Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Ogłoszenia

                                                                        
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 9.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0 58) 668 83 13.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej, regulacji rzek i potoków, budowli hydrotechnicznych lub prac melioracyjnych (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda;

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;

- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Górska, tel. (058) 668 83 13.


Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
przy ul. Żwirki i Wigury 14

zatrudni lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy na karetce “R” i “W” w godzinach przedpołudniowych na etat lub kontrakt oraz chirurga na dyżury w Ambulatorium Chirurgicznym.

Tel. kontaktowy: (058) 660 88 19, 660 88 11.Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii/Wielkopolska dz.nr 176/76 i 175/76 k.m.13 o pow.25m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.05.2010r.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 10.05.2007r. 30.05.2007r.OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2007 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),

zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-254/06/07 z dnia 04.05.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 741/2506(3101) „PLYMOUTH” zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Partyzantów 39 blok IV w Gdyni.

Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37. Obwieszczenie umieszcza się: - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, - w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, - na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 12.05.2007 r. do 25.05.2007 r.GMINA MIASTA GDYNI

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO

na wykonanie zadania pn:,,Oświetlenie ulicy Algierskiej, Alzackiej i Afrykańskiej w Gdyni ’’.

Zakres rzeczowy do wykonania: Rozbiórka i naprawa nawierzchni z płyt betonowych YOMB, płyt drogowych, rozbiórka i naprawa chodników, ułożenie linii kablowej YAKY 4x 50 mm2 i 4x25, ułożenie rur ochronnych DVK Ø 110 mm, montaż i stawianie fundamentów i słupów oświetleniowych, zakup i montaż szafki oświetleniowej, odtworzenie terenów zielonych, wywóz ziemi z wykopów, badania i pomiary, projekt i organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.

Pożądany terminy wykonania zamówienia III kw 2007r. Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 28.05.2007 r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl(bip).

Termin składania ofert – do dnia 28.05.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin związania ofertą 30 dni.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

• dysponują kadrą techniczną do kierowania robotami budowlanymi o następującej specjalności – 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

• zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia zawierające wykonawstwo robót elektrycznych (zewnętrzne sieci elektryczne lub oświetlenie terenu) o wartości minimum 80.000 zł netto w każdym zamówieniu, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego

2. spełniają wszystkie wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95 %, okres udzielonej gwarancji 5 % .

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa tel.(0-58) 66-88-306 Wydział Inwestycji.OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2007 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),

zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-257/06/07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Starowiejskiej 36-38 w Gdyni.

Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mwogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się: - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, - w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, - na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 12.05.2007 r. do 25.05.2007 r.


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 maja 2007 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),

zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-1-5/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „730/2491 (3086) SWARZEWSKA” zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Swarzewskiej 54 w Gdyni.

Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się: - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, - w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, - na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 12.05.2007 r. do 25.05.2007 r.
Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni,

ul. Folwarczna 2, tel/fax 058/664-82-36

poszukuje pracownika na stanowisko

specjalisty do spraw księgowych w wymiarze 0,75 etatu

 

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl- jednostki i firmy związane z samorządem.

Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 1 czerwca 2007r. Wszystkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 664 66 04.

PREZYDENT MIASTA GDYNI informuje, że z dniem 1 czerwca 2007 roku:

1) ulegają likwidacji Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni;

2) rozpoczyna funkcjonowanie ZARZĄD DRÓG I ZIELENI, który będzie wykonywał zadania dotychczas realizowane przez zlikwidowane komórki Urzędu.

 

Przedmiotem działalności ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI jest bieżące utrzymanie infrastruktury miejskiej, w tym: zarządzanie drogami, terenami zielonymi, kanalizacją deszczową, drzewostanem miejskim i lasami komunalnymi, oraz oczyszczanie miasta, a także oświetlenie ulic i placów.

 

Siedziba ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI będzie znajdowała się w Parku Naukowo - Technologicznym przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00

Najważniejsze telefony do ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI:

1.sekretariat………………………………………………..- (058) 66 82 000; 66 82 001

2.utrzymanie i remonty dróg……………………………..- (058) 66 82 021; 66 82 022

3.utrzymanie kanalizacji deszczowej……………………- (058) 66 82 027; 66 82 028

4.oświetlenie ulic i placów …………………………….…- (058) 66 82 033

5.zajęcie pasa drogowego ……………………………....- (058) 66 82 040

6.oznakowanie dróg, sygnalizacja………………………- (058) 66 82 045

7.uzgodnienia dokumentacji……..………………………- (058) 66 82 055; 66 82 059

8.oczyszczanie miasta ………………….……………….- (058) 66 82 071

9.utrzymanie zieleni………………………………………- (058) 66 82 080

 

W powyższych sprawach prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z ZARZĄDEM DRÓG I ZIELENI./>
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz ze zbiornikiem retencyjnym suchym KARWINY”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej, regulacji rzek i potoków, budowli hydrotechnicznych lub prac melioracyjnych (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda;

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- 2 osoby o specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie budowli hydotechnicznych lub melioracji;

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.). Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Kryteria wyboru ofert: 100% cena. Termin składania ofert upływa 14.05.2007 r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 14.05.2007 r. o godzinie 11.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Górska, tel. (058) 668 83 13.


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko

APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Główne obowiązki: zadania strażnika miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o strażach gminnych)
Wymagania konieczne: - zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 23 maja 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ – oferta pracy”.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni ul. Sucharskiego 10, tel. 625-48-25 fax. 665-54-31
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na robotę budowlaną remont pomieszczeń sanitarnych i wymianę witrolitu na poliwglan


Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można od dnia 09.05.2007 r. odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-15.00 lub w formie elektronicznej: www. zs12gdynia.republika.pl oraz BIP - www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_35801.html
Oferty należy składać do dnia 25.05.2007 r. do godz. 9.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 100% cena. Uprawniony do kontaktu z oferentami jest kierownik adm. gospodarczy, tel. (058) 625 48 25 w.25, e-mail: gim17gdynia@wp.plPrezydent Miasta Gdyni

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym:

ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lok. nr 1 o pow. 111,78 m2;

ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lok. nr 2 o pow. 76,53 m2 w tym 12,72 m2 piwnica;

ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lok. nr 3 o pow. 14,92 m2,

ul. Świętojańska 1 róg ul. Derdowskiego 9-11 lok. nr 4 o pow. 17,51 m2.

 

Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni od 30.04.2007 r do 20.05.2007r r

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 10.06.2007 r w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta.