804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

W środę sesja

Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Gdyni przewiduje m,in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

- zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe gminy Gdynia.

- przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007 – 2011”;

- skargi na uchwałę nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;

- wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – osiedla Meksyk;

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

- przyjęcia dotacji WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania: wykonanie elektronicznej mapy akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych przez Prezydenta Miasta;

- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;

- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

- zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Gdyni, ul. Starogardzka 10A;

- połączenia w Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 45 ul. Wiczlińska 33 w Gdyni i Przedszkola Samorządowego Nr 50 ul. Wiczlińska 31 w Gdyni;

- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni;

- zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie statutu ABK - 4;

-zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie statutu ABK – 3;

- wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57;

- wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Trockiej 5;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Komandorskiej 48;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Zielonej 17;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Okoniewskiego 5;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Maciejewicza 1;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 7;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janowskiej 31;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej 29;

-nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 10;

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej;

-zmian w składach stałych komisji Rady Miasta,

- nadania nazwy ulicom w Gdyni,

-zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.