793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

Ogłoszenia


Prezydent Miasta Gdyni  ogłasza przetarg nieograniczony  do 60 000 EURO
na  wykonanie remontu   pomieszczeń  w budynku Straży Miejskiej
przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni
 

 CPV: 45000000-7 roboty budowlane
 Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka  J. Piłsudskiego  52/54,            
 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 Przedmiot zamówienia:
 Roboty wewnętrzne:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty budowlane,
- roboty wykończeniowe:
  posadzki, stolarka drzwiowa, malowanie,
- instalacja c.o.,
- instalacje elektryczne.
Wymagany termin realizacji: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy,  którzy:
 - prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru  lub
 ewidencji działalności gospodarczej  -  złożyć  właściwy dokument,
 - spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych– złożyć właściwe oświadczenie
- wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -     w  tym okresie) zrealizowali co najmniej 3 kontrakty  o podobnym charakterze    robót co przedmiot zamówienia, o wartości netto minimum  60 000 zł każdy – złożyć odpowiedni  załącznik i dokumenty      

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Budynków      
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej    
 http:// www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/ oraz  można odebrać
 w  sekretariacie  Wydziału Budynków UM Gdyni, Al. Zwycięstwa  96/98,  pok.101, I piętro
 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  do dnia  02.03.2007r. do godz. 9.00  w  sekretariacie
 Wydziału  Budynków  Al. Zwycięstwa  96/98 w Gdyni pok. 101.
 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 02.03.2007r.  o godz. 1000
 w pok. 104  I piętro Wydział  Budynków  UM Gdyni, Al. Zwycięstwa  96/98.
 Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami  jest inspektor
 Wydziału  Budynków : Magdalena Ostap tel. (058) 668-85-80 godz.800- 1600
 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
  Nie przewiduje się wnoszenia wadium.          
  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  cena oferty  100%,
 
Uwaga, organizacje pozarządowe !

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście w okresie od 4.04.2007r. do 31.10.2008r. Przewidywana kwota dotacji 43.000 zł w 2007r. i 50.000 zł. w 2008r.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 26 marca 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 3 kwietnia 2007r.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2007 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),

zawiadamia się

Strony o wydaniu postanowienia znak: UOD.DM.RI.7335-5/07 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej.”

Z pełną treścią postanowienia wraz z jego uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216

- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”

- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 15.02.2007 r. do 28.02.2007 r.

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdyni ul.Bp.Dominika 13a
 poszukuje kandydata na stanowisko sekretarki w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe i minimum 2 lata praktyki lub średnie i minimum 6 lat praktyki

- niekaralność

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

- znajomość programów komputerowych Exel , Word, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,

ustawy o systemie oświaty .

Zakres zadań:

- prowadzenie sekretariatu,

- prowadzenie spraw uczniowskich,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

- sporządzanie SIO,

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

- oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze skazanych

- CV i list motywacyjny

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce składania dokumentów:

Szkoła Muzyczna I stopnia – pokój 18.

81-402 Gdynia ul.Bp.Dominika 13 a z dopiskiem : „ Oferta pracy”

Termin składania ofert : 16 marca 2007r

Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Muzycznej I st w Gdyni pod numerem telefonu : 058 622 06 33 w godz. 10.00 -15.00.

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lutego 2007r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30630, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 18-18d

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), w związku z wnioskiem z dnia 25.10.2006 r. który złożyła Pani Agata Szczygielska, działająca w imieniu PTC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej sieci Era znajdującej się w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 18-18d,

zawiadamia się

Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.BF.7335-227/06-07 z dnia 12.02.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 18-18d w Gdyni, na terenie działki nr 1292/68 KM 60, obręb Gdynia.

Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip od dnia 12.02.2007r. do 13.03.2007r.


Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest , tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.
OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2007 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Galewskiego, działającej w imieniu inwestora – Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „730/2491 (3086) SWARZEWSKA” zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Swarzewskiej 54 w Gdyni,

zawiadamia się

Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 16.02.2007 r. do 1.03.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenia na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Promiennej 1, oznaczonej na k.m. 66, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 762/246 o pow. 200 m2.

Wykaz nr 27/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 849/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6. lutego 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 23.02.2007 r. do 09.03.2007 r.

oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenia na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Promiennej 3, oznaczonej na k.m. 66, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 763/246 o pow. 84 m2.

Wykaz nr 28/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 850/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6. lutego 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 23.02.2007 r. do 9.03.2007 r.Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ adresowanego do mieszkańców dzielnic: Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino – Radiostacja, Witomino – Leśniczówka, Działki Leśne, Redłowo, Orłowo, Kamienna Góra”.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia, m. in. w formie spotkań w klubie seniora, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń budujących sprawność oraz innych działań realizujących cele określone w warunkach konkursu. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz mieszkańców dzielnic: Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Działki Leśne, Redłowo, Orłowo, Kamienna Góra, w terminie między 10 kwietnia 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 23 marca 2007 roku do godziny 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 – 15.00.

