811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

OGŁOSZENIA

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2699/07/V/O z dnia 26 czerwca 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci, w okresie od 1.09.2007 r. do 31.08.2008r. Przewidywana kwota dotacji 26.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 6 sierpnia 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (tel. 058) 668 84 61, pok. 434 w godz. 8.00-16.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2700/07/V/O z dnia 26 czerwca 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, w okresie od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 124.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 6 sierpnia 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni:
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 tel.( 058) 668 84 61, pok. 434 w godz. 8.00-16.00.


UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE!
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni w okresie od 31.07.2007 r. do 30.06.2012 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie do 387.352,00 PLN w roku 2007 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).
Organ ogłaszający konkurs:
1. dokona oceny złożonych ofert, uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie, 2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania, 3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, 4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków,
6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Koszt realizacji w/w zadania wyniósł (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie):
- w 2006 roku - 986.827,24 PLN,
- w miesiącach styczeń - marzec 2007 r. - 182.548,22 PLN.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 27.07.2007 roku prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami:aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć,informację o kwalifikacjach pracowników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w podatkach, zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek, szczegółowy program działania ośrodka od dnia 31.07.2007 roku do dnia 30.06.2012 roku,
w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 58, tel./fax: 058 620-75-29, email: xlogdynia@fest.pl ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Kod CPV 45400000-1
Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane zakończenie robót - do 27.08.2007 r.).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ należy odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 - 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.07.2007 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 18.06.2007 o godz. 10.00
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor szkoły dr Jarosław Sienkiewicz, tel.( 058) 620 75 29.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:cena oferty 100%.
Informujemy że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 108024-2007.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 euro
dot.: Remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10.
CPV 45400000-7 CPV 45214210-5
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2007 pod nr ogłoszenia:108083-2007
Wymagany termin realizacji: 5 tygodni czyli 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1, nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz w sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00 . Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19.07.2007 r. do godz. 9.30, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 19.07.2007 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: (058) 629 20 00,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
ogłasza przetarg nieograniczony do 5.278.000 EURO na wykonanie robót: remont dwóch węzłów sanitarnych w budynku Gimnazjum nr 4 , 81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
CPV: 45400000-1, CPV: 45332200-5
Wymagany termin realizacji: 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4844_35776.html oraz można odebrać w sekretariacie Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.07.2007 do godz. 9.00 w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego do dnia 24.07.2007 o godz. 10.00 w sekretariacie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik ds. administracji - Alicja Kowalewska, tel. (058) 663 79 88 godz. 9.00 - 14.00. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie(w %): cena oferty 100%".


Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdyni ul. Gospodarska1 , tel. (058) 623 65 52
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 EURO na wykonanie robót w zakresie wymiany toksycznych posadzek oraz w zakresie wymiany stolarki okiennej na parterze w budynku Gimnazjum nr 3 w Gdyni
.
CPV-45111100-9, CPV-45400000-1, CPV-45421000-4
1) Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 15.09.2007 r.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 (z późn. zmianami) Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 02.07.2007 r. w godz. od 9.00 do 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: urzędu miasta: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4846_35774.html#
szkoły: www.gimnazjum3.gdynia.pl
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia: 23.07.2007 r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego/ sekretariacie /:23.07.2007 r. o godz. 10.15
6) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Socha - kier. adm. w Gimnazjum nr 3 w Gdyni , tel./fax (0 58) 623 65 52 oraz Inspektor Wydziału Budynków Violetta Obuchowicz-Klose, tel. (0 58) 668 85 85.
7) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
9) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena oferty 90%, gwarancja 10%.


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bandery Polskiej
81-127, Gdynia ul. Śmidowicza 49
poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw płac w wymiarze ½ etatu
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem - szkoły zawodowe -Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 24.07.2007 r.
Wszelkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu (058) 625 38 59 w. 25.

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sieradzkiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 459/233, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 02.07.2007 r. do dnia 30.07.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Morwowej 41, oznaczonej na KM 28, obręb Wielki Kack jako działka nr 642/600 o pow. 112 m2.
Wykaz nr 107/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2655/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26. czerwca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 06. lipca 2007 r. do 27. lipca 2007 r.


Gmina Miasta Gdyni,
al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 euro na wykonanie robót konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu zabytkowego parku Kolibki w Gdyni przy al. Zwycięstwa.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.06. 2007 r.
Zakres robót obejmuje: naprawę elementów ceglanych, rozbiórkę i odbudowę w formie ceglanej dwóch słupów głównej bramy wjazdowej, wykonanie nowego słupka i furty przy bramie parkowej południowej, wykonanie stopni terenowych i podjazdu przy bramie parkowej południowej, wykonanie drenażu odwadniającego i ukształtowanie skarpy przylegającej do ogrodzenia od strony al. Zwycięstwa, zamontowanie metalowych przęseł ogrodzenia pomiędzy słupami ceglanymi, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej prowadzonych prac.
Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Termin realizacji: do 30 października 2007 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 19 lipca 2007 r. o godz. 10.00, w pokoju 105a w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego: pokój 439 - Sekretariat Wydziału Urbanistyki lub pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_.html
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej 2 roboty konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach związane z murami ceglanymi o wartości minimum 30 tys. zł netto każda; wykażą się co najmniej jedną osobą, która posiada tytuł zawodowy magistra, uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków i odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków, oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi zakresem przetargu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
Termin składania ofert: 19 lipca 2007 r. do godz. 9.00, w pokoju 439, Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Robert Hirsch i Anna Baranowska, tel. (058) 66 88 343.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w ZSO nr 1.
Wymagany termin realizacji: do 29.08.2007.
Wydział prowadzący postępowanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacja Techniczna jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.07.2007r do godz. 9.00 w sekretariacie ZSO nr 1, ul. Legionów 27,
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 18.07.2007r o godz. 9.30
w sali nr 3, ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %.


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE URBANISTYKI - REFERAT KOORDYNACJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Główne obowiązki:
- informowanie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium oraz wydawanie wyrysów i wypisów z planów miejscowych i ze studium
- opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych
- opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- opiniowanie projektów budowlanych w postępowaniach o pozwolenie na budowę
- współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie koordynacji ich działań z polityką przestrzenną miasta
- przygotowywanie informacji o możliwościach inwestycyjnych i lokalizacyjnych dla potencjalnych inwestorów.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
wykształcenie wyższe - mgr inż. architekt, 3-letni staż zawodowy, w tym minimum 1 rok w administracji publicznej, pożądane doświadczenie w zakresie ww. zadań
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, znajomość: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, KPA, instrukcji kancelaryjnej, znajomość obsługi pakietu MS Office, nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 12 lipca 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE URBANISTYKI - oferta pracy".


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 Euro
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja gabinetu chemiczno-biologicznego w ZSO nr 1.
Wymagany termin realizacji: do 31.08.2007.
Wydział prowadzący postępowanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacja Techniczna
jest dostępna na stronie internetowej
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17.07.2007r do godz. 9.00.
w sekretariacie ZSO nr 1, ul. Legionów 27.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.07.2007r o godz. 9.30 w sali nr 3, ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 % .Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9:
Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227
zatrudni konserwatora - dozorcę od zaraz na 3/4 etatu.
Więcej informacji pod numerem telefonu (058) 782 11 51.
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni
ul Porębskiego 21 tel. (058) 625 57 09, fax (058) 625 57 08
,
poszukuje pilnie od 18 lipca 2007 roku starszego rzemieślnika, w pełnym wymiarze godzin, z uprawnieniami SEP.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście, lub mailem

sekretariat@zs11.neostrada.pl

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem 109420-2007 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro, a poniżej 211 000 euro na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacji trzech placówek oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych); Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni". CPV-74262000-3
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zakres robót obejmuje: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacji trzech placówek oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych); Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni.
Termin wykonania zamówienia:
1. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych): 12 miesięcy od daty zawarcia umowy wykonania całości prac w tym:
2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej
12 miesięcy wymiana instalacji wewnętrznej c.o. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2007r.
2.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2: 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. i c.o.
5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej
3.Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 40
2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy - modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. i c.o.
5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej i w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego lub od dnia usunięcia usterek od Wykonawcy robót zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy).
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 16.07.2007r. o godzinie 10.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena, W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 16.07.2007r. do godziny 9.30 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668 85 83 lub Grażyna Muszyńska tel.(058)668 85 80 - Wydział Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP nr 110172-2007
został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 5 278 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6".
Zakres robót obejmuje: część A - wymiana stolarki budowlanej w budynku szkoły, część B - wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły, część C - wymianę parkietu w sali gimnastycznej szkoły.
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji : część A - 60 dni od daty zawarcia umowy, część B - 60 dni od daty zawarcia umowy, część C - 30 dni od daty zawarcia umowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.07.2007r. o godzinie 11.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej . Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ tj. dla części A,B i C prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych;
dla części A w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane na wymianę stolarki budowlanej o wartości robót min. 100 000,00 zł każda, dla części B w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania lub jej remontu lub modernizacji, o wartości netto minimum 100 000,00 zł każda; dla części C w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 roboty budowlane na wykonanie wymiany lub kładzenia parkietu o wartości netto minimum 50 000,00 zł każda; dla części A: wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; dla części B: 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych; dla części A:zatrudniają przeciętnie 10 pracowników w okresie ostatnich trzech lat; dla części B: zatrudniają przeciętnie 5 pracowników w okresie ostatnich trzech lat; Wniesienie wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium dla części A w wysokości: 10 000,00 zł: słownie (dziesięć tysięcy złotych); dla części B w wysokości: 6 000,00 zł : słownie (sześć tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.
Termin składania ofert do dnia 23.07.2007r. do godziny 10.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Halina Golenia tel.(058) 668 85 86 i Małgorzata Formela tel.(058)668 85 89 - Wydział Budynków UM Gdyni.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/297/03 z dnia 31 grudnia 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od północy - wzdłuż terenów wojskowych,
-od wschodu - wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
-od południa - wzdłuż terenów wojskowych,
-od zachodu - wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Dickmana
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.07.2007 r. do 7.08.2007 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2007 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-1-9/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na dachu budynku przy ul. Legionów 82/88 w Gdyni.
Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz", na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 28.06.2007 r. do 11.07.2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. H. Siemiradzkiego 4, oznaczonej na KM 56, obręb Gdynia jako działka nr 508/182 o pow. 5 m2.
Wykaz nr 961/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2501/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18. czerwca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 29. czerwca 2007 r. do 20. lipca 2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej na III piętrze przy pok. 340, wykazów : 1. Nr 100/07/V/M jako załącznik do zarządzenia nr 2620/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2007 r.- nieruchomości położonej przy ul. Mokwy o pow.58 m2, oznaczonej na KM 62, obejmującej część działki nr 288/12, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 101/07/V/M jako załącznik do zarządzenia nr 2621/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2007 r.- nieruchomości położonej przy ul. Mokwy o pow.76 m2, oznaczonej na KM 62, obejmującej część działki nr 288/12, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. Nr 102/07/V/M jako załącznik do zarządzenia nr 2622/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2007 r.- nieruchomości położonej przy ul. Afrodyty o pow.105 m2, oznaczonej na KM 19 obręb Wiczlino, obejmującej część działki nr 507/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
4. Nr 106/07/V/M jako załącznik do zarządzenia nr 2626/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2007 r.- nieruchomości położonej przy ul. Anyżowej 32 o pow.175 m2, oznaczonej na KM 27 obręb Wielki Kack, obejmującej części działek nr 323 i nr 320/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 28.06.2007 r do 13.07.2007 r.

Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni
ul. Tetmajera 65
tel. (058) 622 26 24 lub 622 08 22
poszukuje nauczycieli: języka niemieckiego, informatyki.


Kolegium Miejskie w Gdyni
ul. Raduńska 21, tel. (058) 623 04 52,
zatrudni od 1.08.2007r. w pełnym wymiarze godzin
pracownika obsługi
(sprzątaczka, szatniarka).
Mile widziane aktualne badania lekarskie.