796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

OGŁOSZENIA

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERAT REMONTÓW

Główne obowiązki:

- opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych remontów budynków komunalnych niemieszkalnych

- organizowanie i udział w przeglądach technicznych budynków

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich

- weryfikacja zakresu robót remontowych, kosztorysów, dokumentacji technicznej

- udział w odbiorach robót

- przygotowywanie specyfikacji przetargowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- udział w postępowaniach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Wykształcenie, praktyka zawodowa: wyższe – budownictwo lądowe, minimum 3-letni staż pracy w wymaganym zawodzie

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, znajomość prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, znajomość prawa zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, biegła znajomość obsługi komputera, skanera, nieposzlakowana opinia

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 23 marca 2007r. pod adresem:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz..Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW (3) – oferta pracy”OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 2007 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pana Marcina Piontka, działającej w imieniu inwestora – Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30529 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4 w Gdyni, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216

- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”

- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 08.03.2007 r. do 21.03.2007 r.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania: projekt budowlany i operat wodnoprawny - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Inwestycji, pok. 234, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Termin składania ofert upływa 21.03.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 21.03.2007 r. o godzinie 9:30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313.
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr V/105/07 z dnia 28 lutego 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, którego granice przebiegają:

-od północy - wzdłuż ulicy Morskiej,

- od wschodu - wzdłuz ulicy Mireckiego, obejmując ulicę Hozjusza oraz wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

-od południa – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

-od zachodu - wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 03.04.2007 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.Uwaga, organizacje pozarządowe !


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście w okresie od 4.04.2007r. do 31.10.2008r. Przewidywana kwota dotacji 43.000 zł w 2007r. i 50.000 zł. w 2008r.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 26 marca 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 3 kwietnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Miejska Informacja Turystyczna w Gdyni
poszukuje pracowników w okresie od 1.05. do 30.09.2007 r.


Nowi pracownicy muszą:

-posiadać wykształcenie co najmniej średnie (matura), preferowane kierunkowe (np. turystyka, hotelarstwo)

-znać przynajmniej jeden język obcy (angielski, niemiecki) w stopniu bardzo dobrym,

-wykazać się znajomością atrakcji turystycznych oraz branży turystycznej województwa pomorskiego, a w szczególności Gdyni, Gdańska i Sopotu,

-być komunikatywni, samodzielni, o wysokiej kulturze osobistej.

Zgłoszenia (cv oraz list motywacyjny) proszę przesłać w terminie do 20.03.2007r. na adres: Miejska Informacja Turystyczna,

pl. Konstytucji 1, 81-354 Gdynia, tel./fax. 0/58 72-12 466, e-mail: it@gdynia.pl


Dyrektor
Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni,
ul. Morska 77

zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych (technologia żywności i żywienia człowieka) od zaraz.

Zgłoszenia proszę kierować pod numer tel. (058) 620-52-07, e–mail: zshg1@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr.


 
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni,
ul. Orłowska 57, tel. 058 624 82 86

zatrudni pracownika obsługi na stanowisko woźnego od 1.04.2007 r. w wymiarze pełnego etatu.                                                 
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 5
                                                                 w Gdyni-Orłowie, ul.Orłowska 27/33

zatrudni nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin, na okres od zaraz do końca roku szkolnego 2007.

Wymagane wykształcenie pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej.

List motywacyjny i c.v. proszę składać w sekretariacie szkoły.Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ adresowanego do mieszkańców dzielnic: Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino – Radiostacja, Witomino – Leśniczówka, Działki Leśne, Redłowo, Orłowo, Kamienna Góra”.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia, m. in. w formie spotkań w klubie seniora, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń budujących sprawność oraz innych działań realizujących cele określone w warunkach konkursu. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz mieszkańców dzielnic: Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Działki Leśne, Redłowo, Orłowo, Kamienna Góra, w terminie między 10 kwietnia 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 23 marca 2007 roku do godziny 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 – 15.00.
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr V/103/07 z dnia 28 lutego 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej, którego granice przebiegają:

-od północy – wzdłuż kościerskiej linii kolejowej nr 201,

-od wschodu – wzdłuż ulicy Łęczyckiej i Potoku Przemysłowego,

- od południa i zachodu – wzdłuż granicy terenów Lasów Państwowych, obejmując działkę należącą do Lasów Państwowych nr 217/2.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 03.04.2007 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr V/104/07 z dnia 28 lutego 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth, którego granice przebiegają:

-od północy – wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego,

-od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej,

- od południa – wzdłuż ul. Partyzantów, następnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Partyzantów, przecina ul. Legionów i biegnie wzdłuż terenów szkolnych (III LO w Gdyni) do ul. Tetmajera,

-od wschodu – wzdłuż ulicy Tetmajera.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 3.04.2007 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.


Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 689/07/V/O z dnia 30 stycznia 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, w okresie od 1.05.2007 r. do 30.06.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 kwietnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (tel. 058 668-84-61), pok. 434 w godz. 8.00-16.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 1128/07/V/0 z dn. 06.03.2007r. przyznał dotację w wysokości 8.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa” na realizację zadania: „Zajecia i turnieje sportowo-rekreacyjne piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, z terminem realizacji od 12.03.2007-15.06.2007r.Zespół Szkół nr 5
w Gdyni-Orłowie , ul. Orłowska 27/33

zatrudni od 01.09.2007 r. na rok szkolny 2007/2008 dwóch nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. List motywacyjny i c.v. proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.05.2007 roku.Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni
ul. Nagietkowa 73, tel. (058)629-00-37 fax.(058) 629-07-73

Poszukuje pilnie kandydatów na stanowisko: strażnika ruchu drogowego.

Wymagane wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe. Oferty należy składać w kadrach szkoły.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 49 w Gdyni

zatrudni od 1.04.2007 na stanowisko głównej księgowej w wymiarze 1/2 etatu osobę spełniającą następujące kryteria:

-wykształcenie: wyższe ekonomiczne - 5 lat stażu pracy w księgowości rachunkowość budżetowa, średnie policealne lub pomaturalne ekonomiczne - 15 lat stażu pracy w księgowości rachunkowość budżetowa

-dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy

-znajomość ustawy o rachunkowości o odpowiedzialności naruszenie dyscyplin finansów publicznych

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności, kopie świadectw lub dyplomów. Termin składania ofert od 15.03.07 do 23.03.07 w Przedszkolu Samorządowym 49 w Gdyni, ul Steyera 2 , tel 058 625 54 93. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko głównej księgowej odbędzie się w dniu 28.03.2007.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii G w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych dwoma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.

Zakres zamówienia: GRUPA A: obsługa brygady: G / 1 w niedziele i święta - 10 605 km; GRUPA B: obsługa brygady: G / 1 w niedziele i święta - 8 484 km.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-8-07.pdf)

Wadium: 560 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 8) lub pocztą do dnia 29 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 30.03. br godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.03. br. godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.       Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 309 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych dwoma autobusami miejskimi niskopodłogowymi, wyłącznie w tzw. dni plażowe na polecenie Centrali Ruchu ZKM.

Zakres zamówienia: GRUPA A: obsługa brygady: 309 / 1 we wszystkie dni tygodnia - 21 150 km; GRUPA B: obsługa brygady: 309 / 1 we wszystkie dni tygodnia - 20 612 km.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-7-07.pdf)

Wadium: 1 070 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 2 kwietnia 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 3 kwietnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 3 kwietnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 365
w Gdyni i gminie Kosakowo w soboty, niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych trzema autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi, wyłącznie w tzw. dni plażowe, na polecenie Centrali Ruchu ZKM.

Zakres zamówienia: GRUPA A: obsługa brygady: 365 / 1 w soboty, niedziele i święta - 10 872 km; GRUPA B: obsługa brygady: 365 / 2 w soboty, niedziele i święta - 10 872 km, GRUPA C: obsługa brygady: obsługa brygady: 365 / 3 w soboty, niedziele i święta - 13 046 km.

Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w trzech grupach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-10-07.pdf)

Wadium: 1 090 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 11 kwietnia 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 12 kwietnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 kwietnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.