798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko

PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE REMONTÓW

Główne obowiązki: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”

Wykształcenie, praktyka zawodowa: Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne, ekonomiczne, dodatkowo: kierownik projektów europejskich, ukończone kursy lub szkolenia z zakresu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mile widziany staż w zakresie przygotowywania lub/i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość procedur i wymogów aplikowania o środki z funduszu spójności, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, nieposzlakowana opinia

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 12 kwietnia 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – oferta pracy”

PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie zadania pn:,, Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni’’.

Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni ulicy i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej po obu stronach ulicy, wykonanie dwóch wpustów ulicznych, organizację ruchu na czas prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin realizacji – II kw 2006 r
Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 13.04.2007r o godz.10.00 pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni al.Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 20 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl
Termin składania ofert – do dnia 13.04.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą 30 dni. Wadium nie jest wymagane.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

• wykonali w ciągu ostatnich 5 lat od dnia składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) trzy zamówienia zawierające wykonawstwo robót drogowych o wartości netto minimum 60.000 zł w każdym zamówieniu, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego

• dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

• spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 % , okres udzielonej gwarancji 5 % ,
okres wykonania 5 %

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa, tel.(058) 66 88 306 – Wydział Inwestycji.
Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE RELIZACJI INWESTYCJI
INSPEKTORA W WYDZIALE RELIZACJI INWESTYCJI

 

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni – w zakładce Wydziału Kadr i Szkoleń.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 4 kwietnia 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne!

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób w okresie od 01.05. 2007 r. do 30.04.2009 r.

 

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w następujących kwotach: 1. 172.000,- w roku 2007 na prowadzenie schroniska i terapii, 2. 258.000,- w roku 2008 na prowadzenie schroniska i terapii, 3. 86.000,- do 30 kwietnia 2009 roku na prowadzenie schroniska i terapii.

Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).

Organ ogłaszający konkurs:

1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie,2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5.uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków,6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł:- w 2006 roku - 243 741, 57 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 12 kwietnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami: aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć, informację o kwalifikacjach pracowników, trzy rekomendacje, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,
Program działania schroniska od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.


Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 1424/07/V/P z dnia 20 marca 2007 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej. Na mocy w/w zarządzenia dotację w wysokości 240.000 zł, w tym 80.000 zł w 2007 r., 80.000 zł w 2008 r. i 80.000 zł w 2009 zł przyznano Centrum Współpracy Młodzieży na realizację zadania „Wizyty Stażowe i Staże dla rozwoju II”.

                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, ul.Chabrowa 43

                                                    zatrudni od 1 kwietnia 2007 r.

                                                    sekretarkę na pełny etat

Dokumenty należy składać w szkole: Gdynia – Pustki Cisowskie ul.Chabrowa 43, tel. (058) 623-85-67.Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na uruchomienie i realizację zadania dotyczącego prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bipDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego 13
                                                       zatrudni
                                           lekarza neurologa w wymiarze 0.25 etatu
                                           lekarza psychiatrę w wymiarze 0.5 etatu

Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623 31 39.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni w rejonie ulicy Legionów i al. Zwycięstwa na północ od ogródków, opisanej na karcie mapy 70, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 843/18 o pow. 1096 m2. Wykaz nr 48/2007/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1398/2007/V/M z dnia 20 marca 2007 r. wywieszony jest od dnia 30. marca 2007 r. do dnia 20. kwietnia 2007 r.                                                                           Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 49/07/V/M nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul.Żelaznej 14, obejmującej część działki nr 684/17 o powierzchni 1000 m2, oznaczonej na karcie mapy 10 Obręb Pogórze, zabudowanej pawilonem handlowym, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na działalność handlową lub magazynową .
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 21.03.2007 r. do 10.04.2007 r.                                                              Dom Pomocy Społecznej w Gdyni,
                                                               81-472 Gdynia, ul. Legionów 121
                                                 poszukuje soby na stanowisko fizjoterapeuty 
                                               Szczegóły: tel: 058 622 93 23
/>

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni:
Szkoła Podstawowa nr 31 i Gimnazjum nr 12
ul. Chylońska 227, tel. 0-58-782-11-51,

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni ul. Chylońska 227

1) Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 19.04.2007 r.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 23.03.2007 r. w godz. od 8.00 do 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych:
szkoły:http://mniam.net/zs9/ogloszenia.html,http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/samorzad/jedn.php?id=25 oraz portalu UZP
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 4.04.07 r. do godz 9.00 w sekretariacie
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn.4.04.07 r. o godz 9.15 w sekretariacie
6) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Marek Bennich – w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni przy Chylońskiej 227 w godz.9.00– 14.00, tel. (058) 78-211-51 lub 52 fax 78-211-50; ZS9@laczpol.net.pl
7) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
9) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 90% i termin realizacji bonów 10%
10) Termin związania ofertą - 30 dni.