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+" - Zarządzenie nr 1103/07/V/R z dnia 21 lutego 2007,

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+
"Przyęcie harmonogramu otwartych Konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007r.- Zarządzenie nr 1104/07/V/R z dnia 21 lutego 2007.


Gmina Miasto Gdynia

81-382 Gdynia, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54

ogłasza konkurs na „Opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni”
WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 i 2 Ustawy Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: legitymują się doświadczeniem projektowym tj. zaprojektowały lub uczestniczyły jako członek zespołu autorskiego w zaprojektowaniu wnętrz budynków o charakterze publicznym lub dysponują osobami, które zaprojektowały lub uczestniczyły w zaprojektowaniu takich wnętrz jako członkowie zespołu autorskiego – minimum 3 projekty.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1) Zgodność prezentacji z określoną, w regulaminie misją ,celem oraz zakresem merytorycznym ekspozycji, określonym w pkt. 9.5 regulaminu 40 %

2) Klarowność i przystępność prezentacji wartości określonych powyżej 15 %

3) Atrakcyjność wizualna 30 %

4) Techniczna wykonalność projektu 15 %

SPOSÓB UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU

Regulamin konkursu można uzyskać:

a) bezpośrednio ze strony internetowej Organizatora: www.gdynia.pl/muzeum

b) bezposrednio w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni przy ul.Starowiejskiej 30 w Gdyni (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00)

c) za zaliczeniem pocztowym w terminie do 5 dni, od otrzymania przez Organizatora wniosku o przesłanie regulaminu konkursu

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 30. Termin: 12 kwietnia 2007r. do godz. 14.00

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD-Nagrodami w konkursie są: I nagroda – zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją, oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł,, II nagroda – pieniężna w wysokości 30 000 zł. III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 zł. O sposobie przyznawania nagród stanowi regulamin konkursu.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o.,

ul. Witomińska 29,81-311 Gdynia, tel.: 058/ 6687-311 fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl

ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/01/2007 o wartości, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro

na dostawę z instalacją zbiornika biogazu oraz węzła tłocznego biogazu wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i włączeniem urządzeń do istniejącego układu technologicznego GOŚ Dębogórze, wykonaniem projektu wykonawczego dla prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń pracowników Zamawiającego. CPV 452

Zamówienie niniejsze nie podlega stosowaniu procedur określonych w usatwie Prawo Zamówień Publicznych (Podstawa: art. 132 i 133 ustawy z 29 stycznia 2004 R. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Przetarg realizowany zgodnie z regulaminem udzielania zamóweiń PEWIK Gdynia Sp.z O.O.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK GDYNIA Sp. z o.o.,

ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00-14.00, w pok. 206 za opłatą: 15,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym, albo też na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl >Zamówienia publiczne>Dostawy

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami – Hanna Makowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel.058/6687-286 oraz Kamil Zbroja – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 058/6687-254, mail: Kamil.zbroja@pewik.gdynia.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł. Termin realizacji zamówienia – pięć miesięcy od daty podpisania umowy. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/03/2007. Kryterium oceny ofert jest cena brutto. Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 20.03.2007 roku do godz. 10. 00. Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia (III piętro).Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2, tel. 0-58 347-78-00

działając na podstawie art. 265 ust. 6, w związku z art. 3 ust.19, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie przyjęcia projektu pt „Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy dla terenów położonych poza zakładem, narażonych na oddziaływanie skutków awarii przemysłowej Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.”

Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dniach 05.02.2007 – 26.02.2007 roku

w godzinach od 800 – 1400, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu w sekretariacie (p.308). Uwagi i wnioski do projektu należy składać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP najpóźniej do dnia 27 lutego 2007r.
Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 689/07/V/O z dnia 30 stycznia 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, w okresie od 01.05.2007 r. do 30.06.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 kwietnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (tel. 058 668-84-61), pok. 434 w godz. 8.00-16.00.
Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni w rejonie ul. Energetyków, oznaczonej jako działka nr: 15/2, km. 109 o pow. 33 m2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 19.02.2007 r. do 12.03.2007 r.Zespół Szkół nr 15 (SP nr 48 i Gimnazjum nr 20) w Gdyni
zatrudni na cały etat psychologa szkolnego.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe - magisterskie studia o kierunku psychologia

- uprawnienia pedagogiczne

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: Zespół Szkół nr 15 81-601, Gdynia ul. Jowisza 60, tel. 058 621-40-34 lub: zs15gdynia@poczta.fmPrezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Kieleckiej - Śląskiej oznaczonej na karcie mapy NR 58 obręb Gdynia jako działki nr 1337/180 oraz 1338/180 o łącznej powierzchni 1 271 m2.

Wykaz nr 26/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 848/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 lutego 2007 roku wywieszony jest na okres 42 dni od dnia 06 lutego 2007 roku do 20 marca 2007 roku.
  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona