796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Dotacje Miasta na zabytki

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/431/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni, informuje się że do 31 marca 2007 r. można składać wnioski o dotacje na rok 2007.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Formularze wniosku (nieobowiązkowe) można otrzymać w pokoju 206 lub 439 UM Gdyni, przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Druki i regulamin dotyczący dotacji można też znaleźć na stronie internetowej www.gdynia.pl.

Szczegółowych informacji na temat dotacji, udziela Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, tel. (058) 66 88 343. Wnioski należy kierować na adres: UM Gdyni, Miejski Konserwator Zabytków, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona