797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

W środę sesja

W środę 28 marca br o godz.12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się VI sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek obrad przewiduje m.in. dyskusję nad nad projektami uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2006;

- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

- udzielenia pomocy finansowej dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni i SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni

- wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego – pełnomocnika Marii Skowron, Henryka Skowron, Edyty Skowron i Jolanty Skowron – Hanke do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;

- wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszaru dawnego „Polifarbu”;

- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni

- utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”;

- ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

- zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

- zmiany uchwały nr XLI/957/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa;

- zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”

- powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;

- powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;

- zmiany nazwy Kolegium Miejskiego w Gdyni;
- zmiany treści uchwały Nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a;

- rozszerzenia cmentarza komunalnego;

- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości;

- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;

- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka w formie przetargu ustnego ograniczonego

- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żelaznej 25;

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej.

- wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 17 – 19 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Orańskiej 18;

- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.