800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

Główne obowiązki:
- opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów infrastrukturalnych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

- opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów infrastrukturalnych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
- opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, techniczne, prawne oraz dodatkowo kursy lub studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich

Praktyka zawodowa: minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE

Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE, nieposzlakowana opinia

obywatelstwo polskie, dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE, nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 04 maja 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia />
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – oferta pracy”

 Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI”
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Główne obowiązki dyrektora:
- kierowanie jednostką, a w szczególności:
· ustalanie planów działalności jednostki
· realizowanie polityki kadrowej
· zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki
· reprezentowanie jednostki
· sporządzanie sprawozdań finansowych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
· wykształcenie wyższe inżynierskie architektoniczne
· minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
2-letni w administracji publicznej*, 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie
- uprawnienia do projektowania urbanistycznego
- dobry stan zdrowia
- umiejętności kierownicze i organizatorskie
- zdolność podejmowania decyzji
- znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa
- komunikatywność
- umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
- nieposzlakowana opinia
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny)
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
- Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
- Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- Pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej jednostki budżetowej.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni – w zakładce Wydziału Kadr i Szkoleń.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 25 kwietnia 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNIA”
Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom konkursu przez pracownika Wydziału Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni Aleksandrę Raulin pod numerem telefonu: (058) 668-86-93, e-mail: a.raulin@gdynia.pl
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”
* Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4 – „Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawie art. 2 pkt 2-4, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1)posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
ZARZĄDZENIE WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU KADR I SZKOLEŃ URZĘDU MIASTA GDYNI


Prezydent Miasta Gdyni w imieniu Gminy Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” – polegających na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3.

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 72 poz. 20775 z dnia 06.04.2007r.
Zamówienie dotyczy projektu finansowego ze środków UE - Projekt ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’’

I. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kontakt Wydział Realizacji Inwestycji pok. 230, Do wiadomości Teresa Horiszna, PL- 81-382 Gdynia. Tel. +48 58 668 83 00. e-mail t.horiszna@gdynia.pl. Faks +48 58 668 83 02.

Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kontakt Wydział Inwestycji pokój 235, Do wiadomości Elżbieta Wójcicka, PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 58 668 88 80. E-mail e.wojcicka@gdynia.pl. Faks +48 58 668 83 02. URL: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.

II. Przedmiot zamówienia
1.Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’’– roboty polegające na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3.
2. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane. Wykonanie. Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego
3. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
4.Opis przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych projektem: ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’’, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, polega na rozbiórce istniejącego wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3.
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Oświadczenia oraz dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.21-6, 45.23.00.00-8
7. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
8. Całkowita wielkość lub zakres: Zakres między 13 000 000 a 15 000 000 PLN netto
9. Termin wykonania: wymagane zakończenie: 30.04.2008r.
III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Wymagane wadia: 200 000,00 PLN.
2. Warunki udziału:
2.1. Opis warunków udziału w postępowaniu
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych
3. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przynajmniej jeden nowy obiekt mostowy o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 50 m, którego realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania Ofert
4. dysponują następującym, w pełni sprawnym, sprzętem technicznym do realizacji robót drogowych: wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) wyposażona w urządzenia automatycznego sterowania ze zautomatyzowanym i sterowanym elektronicznie dozowaniem składników, zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznych (lub możliwość zakupu mieszanki z takiej wytwórni), układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy, walec samojezdny stalowy gładki, walec samojezdny ogumiony .
5. dysponują kadrą techniczną do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogi , 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o specjalności mosty, 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
6. dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł;
7. posiadają na dzień składania Ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł
2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na podstawie przedstawionych w ofercie dokumentów i oświadczeń
2.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV . Procedura

1. Przetarg nieograniczony.
2. Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena oferty brutto. Waga: 95.
2. Okres udzielonej gwarancji. Waga: 5.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: Dostępne do 03/05/2007, godzina:16.00
Dokumenty w wersji papierowej odpłatne : TAK, 70,00 zł, Waluta : PL
Warunki i sposób płatności : kasa Urząd Miasta Gdynia 8.00-15.00 lub konto BANK NORDEA POLSKA nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
6. Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.
7. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert).
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 04.05.2007r o godz.10.00 pok.101 w Urzędzie Miasta Gdyni , al.Marsz. Piłsudskiego 52/54
9. Termin składania ofert – do dnia : 04.05.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji.
Składanie odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr VI/130/07 z dnia 28 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, którego granice przebiegają:

- od zachodu – wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Kazimierza Górskiego,
- od północy – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej Drogi Gdyńskiej,
- od wschodu – wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej terenów kolejowych,
- od południa – wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy Sportowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 02.05.2007 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                     Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                     dr Wojciech Szczurek
/>

 

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 euro na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.:
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja
systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”

CPV 74.13.15.00 – 1 – Analiza możliwości wykonawczych
1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 44 lub 668 84 48, fax (058) 622 31 37
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Agata Kilanowska, stanowisko służbowe – inspektor w Wydziale Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 44 w godz. 8.00 – 16.00, w zastępstwie Krystyna Borkowska, stanowisko służbowe – naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej, tel.(058) 668 84 48 w godz. 8.00 – 16.00.
Przedmiot zamówienia:
1.Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej - http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ lub odebrać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Integracji Europejskiej, al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, pok. 115 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.
Tryb/Procedura
1. Termin wykonania: 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Termin składania ofert upływa 19.04.2007 r. o godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia, pok. 101, I piętro) w dniu 19.04.2007 r. o godz. 11:00.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z późniejszymi zmianami);
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej trzy studia wykonalności dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym co najmniej jedno studium wykonalności dla inwestycji o wartości powyżej 60 000 000 PLN netto (przez wartość inwestycji należy rozumieć koszt inwestycyjny wskazany w studium wykonalności; dla zamówień zrealizowanych w innej walucie należy przyjąć przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia);
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6.Kryteria wyboru ofert: 100% cena.


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego 13
                                                                                 zatrudni

lekarza neurologa dziecięcego w wymiarze 0.25 etatu
lekarza psychiatrę dziecięcego w wymiarze 0.5 etatu
Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00
lub e-mailem: ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (0580 623-31-39
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
                                                  ogłasza nabór na stanowisko kontrolera biletów.
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
· wykształcenie średnie (z maturą);
· wiek do 40 lat;
· wzrost od 175-180 cm;.
Kandydaci powinni składać dokumenty (CV, podanie) w sekretariacie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w godzinach 8.00 – 15.00 do dnia 30 kwietnia 2007 roku. Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.V Liceum Ogólnokształcące im. płk Stanisława Dąbka
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 14, tel. (058) 625 44 68
zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze ½ etatu na czas zastępstwa.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres szkoły.Ze szczegółowymi warunkami zatrudnienia można zapoznać się na stronie internetowej BIP szkoły.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni”

Regulamin Konkursu można zakupić w cenie 30 zł za 1 egz. w siedzibie Zamawiającego pok. 240 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/usługi
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 230 w terminie do dnia 26.04.2007 r. godz. 12.00.
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Wydział Przygotowania Inwestycji w pok. 240 na ręce sekretarza konkursu, w terminie do dnia 31.05.2007r. do godz. 13.00.
Uczestnikami Konkursu mogą być, dopuszczeni na podstawie kwalifikacji, wykonawcy legitymujący się uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu, tj.
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
-w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali conajmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu koncepcji lub projektu budowlano – wykonawczego o tematyce i zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu, o wartości prac projektowych powyżej 500 000,00 zł. netto
- wykażą się osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej – 1 osoba; drogowej – 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba; i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie niższą niż 500 000,- zł. netto
Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność rozwiązań z wytycznymi funkcjonalno - przestrzennymi – 55%, atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych – 45%
Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda – 30 000,00 zł brutto oraz zlecenie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, II nagroda - 20 000,00 zł brutto, III nagroda -10 000,00 zł brutto. Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych odpowiadających warunkom konkursu, jednakowy dla wszystkich uczestników w wys. 2.000 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami jest sekretarz konkursu Wanda Pawłowska tel.(0 58) 668 83 00, 668 83 14, Wydział Przygotowania Inwestycji.
OGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZESŁANE DO PUBLIKACJI DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W DNIU 04/04/2007 POD NR 2007-027329.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Informacja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2007r. w sprawie ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1098/07/V/O z dnia 20 lutego 2007r. konkursu:

Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście.
Ogłoszony w Zarządzeniu Nr 1098/07/V/O z dnia 20.02.2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście” miał zapewnić wykonanie założeń Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006r. Przewidywała ona m.in. wsparcie działalności na rzecz mieszkańców Gdyni dotyczącej rehabilitacji społecznej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz propagowanie trzeźwości.
W wyznaczonym terminie, do 26 marca 2007r., żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty, w związku z powyższym ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty.Dotychczas działający w dzielnicy Gdynia Śródmieście Klub „Krokus” będzie nadal funkcjonował pod nadzorem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

/>
Gmina Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 211 000 Euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia
pn.” Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni ”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.04.2007r. sygn. numerem 2007/S 67 – 081977.
Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Termin wykonania zamówienia:
Etap I – obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, ekspertyzy geotechnicznej gruntu i Koncepcję wielobranżową – w terminie do 30.06.2007r;
Etap II – obejmuje projekty budowlane, projekt zagospodarowania terenu trasy i terenu przyległego w granicach jej wpływu na środowisko, Raport oddziaływania na środowisko, Operat wodno-prawny i inne opracowania w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę - w terminie do 30.11.2007r.
Etap III – obejmuje projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Studium Wykonalności oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej wymienione w SIWZ, nie wymagane do pozwolenia na budowę, a konieczne do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane, prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektów – w terminie do 31.12.2007r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 60 dni.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 227 – Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert – do dnia 18. 05.2007r do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się 18.05.2007r o godz. 12.00 w pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni,
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ;
2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Bożenna Zaręba tel. ( 0-58 ) 668-88-84, Wydział Przygotowania Inwestycji.