792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA DOMU DZIECKA W GDYNI

Główne obowiązki dyrektora DOMU DZIECKA:

- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

Zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.05.37.331) par. 30, Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4)

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA DOMU DZIECKA”

Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO

IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA” W GDYNI

Główne obowiązki dyrektora OGNISKA:

- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych

Wykształcenie, praktyka zawodowa: Zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.05.37.331) par. 30, Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4)

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA OGNISKA”

Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na
wykonanie zagospodarowania terenu między budynkami przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni

CPV: 45111000-8, CPV: 45112700-2, CPV: 45233300-2, CPV: 45233100-0, CPV: 45233253-7, CPV: 45112710-5, CPV: 45112723-9, CPV: 45222000-9, CPV: 45242000-6

Przedmiot zamówienia:

Zakres robót:prace porządkowe, prace ziemne, posadowienie urządzeń zabawowych, posadowienie elementów małej architektury, ogrodzeń, budowa nawierzchni, nasadzenia roślinne.

Wymagany termin realizacji: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej - złożyć właściwy dokument,

- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24

ust.1 i 2 Prawa zamówień – złożyć właściwe oświadczenie

- wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie) zrealizowali co najmniej 3 kontrakty o podobnym charakterze robót co przedmiot

zamówienia, o wartości brutto minimum 80 000 zł każdy – złożyć odpowiedni załącznik i dokumenty Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Budynków

- wykażą się osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w następującej specjalności:

- 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogi dla kierownika budowy

- udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej

http:// www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/ oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, pok.101, I piętro.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 1.03.07r. do godz. 9.00 w sekretariacie

Wydziału Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 01.03.07r. o godz. 10.00 w pok. 104 I piętro Wydział Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest inspektor Wydziału Budynków : Maria Domaradzka tel. (058) 668-85-85 godz.8.00- 16.00.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 90%, gwarancja – 10 %.Morski Instytut Rybacki w Gdyni ul. Kołłątaja 1

ogłasza konkurs ofert na najem:

1.powierzchni tarasu w Akwarium Gdyńskim przy al. Jana Pawła II 1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną / restauracja - kawiarnia /

2. węzła sanitarnego w pochylni budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej www.mir.gdynia.pl, lub w MIR pok 309, tel (058) 7356247.


OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIX/669/05 z dnia 23 marca 2005 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

- od północy – wzdłuż terenu przeznaczonego w planie na usługi sakralne,

-do wschodu – wzdłuż ulicy Żukowskiej,

-od południa – wzdłuż ulicy Gniewskiej,

-od zachodu – wzdłuż ulicy Kartuskiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.02.2007 r. do 20.03.2007 r., w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.03.2007 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni

dr Wojciech Szczurek/>
Zespół Szkół nr 10

ul. Staffa 10 Gdynia 81-597

www.zs10.gdynia.pl

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na zakup artykułów

spożywczych, przemysłowych i innych dla pracowników Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni

Kod CPV 22865000-1

Termin wykonania zamówienia w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy który otrzyma najwyższą ilość punktów z trzech

kategorii oceny oferty tj .cena, termin realizacji i dostępność placówek handlowych.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Miejsce oraz termin składania ofert: 06.03.2007 r.do godziny 09:00 Zespół Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia, pokój 110 (Sekretariat)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia (Sekretariat pok. 110), lub można pobrać ze strony http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html


Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni ul. Porębskiego 21,
tel. (058) 6255709, fax. (058) 6255708 poszukuje pilnie od 26.02.2007r.
nauczyciela j. angielskiego
w zakresie szkoły podstawowej w wymiarze 11 godzin tygodniowo.Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście lub e-mailem : sekretariat@zs11.neostrada.pl


Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 392/81 k.m.76 o pow.15m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 28.02.08r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 07.02.2007r. do 27.02.2007r.


Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 392/81 k.m.76 o pow.7m 2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 28.02.08r.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 07.02.2007r. do 27.02.2007r.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)

ogłasza przetarg nieograniczony

na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości (polegających na codziennym -

z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych - sprzątaniu) w pomieszczeniach Biura Obsługi Klienta ZKM w Gdyni, przy ul. Kilińskiego 16.

Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-13-07.pdf). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 20 lutego 2007 roku. Cena formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 15 zł (plus podatek VAT)

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: p. Krzysztof Grzelec – Kierownik Samodzielnej Sekcji Marketingu - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). Termin i miejsce składania ofert: 20 lutego 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.Termin i miejsce otwarcia ofert: 20 lutego 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI

Główne obowiązki dyrektora DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

• wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej

• minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz 2-letni w administracji publicznej*

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr , al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ”

Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.Prezydent Miasta Gdyni

al. Marsz.Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro a poniżej 211.000 euro

na wykonanie: „Geodezyjnego wydzielenia nieruchomości

przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód”.

Obszar objęty zakresem geodezyjnych wydzieleń nieruchomości, został podzielony na dwie części:

Część I - rejon ulic Chwarznieńska, Wiczlińska, Śliska. Część II – rejon ulic Wiczlińska, Sucha.

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną przez siebie część zamówienia. Przyjmuje się, że w każdej z ww. części znajduje się 112 działek przeznaczonych do podziału.

Termin wykonania: I etap - obejmujący wykonanie wstępnych projektów podziału dla 60 przewidzianych do podziału działek – sukcesywnie w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy, II etap - obejmujący wykonanie wstępnych projektów podziału dla pozostałych działek przewidzianych do podziału – sukcesywnie w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy, III etap - obejmujący sporządzenie operatów technicznych i ostatecznych projektów podziału – w ciągu 6 tygodni od uzyskania postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu projektu podziału, a w przypadku działek dla których zachodzi konieczność przeprowadzenia rozgraniczenia termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 6 tygodni, IV etap - wyznaczenie w terenie przebiegu granic i stabilizacja znaków granicznych – w ciągu 6 tygodni od uprawomocnienia się każdej decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

Ostateczny termin zakończenia całości wydzieleń przewiduje się do końca listopada 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

•dysponują zespołem przewidzianym do realizacji zamówienia w składzie obejmującym conajmniej trzy osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi GUGiK,

• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł,

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi lub zamówić i odebrać za opłatą 10,- zł w Wydziale Inwestycji, pok. 240, lub za zaliczeniem pocztowym od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00-15.00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: 100 % cena. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2007 r. o godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 26 lutego 2007 r. o godz. 11.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Aleksandra Cichoń, tel. (0-58) 6688300; (0-58) 6688309 (Wydział Inwestycji)


Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni,

ul. Uczniowska 1, tel. (058) 624-09-74

ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds.administarcyjno-gospodarczych na okres zastępstwa od dnia 1.03.2007 do 30.09.2009 w wymiarze 1 etatu.

Wymagania: wykształcenie średnie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe minimum 4 latla, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Oferty pracy zawierające CV z aktualnym zdjęciem oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie szkoły w godz.8.00-14.00 do dnia 26 lutego 2007r.Samorządowa Szkoła Podstawowa

nr 35 w Gdyni,

ul. Uczniowska 1, tel. (058) 624-09-74

ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds.płac w wymiarze 1 etatu.

Wymagania: wykształcenia średenie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe minimum 4 lata, znajomość programów komputerowych - Płace, Kadry, Przelewy, Płatnik.

Oferty pracy zawierające CV z aktualnym zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie szkołyikona