803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

OGŁOSZENIA


                                                          Prezydent Miasta Gdyni      
                                                                     al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
                        ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
    „Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz ze zbiornikiem retencyjnym suchym KARWINY”


     Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
· zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej, regulacji rzek i potoków, budowli hydrotechnicznych lub prac melioracyjnych (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda;
· dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2 osoby o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;
·spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 11:30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Górska, tel. (0-58) 6688313  


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:


„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”
Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
· zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej, regulacji rzek i potoków, budowli hydrotechnicznych lub prac melioracyjnych (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda;
· dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;
 - 1 osoba o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;
spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 10:30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Górska, tel. (0-58) 6688313             Prezydent Miasta Gdyni    
          al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie

„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej  wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”
Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
· zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.
· dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:
- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 9:30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313
                                              Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
                                                                APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ
    
Główne obowiązki:
- zadania strażnika miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o strażach gminnych)
Wymagania konieczne:
- zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 23 maja 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ – oferta pracy”
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Prezydent Miasta Gdyni

                                 al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia, reprezentujący:
1) Skarb Państwa, 2) Gminę Miasta Gdyni – ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro a poniżej 211 000 EURO na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zad 1 Podział bez rozgraniczenia – dot. nieruchomości mieszkalnych. Przewidywana ilość: 75; Zad 2 Podział bez rozgraniczenia – dot. nieruchomości niemieszkalnych. Przewidywana ilość: 85; Zad 3 Wznowienie znaków granicznych Przewidywana ilość: 75; Zad 4 Rozgraniczenie nieruchomości Przewidywana ilość: 20; Zad 5 „Okazanie granic” – identyfikacja nieruchomości w terenie. Przewidywana ilość: 50; Zad 6 Pomiar i obliczenie powierzchni zajętego gruntu przez 1 użytkownika/dzierżawcę. Przewidywana ilość: 70
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena w 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pok. 342 lub pobrać ze strony internetowej www. gdynia. pl
Oferty należy składać w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości – Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 – pok. 334.
Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2007 roku o godzinie 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2007 roku o godzinie 11.00 w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Okres objęty umową - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:
1. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
3. wykażą, że posiadają uprawnienia geodezyjne, bądź wykażą się 1 osobą, która posiada w/wym. uprawnienia.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. od 2 do 3 mogą spełnić łącznie, z tym zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami /Pn-Pt , w godz. 8.00 –16.00/ Inspektor Piotr Rusinek – (058) 668 85 16 pok. 336, Inspektor Hanna Moskalewicz – (058) 668 85 08 pok. 342.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 euro na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych”

CPV 74.13.15.00 – 1 – Analiza możliwości wykonawczych
ZAMAWIAJĄCY:
1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81 – 382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 39 lub 668 84 48, fax (058) 622 31 37.
3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Neumann, stanowisko służbowe – inspektor w Wydziale Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 39 w godz. 8.00 – 16.00,w zastępstwie: Krystyna Borkowska, stanowisko służbowe – naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 48 w godz. 8.00 – 16.00.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej – http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ lub odebrać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Integracji Europejskiej, al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, pok. 115 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.
TRYB/PROCEDURA: 1.Termin wykonania: 28 wrzesień 2007 roku. 2.Termin składania ofert upływa 17.05.2007 r. o godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia, pok. 101, I piętro) w dniu 17.05.2007 r. o godz. 12:00.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:  spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z późniejszymi zmianami); prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali: analizę finansową i analizę społeczno – ekonomiczną dla co najmniej dwóch przedsięwzięć z zakresu budowy / przebudowy obiektów kubaturowych, ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz analizę społeczno – ekonomiczną metodą kosztów i korzyści dla co najmniej dwóch przedsięwzięć infrastrukturalnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6.Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr VII/158/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej, którego granice przebiegaj:
 od północy – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni oraz wzdłuż linii kolejowej równoległej do ulicy Potasowej,
od wschodu – wzdłuż terenów kolejowych,
od południa - wzdłuż terenów kolejowych obejmując projektowany odcinek Obwodowej Północnej Trójmiasta do ulicy Morskiej,
od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 05.06.2007 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                   
                                                                                                      Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                      dr Wojciech Szczurek

/>
OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr VII/157/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej, którego granice przebiegają:
od północy – wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej,
od wschodu – wzdłuż ulicy Waszyngtona, następnie wzdłuż ulicy Derdowskiego,
 od południa – wzdłuż ulicy Jana z Kolna obejmując Plac Konstytucji i rejon Dworca PKP Gdynia Główna,
od zachodu - wzdłuż linii kolejowej Gdańsk–Wejherowo.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 05.06.2007 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                        Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                                        dr Wojciech Szczurek

/>
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego  do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Termin realizacji: GRUPA 1 - maksymalny do 30 dni od daty podpisania umowy, zalecany
jak najkrótszy; GRUPA 2 - do dnia 30 października 2007 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-20-07.pdf).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 15 maja 2007 roku – cena: 15 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: mgr Mirosław Małek – starszy referent ds. administracyjnych i organizacyjnych - strona merytoryczna- tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). Termin i miejsce składania ofert: 15 maja 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 maja 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
 
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego 13
                                                                              zatrudni
lekarza neurologa dziecięcego w wymiarze 0.25 etatu
lekarza psychiatrę dziecięcego w wymiarze 0.5 etatu

 Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623 31 39.


