801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko

INSPEKTORA W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Główne obowiązki:
- opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów infrastrukturalnych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
- opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, techniczne, prawne oraz dodatkowo kursy lub studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich
Praktyka zawodowa: minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE, nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 4 maja 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – oferta pracy”


Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI”

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9.

Główne obowiązki dyrektora:
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe inżynierskie architektoniczne, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 2-letni w administracji publicznej*, 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, uprawnienia do projektowania urbanistycznego, dobry stan zdrowia, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji , znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji nieposzlakowana opinia
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny)
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
- Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
- Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- Pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej jednostki budżetowej.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni – w zakładce Wydziału Kadr i Szkoleń.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 25 kwietnia 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr, al. Marsz Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNIA”
Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom konkursu przez pracownika Wydziału Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni Aleksandrę Raulin pod numerem telefonu: (058) 668-86-93, e-mail: a.raulin@gdynia.pl
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”
* Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4 – „Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawie art. 2 pkt 2-4, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1)posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
ZARZĄDZENIE WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU KADR I SZKOLEŃ URZĘDU MIASTA GDYNI

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2007 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pana Bartosza Zborowskiego, działającego w imieniu inwestora – Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
budowa stacji bazowej transmisji danych typu CDMA 2000, Sferia S.A. o nr BTS006 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni,
zawiadamia się
Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216
- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”
- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 13.04.2007 r. do 26.04.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sochaczewskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 284/45, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31.08.2007 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na składowanie materiałów budowlanych do realizacji budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej nr 567/45.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 13.04.2007 r. do dnia 04.05.2007 r.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego 13

zatrudni
lekarza neurologa dziecięcego
w wymiarze 0.25 etatu
lekarza psychiatrę dziecięcego
w wymiarze 0.5 etatu
Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623 31 39.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19

                      ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie robót:
Wymiana stolarki okiennej w stołówce , drzwi wewnętrznych i parkietu w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, 81-438 Gdynia, ul. Grottgera 19

CPV: 45421000 – 4
CPV: 45432114 – 6
Wymagany termin realizacji: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy
spełniający warunki art.22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4855_35787.html oraz można odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 7.05.2007r. do godz. 9.00 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 7.05.2007r. o godz.10.00 w sekretariacie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny – Elżbieta Krauze, tel. (058) 622-07-33 godz. 9.00 - 14.00.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza składanie ofert częściowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena oferty 100%.


Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy

81-222 Gdynia, ul. Morska 79

poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Referenta ds. ekonomicznych (pełny etat).
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie ekonomiczne
- umiejętność naliczania płac
- biegła obsługa programu „Płatnik-ZUS”
-znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego
2. Referenta ds. administracyjnych (½ etatu)
- wykształcenie min. średnie
- biegła obsługa pakietu biurowego MS Office
- umiejętność prowadzenia sekretariatu
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem – szkoły zawodowe – Zespół Szkół Mechanicznych.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia 2007r.
Wszelkie informacje na temat zatrudnienia-tel. (058) 621-68-91/92

W oparciu o postanowienia art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zmianami) Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni informuje,
że podczas przeprowadzonych zbiórek publicznych w okresie od 01.04.2006 r. do 15.04.2007 r. zebrano ogółem 61.716,02 zł. Zbiórki publiczne przeprowadzone zostały na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr OBO.5022-3/2006 z dnia 13.03.2006r.
Pozyskane środki zostały przekazane na opiekę nad nieuleczalnie chorymi w domach oraz hospicjum stacjonarnym.