Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wojewody Pomorskiego

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm./ w związku z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru /Dz.U. z 2006r. Nr 1, poz.7 z późn.zm./ oraz § 1 - 4 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007r. (Dz.U. Nr 221, poz.1628), podaje się do publicznej wiadomości, że:

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE OD 05 LUTEGO DO 30 KWIETNIA 2007 ROKU

ZOSTANIE PRZEPROWADZONY POBÓR MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1988 ROKU

1. Do przeprowadzenia poboru oraz określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1988 roku, powołane są powiatowe komisje lekarskie.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.

3. Obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w roku 1987 i latach wcześniejszych, którzy:

1) ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

5.Do poboru wzywa się kobiety:

1) urodzone w latach 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru /Dz.U. Nr 95, poz.660/.

6. Pobór dla osób wyżej wymienionych , mających pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące na obszarze: MIASTA GDYNI w GOSiR GDYNIA-ORŁOWO ul. Olimpijska 5/9 – HOTEL „OLIMP”przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w okresie od dnia 05 lutego do dnia 30 kwietnia 2007r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8ºº do 15ºº.

7. Osoby, stające po raz pierwszy do poboru obowiązane są przedstawić dla potrzeb:

1) powiatowej komisji lekarskiej:

a)dowód osobisty,

b)posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy

poprzedzających dzień stawienia się do poboru,

2) ewidencji wojskowej:

a)dowód osobisty,

b)dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,

c)aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy),

d)potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

8. Osoby zgłaszające się po raz kolejny do poboru przed komisją lekarską przedstawiają dowód osobisty i książeczkę wojskową.oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia.

9. Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed powiatową komisją lekarską, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

10. Poborowych, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art.26 ust.1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji podanie (wraz z wypisem z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność), na podstawie którego można określić zdolność tych poborowych do czynnej służby wojskowej. W podaniu należy podać: nazwisko; imię (imiona); imię ojca; miejsce urodzenia; adres zamieszkania; wykształcenie; zawód, serię i numer dowodu osobistego; nazwę organu, który wydał dowód osobisty oraz numer ewidencyjny PESEL poborowego.

11.Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do poboru, które:

1) po dniu ogłoszenia poboru a przed dniem jego rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, winny zgłosić się celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do poboru, do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące,

2) po rozpoczęciu poboru zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, winny przed zmianą miejsca pobytu zgłosić się do komisji, właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu.

12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą się stawić do poboru w wyznaczonym w terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie winny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do poboru.

13.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO POBORU.

14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwiających powodów nie zgłoszą się do poboru w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7, lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim na postawie art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję (art. 32 ust.6 cyt. ustawy). Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.

 

 

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2007r. Piotr Ołowski