.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 6.02.2007 r. w godz. od 8.00 do 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych:

szkoły: http://mniam.net/zs9/ogloszenia.html, http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/samorzad/jedn.php?id=25 portalu UZP

4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia:16.02.2007 r. do godz. 9.00 w sekretariacie

5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 16.02.2007 r. o godz. 9.15.

6) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest

Aleksander Kuźmin – w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni przy Chylońskiej 227 w godz.900– 1400, Tel. 78-211-51 lub 52 FAX 78-211-50; ZS9@laczpol.net.pl

w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni przy Chylońskiej 227 w godz.900– 1400, Tel. 78-211-51 lub 52 FAX 78-211-50; ZS9@laczpol.net.pl
7) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena oferty 100%.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona