802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

OGŁOSZENIA


                                                                          Prezydent Miasta Gdyni
                                                                     al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
                       ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:     
           „Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją
gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.
• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracji,
- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 11.05.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 11.05.2007 r. o godzinie 9:30.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313 (Wydział Inwestycji)

                                                                                                                                                                                                             
                                                                  Prezydent  Miasta Gdyni
                                                                                  
                                                              al. Marsz.Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych
               w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.
• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 i na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 07.05.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 07.05.2007 r. o godzinie 9:30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313

  Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
                  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 euro na
          opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych”
CPV 74.13.15.00 – 1 – Analiza możliwości wykonawczych
 Zamawiający:
1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81 – 382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2.  Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 39 lub 668 84 48, fax (058) 622 31 37.
3.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Neumann, stanowisko służbowe – inspektor w Wydziale Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 39 w godz. 8:00 – 16:00,
w zastępstwie:Krystyna Borkowska, stanowisko służbowe – naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej,
tel. (058) 668 84 48 w godz. 8:00 – 16:00.
 
Przedmiot zamówienia:
1. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej – http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ lub odebrać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Integracji Europejskiej, Al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, pok. 115 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
Tryb/procedura

1. Termin wykonania: 28 wrzesień 2007 roku.
2.Termin składania ofert upływa 17.05.2007 r. o godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia, pok. 101, I piętro) w dniu 17.05.2007 r. o godz. 12:00.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
-  spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z późniejszymi zmianami);
-  prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
-  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali: analizę finansową i analizę społeczno – ekonomiczną dla co najmniej dwóch przedsięwzięć z zakresu budowy / przebudowy obiektów kubaturowych, ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz analizę społeczno – ekonomiczną metodą kosztów i korzyści dla co najmniej dwóch przedsięwzięć infrastrukturalnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.

                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WARTOŚCI DO 60 000 EURO
Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,

reprezentujący 1) Skarb Państwa, 2) Gminę Miasta Gdyni – ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zad 1 Inwentaryzacja lokali mieszkalnych/użytkowych oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej w dzielnicach: Śródmieście, Grabówek, Leszczynki, Wielki Kack – cena za 1 lokal. Przewidywana ilość usług: 1 000 lokali
Zad 2 Inwentaryzacja lokali mieszkalnych/użytkowych oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej w dzielnicach: Dąbrowa, Redłowo, Witomino, Wzgórze św. Maksymiliana – cena za 1 lokal Przewidywana ilość usług: 500 lokali
Zad 3 Inwentaryzacja lokali mieszkalnych/użytkowych oraz uaktualnianie dokumentacji technicznej w dzielnicach: Chylonia, Karwiny, Pogórze, Oksywie – cena za 1 lokal Przewidywana ilość usług: 500 lokali
Zad 4 Inwentaryzacja obiektów mieszkalnych/niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy – cena za 1 m2 obiektu Przewidywana ilość usług: 10 000 m2
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena w 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pok. 342 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl
Oferty należy składać w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości – Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 – pok. 334. Termin składania ofert upływa dnia 8 maja 2007 roku o godzinie 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2007 roku o godzinie 11.00 w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Okres objęty umową - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu
1. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
3. wykażą, że posiadają uprawnienia państwowe w zakresie inwentaryzacji i uaktualniania dokumentacji technicznej nieruchomości, bądź mają do dyspozycji co najmniej 1 pracownika, z takimi uprawnieniami.
4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 100 000, -zł Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. od 2 do 4 mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: pon.-pt, w godz. 8.00 –16.00/ inspektor Piotr Rusinek – (058) 668 85 16 pok. 336, inspektor Hanna Moskalewicz – (058) 668 85 08 pok. 342 .

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielicy Gdynia Działki Leśne w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2009r. Przewidywana kwota dotacji 15.200 zł w 2007r. , 46.000 zł. w 2008r., 23.000 zł w 2009r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 30 maja 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 czerwca 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub (058) 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe !

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni: ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93, przy ul. Żeglarzy 5, przy ul. Chwarznieńskiej 2, przy ul. Maciejewicza 11, przy ul. Morskiej 89, przy ul. Abrahama 82 (w terminie 01.07.2007-30.06.2009).
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne zgodnie z zarządzeniem Nr 16454/06/IV/O z dnia 06.10.2006r
Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73: 32.193 zł w 2007r., 64.924 zł w 2008r, 32.732 zł w 2009r.
- dla świetlicy w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93: 32.634 zł w 2007r., 66.028 zł w 2008r, 33.394 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Żeglarzy 5: 60.768 zł w 2007r., 121.188 zł w 2008r, 60.817 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Chwarznieńskiej 2: 52.400 zł w 2007r., 105.710 zł w 2008r, 53.310 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Maciejewicza 11: 32.634 zł w 2007r., 66.028 zł w 2008r., 33.394 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Morskiej 89: 34.635 zł w 2007r., 71.600 zł w 2008r., 36.966 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Abrahama 82: 33.645 zł w 2007r., 68.494 zł w 2008r., 34.850 zł w 2009r.
Termin składania ofert ustala się na 30 maja 2007r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2007 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)
zawiadamia się strony o: wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzji nr UOD.DZ.7335/250/06/07 z dnia 18.04.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30528 , zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Morskiej 113 w Gdyni ( dz. nr 383/30 KM 49) dla wnioskodawcy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 181.
Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216), w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip, na okres 14 dni tj. od dnia 20.04.2007 r. do dnia 3.05.2007 r.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV nr 37.
Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Główne obowiązki:- zadania strażnika miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o strażach gminnych)
Wymagania konieczne:- zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 07 maja 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ – oferta pracy”
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” i przyznaniu dotacji w wysokości 250.000,00 zł Stowarzyszeniu OVUM na realizację zadania :„Prowadzenie Biura porad Obywatelskich w Gdyni”.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu konkursowym i obowiązujących przepisach prawnych, na podstawie których konkurs został przeprowadzony.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego 13

zatrudni
lekarza neurologa dziecięcego
w wymiarze 0.25 etatu
lekarza psychiatrę dziecięcego
w wymiarze 0.5 etatu
Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623 31 39.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr XII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chylońska 69-85/22.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.04.2007 r. do dnia 10.05.2007Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Izydy, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 643, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na zieleń ozdobną
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.04.07 do dnia 09.05.2007 r


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.04.2007 r.

UOD.DZ.7335/231/07
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)
zawiadamia się strony o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzji nr UOD.DZ.7335/231/06/07 z dnia 12.04.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Błękitnej 5 A w Gdyni ( dz. nr 602 KM 45)”, dla wnioskodawcy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 181.
Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216), w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip, na okres 14 dni tj. od dnia 19.04.2007 r. do dnia 2.05.2007 r.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV nr 37.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia,
tel.: 058/ 6687-311, fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (CPV 302) w podziale na pakiety:

PAKIET NR 1: komputery stacjonarne, monitory LCD 22” i LCD 24”, palmtop
PAKIET NR 2: serwer IBM xSeries, dysk SCSI 300 GB, pamięć RAM 1GB, PAKIET NR 3:ploter
PAKIET NR 4: drukarka laserowa kolorowa z osprzętem, PAKIET NR 5: drobny sprzęt i artykuły komputerowe, PAKIET NR 6:oprogramowanie

Zamówienie niniejsze nie podlega stosowaniu procedur okreęlonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych - Podstawa: art. 132 I 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2004 R., NR 19 POZ. 177 z późn. zmianami).
Przetarg realizowany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień PEWIK Gdynia SP. z o.o.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:
www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia do niej można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl>Zamówienia publiczne>Dostawy, bądź też odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8:00-14:00, w pokoju 103 za opłatą: 10,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych – Hanna Makowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel.058/6687-286 oraz Jowita Sadowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 058/66-87-244; w sprawach technicznych – Mirosław Kaczmarek – serwisant oprogramowania i sprzętu komputerowego z Działu Informatyki tel. 058/66-87-217.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji: do 4 tygodni licząc od daty podpisania umowy.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/11/2007. Kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100%
Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 08-05-2007 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 08-05-2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia.
Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Przedszkole Samorządowe Nr 42 Gdynia – Obłuże, ul. Płk. Dąbka 199a

wynajmie pomieszczenie o powierzchni użytkowej 30,27 m2 (z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ) z osobnym wejściem, łazienką.
Miesięczny koszt wynajmu – 605 zł .
Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0 58) 625 08 96.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Waszyngtona 7, oznaczonej jako działka nr: 27/3, km. 132 o pow. 73 m2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 19.04.2007 r. do 09.05.2007 r.

 


Prezydent Miasta Gdyni nformuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju nr 342 na III piętrze wykazu nieruchomości położonej prz ul. Kopernika, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 240/94, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.04.2007 r. do 7.05.2007.


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Mokwy, oznaczonej geodezyjnie jako części działek nr 282/12 i nr 738/15, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1,5 roku.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na zaplecze budowy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.04.2007 r. do dnia 07.05.2007 rPrezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XI/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Zamenhofa 14/40, Abrahama 54/3, Morska 108A/18, Morska 108C/15, Warszawska 49/11, Wiejska 7/21, Ramułta 34/1, Legionów 98/2, Gen. Maczka 12/4, Świętojańska 95/3, Górna 11/10, Morska 176-184B/42, Bat. Chłopskich 27/1, Surmana 4/13, Zamenhofa 7/16, Bp Dominika 41/11, Gen. Maczka 18/8.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.04.2007 r. do dnia 07.05.2007 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni,
ul. Cylkowskiego 5, tel. (058) 622 14 34
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie wymiany stolarki okiennej w części budynku szkolnego w Gdyni ul. Cylkowskiego 5.

Wymagany termin realizacji – 22.06.2007r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 1 art.24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w sekretariacie szkoły (pok. 101 ) w godz. 8.00÷15.00 lub pobrać ze strony internetowej www.sp34.eduforum.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Andrzej Świątczak.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 14 maja 2007r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 14 maja 2007r. o godz. 9.30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100% udziału w ocenie końcowej.

 

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy
kanałów deszczowych w ulicach Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni
wraz z budową urządzenia podczyszczającego”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.
• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 i na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 27.04.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 27.04.2007 r. o godzinie 9.30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0 58) 668 83 13.