Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

OGŁOSZENIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

ul. Cechowa 22, 81 – 194 Gdynia. tel. (058) 6254025

unieważnia zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 93 ust.1 pkt 7, postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń budynku szkoły. Ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia ukaże się w „Ratuszu” 8.06.2007r.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”


Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 6 m-cy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej, regulacji rzek i potoków, budowli hydrotechnicznych lub prac melioracyjnych (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda; • dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:- 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracji; - 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracji;

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 238, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Kryteria wyboru ofert: 100% cena. Termin składania ofert upływa 04.06.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 101 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 04.06.2007 r. o godzinie 9.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Górska, tel. (0 58) 6688313.Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni

ul. Stawna 4/6 tel. 624-04-07; fax 624-23-63; www.zs7.gdynia.pl ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na remont izolacji pionowej dziedzińca oraz wymiana stolarki okiennej

Wymagany termin realizacji: od dnia 20.06.2007r. do dnia 30.08.2007r. dotyczy części A

Wymagany termin realizacji: od dnia 20.06.2007r. do dnia 30.07.2007r. dotyczy części B

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn; część A obejmującą remont izolacji pionowej dziedzińca oraz część B obejmującą wymianę stolarki okiennej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 08:30 – 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 11.06.2007r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11.06.2007r. o godz. 09:30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%

Do kontaktu z wykonawcami upoważniam kierownika administracji Renatę Telecką.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 79/07/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2181/07/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2007 r. - nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej o pow. 232 m2, oznaczonej na KM 73 jako cz. działki nr 51/10 i KM 82 jako część działek nr 668/1, nr 693/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na 20 lat.

Wykaz jest publikowany przez 21 dni tj. od 22.05.2007 r. do 11.06.2007 r.Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni ul. Porębskiego 21
tel.(058) 625 57 09, fax. 058 625 57 08

poszukuje od 01.09.2007r. nauczyciela j. angielskiego w pełnym wymiarze godzin w zakresie gimnazjum.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście bądź e-mailem: sekretariat@zs11.neostrada.pl
Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Szyprów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 280/42, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - trzy lata.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową (ogródek). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.05.2007r. do dnia 18.06.2007 r.
Szkoła Podstawowa nr 20 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych;

CPV: 45310000-3 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana: tablic rozdzielczych, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej ciągów komunikacyjnych i poddasza. 2. Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od daty udzielenia zamówienia. 3. W ubieganiu się o udzielenie zmówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: - spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunki dodatkowe określone w SIWZ , 4. Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4857_35785.html oraz w siedzibie Zamawiającego. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Anna Komadowska kier.adm. tel.(058) 669 03 64, fax: (058) 669 03 19, od 8.00-16.00. 6. Termin złożenia i otwarcia ofert: należy składać w sekretariacie- SP nr 20 ul. Starodworcowa 36, do dnia 18.06.2007 r. do godz. 9.00., otwarcie ofert odbędzie się w dn. 18.06.2007 o godz. 10.00., w S P nr 20 , w gabinecie dyrektora szkoły. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. 8. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. 9. Termin związania ofertą: 30 dni. 10. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie cena oferty 100%


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2007 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pana Artura Licznerskiego, działającego w imieniu inwestora – Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 30194 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Kaczewskiej 20 w Gdyni,

zawiadamia się Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 25.05.2007 r. do 8.06.2007 r.Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Gdyni

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na roboty budowlane kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola Sam. nr 8, 81-249 Gdynia , ul Kapitańska 15

CPV: 45214100-1 Zamawiającym jest: Przedszkole Samorządowe nr 8 81-249 Gdynia, ul. Kapitańska 15. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych kuchni wraz z zapleczem wg projektu. Wymagany termin realizacji: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej - złożyć właściwy dokument, - spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych – złożyć właściwe oświadczenie, - wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali co najmniej 3 obiekty w zakresie robót remontowych na kwotę minimum 50 000 zł brutto każda – złożyć odpowiedni formularz

- potencjał kadrowy: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – złożyć właściwe dokumenty.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4798_35732.html oraz można odebrać w siedzibie Przedszkola, ul.Kapitańska 15. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.06.2007 do godz. 15.00 w siedzibie Przedszkola, ul. Kapitańska 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 12.06.2007 o godz.10.00 w siedzibie Przedszkola, ul. Kapitańska 15.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka tel. (058) 620-36-79 w godz. 8.00 – 13.00 oraz Ewa Formella 620-36-79 w godz. 8.00 – 15.00. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: -cena oferty 100%,
Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 988, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.05.07 r. do dnia 14.06.07r.Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 240/94, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.05.07 r. do dnia 14.06.07r.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia” na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej, oznaczonej na KM 11, obręb Wielki Kack jako działka nr 267/10 o pow. 10 m2.

Wykaz nr 81/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2190/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 1.06. do 22. czerwca 2007 r.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia” na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej na KM 54, obręb Gdynia jako działka nr 1050/205 o pow. 21 m2.

Wykaz nr 78/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2161/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 1.06 do 22.06. 2007 r.Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 694/209, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym- nakłady dzierżawcy.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.05.07 r. do dnia 14.06.07r.Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Kontenerowej dz.nr 374/115 k.m.104 o pow.1.673,19m2 ul.J.Wiśniewskiego dz.nr 380/115 k.m.104 o pow. 699,80m2, ul.J.Wiśniewskiego dz.nr 381/115 k.m.104 o pow.89,95m2 k.m.104 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.05.2010r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 25.05.2007r. do 14.06.2007r.
UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób, w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w następujących kwotach:

1. do 161.250,00 PLN w roku 2007 na prowadzenie schroniska i terapii,

2. do 161.250,00 PLN w roku 2008 na prowadzenie schroniska i terapii.

Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).

Organ ogłaszający konkurs: 1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie, 2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,

3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków, 6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł: - w 2006 roku - 243.741,57 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 15.06.2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami:aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć, informację o kwalifikacjach pracowników,

trzy rekomendacje, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,

Program działania schroniska od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku, Program terapii uzależnienia w schronisku od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.