792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Szkolenie dla gdyńskich organizacji pozarządowych

Zapraszamy na kolejne warsztaty przygotowane dla gdyńskich organizacji pozarządowych dotyczące: Pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizatorem szkolenia jest Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Warsztaty prowadzone są od 2004 roku i wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. Najbliższe odbędą się 26 stycznia (piątek) w godzinach od 16.00 do 20.00 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31. Tym razem oferta szkoleniowa zostanie wzbogacona o zagadnienia dotyczące nawiązki orzekanej przez sądy na rzecz organizacji pozarządowych i kwestie związane ze statusem pożytku publicznego.

Warunkiem udziału jest spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:

- członkostwo w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Gdyni zarejestrowanej lub w trakcie rejestracji,

- członkostwo w organizacji pozarządowej, która prowadziła lub prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gdyni.

Szkolenie jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń, a wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.gdynia.pl i w GCOP, tel. (058) 621-80-98.

Zachęcamy do udziału tym bardziej, że :

- pozyskiwanie środków samorządowych to w przypadku 45% organizacji działających w kraju główne źródło finansowania,

- ubiegłoroczna zmiana przepisów wprowadziła wiele korzystnych zmian między innymi wzór oferty został uproszczony; organizacja nie musi już posiadać odrębnego konta w przypadku gdy otrzymuje dotację; można dokonywać modyfikacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy,

- będzie to także okazja do nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.

Warsztaty prowadzone są przez pracowników Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Z oferty szkoleniowej skorzystało do tej pory 220 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.

ikona