807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Wybory ławników

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, należy więc wybrać nowych ławników na kadencję 2008-2011 do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Gdyni (w tym do Sądów Pracy).
Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku. Pracodawca zatrudniający ławnika zobowiązany jest zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynnosci w sądzie. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.jest nieskazitelnego charakteru,
3.ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6.posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.duchowni,
7.żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają tylko związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 107, w godz. 9.00-15.30 od poniedziałku do piątku. Otrzymają tam kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2007 r. dostarczyć do Biura Rady Miasta.
Wzór karty można także pobrać z internetu - www.ms.gov.pl
Kandydat na ławnika zobowiązany jest na własny koszt uzyskać i dołączyć do zgłoszenia:
1.informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika).
3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
4. Trzy (3) aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego)
O kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji.
Zgłoszenia niespełniające określonych wyżej wymogów, lub złożone po terminie, pozostawi się bez dalszego biegu.
Rada Miasta Gdyni dokona wyboru ławników w terminie do końca października 2007 r.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona