808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

OGŁOSZENIA


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTOR W BIURZE PREZYDENTA
 

Główne obowiązki:
-opracowywanie projektów aktów prawnych, wydawanych przez Radę i Prezydenta oraz projektów umów, regulaminów i porozumień;
-opracowywanie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Prezydenta Miasta z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami;
- prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych;
- informowanie o terminach, warunkach i trybie składania wniosków o dotacje z budżetu miasta Gdyni, w tym między innymi poprzez „Ratusz” oraz przez umieszczanie informacji na gdyńskim portalu internetowym;
- pomoc organizacjom przy redagowaniu i kompletowaniu ofert na realizacje zadania publicznego; przyjmowanie ofert od organizacji oraz prowadzenie ewidencji złożonych ofert;
-  dokonywanie analizy złożonych wniosków pod względem formalnym;
- przygotowywanie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji dla gdyńskich organizacji pozarządowych, komitetów założycielskich itp. w zakresie regulacji prawnych związanych z ich funkcjonowaniem;
- organizowanie w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych i bezpośrednim kierownikiem, spotkań branżowych i tematycznych dla organizacji pozarządowych;
- dokładna znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych przez siebie czynności.
 

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w zakresie stosowania przepisów prawa, mile widziane doświadczenie w pracy  związanej z działalnością organizacji pozarządowych
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 28 czerwca 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „PODINSPEKTOR W BIURZE PREZYDENTA – oferta pracy”
 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 109 z dnia 04.06.2007r. pod pozycją 31718 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro na: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Chylońska 237 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.

Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zakres robót obejmuje: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą 30 dni. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym: 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej.
Wadium w wysokości: 25 000,00 zł.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 02.07.2007r. o godzinie 12.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.Kryteria wyboru ofert: 90% cena, 10% gwarancja. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 02.07.2007r. do godziny 10.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Grażyna Muszyńska tel.(085)668-85-80 - Wydział Budynków.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 109 z dnia 04.06.2007r. pod pozycją 31717 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro na:
„Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
(z Zespołem Szkół Usługowych) w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu,
wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego
oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.".
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zakres robót obejmuje: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą 30 dni. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:
2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u.
5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej, 12 miesięcy wymiana instalacji wewnętrznej c.o. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2007r.
Wadium w wysokości: 45 000,00 zł. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 02.07.2007r. o godzinie 11.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
Kryteria wyboru ofert: 90% cena, 10% gwarancja. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 02.07.2007r. do godziny 10.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Grażyna Muszyńska tel.(085)668-85-80 - Wydział Budynków.


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Główne obowiązki: - Opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów infrastrukturalnych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej właściwym programem operacyjnym, - Opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw. - W przypadku przyznania dofinansowania na realizację przygotowywanych projektów oraz podpisania umów o dofinansowanie do obowiązków należeć będzie monitoring zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów i odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi oraz przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, techniczne, prawne, dodatkowo kursy lub studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich.
Praktyka zawodowa: minimum 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności, dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office - Word, Excel, PowerPoint oraz MS Project), nieposzlakowana opinia.Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 25 czerwca 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - oferta pracy".

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 109 z dnia 04.06.2007r. pod pozycją 31719 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro na: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 40, ul. Rozewska 33 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zakres robót obejmuje: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 40 w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w.u.".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym: 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u.
5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej
Wadium w wysokości: 30 000,00 zł. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 2.07.2007r. o godzinie 13.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Kryteria wyboru ofert: 90% cena, 10% gwarancja. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ. Termin składania ofert do dnia 02.07.2007r. do godziny 10.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Grażyna Muszyńska tel.(085)668-85-80 - Wydział Budynków.Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Główne obowiązki: koordynacja przygotowania projektów dotyczących rozwoju rybołówstwa przybrzeżnego w Gdyni oraz opracowywanie i przedkładanie wniosków o dofinansowanie realizacji tych projektów, opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw, w przypadku przyznania dofinansowania na realizację projektów oraz podpisania umów o dofinansowanie do obowiązków należeć będzie monitoring zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów i odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi oraz przygotowywanie sprawozdań, prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów miejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - zrealizowanych oraz w trakcie realizacji, wykonywanie prac sekretarskich na potrzeby Wydziału Integracji Europejskiej głównie w zakresie przygotowywani rejestrowania pism o znaczeniu administracyjnym.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, dodatkowo kursy lub studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich
Praktyka zawodowa: doświadczenie w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, znajomość procedur, wytycznych i przepisów prawnych w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE, dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office - Word, Excel, PowerPoint oraz MS Project), nieposzlakowana opinia.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 25 czerwca 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - oferta pracy".Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:
Marka pojazdu: Honda Civic 1,5 I, Pojemność: 1493 cm³, Paliwo:etylina,
Rok produkcji: według VIN - 1992, według nieoryginalnej tabliczki zastępczej - 1991,
Skrzynia biegów: manualna.
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36a w Gdyni.
Silnik pojazdu jest niesprawny, skrzynia biegów jest zablokowana. Pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego oraz dokumentów identyfikacyjnych. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 500,00 zł /pięćset/, cena wywołania wynosi 375,00 zł /trzysta siedemdziesiąt pięć/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferty należy składać do dnia 21.06.2007r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju 126, w Referacie Egzekucji Administracyjnej, mieszczącym się w Gdyni na ul. Legionów 130. Tel. (058) 620 62 48 oraz 058 621 67 75.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 22.06.2007r. o godzinie 11.00 w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. Legionów 130 w Gdyni, w pokoju 124. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.Zespół Szkół nr 15 w Gdyni zatrudni od 1 lipca 2007 r.
dozorcę w wymiarze ¾ etatu (praca na noce według grafiku i w soboty i niedziele).
Główne obowiązki: pilnowanie terenu oraz budynku szkoły, pomoc przy pracach porządkowych na terenie szkoły.
Wymagania: staż pracy 2 lata, dobry stan zdrowia. Wymagania konieczne: sumienność, punktualność.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające staż pracy
Termin składania dokumentów: 26 czerwca 2007 r. na adres: Zespół Szkół nr 15, 81-601 Gdynia, ul. Jowisza 60, tel. (0-58) 621-40-34 fax (0-58) 621-40-36 email: zs15gdynia@poczta.fm z dopiskiem: „oferta pracy". Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Ofert osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni: XIII LO i Gimnazjum nr 14
ul. Płk.Dąbka 207, tel.058 665 03 13
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkoły.
Wymagany termin realizacji 25 sierpień 2007 roku.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art.22 ust.1 oraz niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 117 z 2004 roku z późniejszymi zmianami / spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie - bezpłatnie. Kryterium wyboru oferty : cena 100 %. Oferty należy składać do 29 czerwca 2007 godz. 14.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 29 czerwca 2007 roku godz.15.00 w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Informacji udziela kierownik administracyjny: Jarosław Kłodziński (058) 665 03 13 lub 0601 65 88 12.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni

o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27.06.2007 r. o godz. 12 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta.


Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie instalacji c.o. , c.w. u. , z.w. i cyrkulacji w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Gdyni, przy ul. Władysława IV 56 ".
Zakres robót obejmuje: demontaż instalacji centralnego ogrzewania i izolacji cieplnej, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki oraz montaż nowej instalacji c.o., c.w.u., z.w. i cyrkulacji z montażem armatury i osprzętu, wykonaniem płukania instalacji, prób szczelności i robót odtwarzających - budowlanych po zakończeniu prac instalacyjnych.
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin realizacji 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.06.2007r. o godzinie 10.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej.
Termin związania ofertą 30 dni.
Kryteria wyboru ofert:100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ tj.
prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości netto minimum 80 000,00 zł każda;
wykażą się co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne, w tym w zakresie instalacji i urządzeń ciepłowniczych.
Termin składania ofert do dnia 25.06.2007r. do godziny 09.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Małgorzata Formela tel.(058)668-85-89 - Wydział Budynków.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33
w Gdyni ul. Godebskiego 8, tel. 058 625 04 01
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni., w tym: wymiana parkietu, stolarki okienno-drzwiowej,
roboty elektryczne i malarskie.

CPV: 45111100-9, CPV: 45432114-6, CPV: 45421000-4, CPV: 45310000-3, CPV: 45442100-8
CPV: 45400000-1
Wymagany termin realizacji zamówienia do 25.08.2007r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4862_35792.html, www.sp33gdynia.strefa.pl lub można ją odebrać w sekretariacie szkoły, w godzinach od 9.00 - 15.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły, do dnia 21.06.2007r., do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 21.06.2007r. o godz. 10.00.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Nie żąda się wniesienia wadium.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Prawa zamówień publicznych.
Kryterium wyboru ofert (w %): cena oferty 100%. Termin związania z ofertą 30 dni.
Do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień uprawniony jest kierownik administracyjny - Irena Kubiszyn - tel. (058) 665 03 42, w godz. 8.00 - 15.00.Zespół Szkół nr 9:
Szkoła Podstawowa nr 31 i Gimnajzum 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227
zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze godzin pomoc kuchenną.
Wykształcenie: podstawowe, doświadczenie: praca w kuchni. Mile widziane aktualne badania sanitarne.
Zespół Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12, ul. Chylońska 227
81-007 Gdynia, tel: (058) 782 11 51,
mail: zs9@gdynia.ids.pl


Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni: XIII LO i Gimnazjum nr 14,
ul. Płk.Dąbka 207, 058 665 03 13
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w pawilonie B w budynku szkoły.
Wymagany termin realizacji 25 sierpień 2007 roku.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art.22 ust.1 oraz niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 117 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/ spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie - bezpłatnie. Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.
Oferty należy składać do 29 czerwca 2007 godz. 14.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 29 czerwca 2007 roku godz.15.00 w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Informacji udziela kierownik administracyjny: Jarosław Kłodziński (058) 665 03 13 lub 0601 65 88 12.


Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
zatrudni bosmana do pracy w przystani jachtowej „ Marina Gdynia" w sezonie letnim 2007.
Potrzebna znajomość branży żeglarskiej.
Podanie i życiorys należy złożyć w bosmanacie przystani jachtowej przy ul. al. Jana Pawła II 13 a, Gdynia do dnia 15 czerwca 2007.

Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonych geodezyjnie jako części działek nr 1069/237 i nr 1071/238, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 08.06.2007 r. do dnia 29.06.2007r.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 389/255, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 08.06.2007 r. do dnia 29.06.2007 r

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wykonanie remontu dachu/część A/remontu sanitariatów /część B/ w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, 81-216 Gdynia, ul. Morska 186
KODY CPV: Część A - remont dachu Część B - remont sanitariatów CPV: 45111000-8 CPV: 45111100-9 CPV: 45261210-9 CPV: 45453000-7 CPV: 45317000-2 CPV: 45310000-3 CPV: 45332200-5
Zakres robót: Część A - remont dachu: • roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich i naprawa istniejących pokryć, • pokrycie papą termozgrzewalną i wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej. Część B - remont sanitariatów: • roboty rozbiórkowe, • ogólnobudowlane, • instalacji wodno-kanalizacyjnej, • instalacji elektrycznej
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:-spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki oraz można ją odebrać w siedzibie IV LO przy ul. Morskiej 186 w pok. nr 4 w godz. 8.00 - 14.00 bądź (na wniosek) za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.06.2007r . do godz. 10.00 w siedzibie IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Morska 186. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 21.06.2007r. o godz. 11.00 w sali nr 2. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest dyrektor szkoły Barbara Foltyn, tel. (058) 623-08-53 w godz. 8.00 - 15.00 oraz Joanna Pacholczyk (058) 623-08-53 wew. 106 w godz. 8.00 - 13.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Zespół Szkół nr 15 w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds. kancelaryjnych w wymiarze ½ etatu.
Praca od 1 września 2007 r. (na zastępstwo).
Główne obowiązki: prowadzenie sekretariatu szkoły, prowadzenie korespondencji, kalendarza spotkań, prowadzenie ewidencji dzieci, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej, inne.
Wymagania: wykształcenie średnie, staż pracy 1 rok. Wymagania konieczne: znajomość obsługi komputera (Word, Access, Internet), obsługa urządzeń biurowych. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające staż pracy.
Termin składania dokumentów: 29 czerwca 2007 roku na adres: Zespół Szkół nr 15, 81-601 Gdynia. ul. Jowisza 60, tel. (0 58) 621 40 34, fax. (0 58) 621 40 36, email: zs15gdynia@poczta.fm z dopiskiem: „oferta pracy". Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.