 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52

ogłasza przetarg do 60.000 euro na robotę budowlaną w postaci „Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52” znak sprawy 1/PN/ZS/2007
Specyfikacja Istotnych Warunków jest dostępna w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www. gim7gdy.prv.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Krzoska, tel. (058) 664 – 69 – 05, fax: (058) 664-78-76, email: szkola11@go2.pl
Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny jest cena – 100%. Termin składania ofert: 23.05.2007r.
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego ( ul. Wrocławska 52, 81 – 553 Gdynia) do dnia 23.05.2007r. do godz. 9.30.
 
Uwaga, organizacje pozarządowe !

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Gdynia Działki Leśne w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2009r.
Przewidywana kwota dotacji 15.200 zł w 2007r., 46.000 zł. w 2008r., 23.000 zł w 2009r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 30 maja 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 czerwca 2007r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.
 
Szkoła Podstawowa nr 20,
81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36
reprezentowana przez dyrektora szkoły, ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 45310000-3
1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana: tablic rozdzielczych, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej ciągów komunikacyjnych i poddasza.
2.Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od daty udzielenia zamówienia.
3.W ubieganiu się o udzielenie zmówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – złożyć właściwe oświadczenie
- spełniają warunki dodatkowe określone w SIWZ – złożyć odpowiednie załączniki.
4. Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej:
5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Anna Komadowska tel.(058) 669 03 64, fax: (058) 669 03 19, od 8.00-16.00.
6. Termin złożenia i otwarcia ofert:
- oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.05.2007 r. do godz. 9.00., w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36, w sekretariacie szkoły,
- otwarcie ofert odbędzie się w dn. 28.05.2007 o godz. 10.00., w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, w gabinecie dyrektora szkoły.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.
9. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty 100%.
 
                                                                             Prezydent Miasta Gdyni
                                                                     al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 82 z dnia 24.04.2007r. pod pozycją 23426 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro na: „Wykonanie przebudowy pomieszczeń przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni”.

 

Zakres robót obejmuje: część A – wykonanie przebudowy pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz część B – modernizacja instalacji c.o. w zakresie wymiany grzejników i instalacji c.o.
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji maj-październik 2007r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 22.05.2007r. o godzinie 11.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni – Wydział Budynków Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat p.101 – Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 90% cena, 10% gwarancja.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ tj.
dla części A i B:prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; dla części A i B: spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; dla części A:w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane na wykonanie przebudowy, budowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o wartości netto minimum 450 000,00 zł każda; dla części B:w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lub jej remontu lub modernizacji, o wartości netto minimum 150 000,00 zł każda; dla części A:wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia:a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,b) 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych c) 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;dla części B:a) 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych;dla części A:posiadają na kwotę 400 000,00 zł dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową;dla części B:posiadają na kwotę 200 000,00 zł dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową;dla części A:posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 400 000,00 zł,dla części B:posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 złdla części A:
zatrudniają przeciętnie 30 pracowników w okresie ostatnich trzech lat;dla części B:zatrudniają przeciętnie 10 pracowników w okresie ostatnich trzech lat
Termin składania ofert do dnia 22.05.2007r. do godziny 10.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni – Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Grażyna Muszyńska tel. (058) 668-85-80 – Wydział Budynków.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni ul. Godebskiego 8, tel. 058 625 04 01

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni, w tym: wymiana parkietu, stolarki okienno-drzwiowej, roboty elektryczne i malarskie.
CPV: 45111100-9 CPV: 45432114-6 CPV: 45421000-4 CPV: 45310000-3 CPV: 45442100-8
CPV: 45400000-1
Wymagany termin realizacji zamówienia do 25.08.2007r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.sp33 gdynia.strefa.pl; www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4862_35792.html lub można odebrać ją w sekretariacie szkoły, w godzinach od 9,00 – 14,00 bądź ( na wniosek ) za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły, do dnia 25.05.2007r., do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25.05.2007r. o godz. 10.00.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Nie żąda się wniesienia wadium.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Prawa zamówień publicznych.
Kryterium wyboru ofert ( w % ) – cena oferty 100%. Termin związania z ofertą 30 dni.
Do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień uprawniony jest kierownik administracyjny - Irena Kubiszyn - tel. (058) 665 03 42, w godz. 8.00 – 15.00. 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2007) samochodów osobowych typu LIFTBACK, z ważną homologacją do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

 

Termin realizacji: do 90 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-18-07.pdf)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 8 maja 2007 roku – cena: 15 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: mgr Zdzisław Leonarczyk - Kierownik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 8 maja 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 maja 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9. 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XIV/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Morska 131/13, Kapitańska 41/1, Ramułta 32/11, Śląska 51/117, Świętojańska 98/3, Chylońska 132/6, Chylońska 133/65, Świętojańska 139/163, Morska 29/10, Górna 27/6, Boh. Star. Warszawskiej 18/40, Świętojańska 139 bl.I/38, Gen. Maczka 6/6, Widna 5/24, Szafranowa 14B/14, Zamenhofa 10/81, Witomińska 34/3, Ujejskiego 3/1, Zamenhofa 12A/19, Boh. Star. Warszawskiej 18/11, Powstania Wielkopolskiego 76A/15, Muchowskiego 4/8, Opata Hackiego 25/54, Morska 93/36.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 7.05.2007 r. do dnia 28.05.2007 r.

 
Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni,
ul. Folwarczna 2, tel/fax (058) 664-82-36
poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl- jednostki i firmy związane z samorządem. Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 25 maja 2007r.
Wszystkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:
(058) 664-66-04.