816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. Potasowej, ozn. na km 7 Obręb Pogórze jako działka nr 449/3 o pow. 233 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 52628. Wykaz nr 122/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2944/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lipca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni , od 07.08.2007 r. do 28.08.2007r.

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na robotę budowlaną : ,, Odprowadzenie wód opadowych z os. Pogórze II w Gdyni’’  W dniu 01.08.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 131575-2007 oraz na stronie internetowej UN Gdyni. Termin składania ofert – do dnia :22.08.2007r do godz. 9°° w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni . Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 100,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: –adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka, tel. (058) 66 88 880 – Wydział Realizacji Inwestycji.

Dyrektor Gimnazjum nr 11 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 058 621-72-24,
email: gim11gdynia@poczta.fm www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html ogłasza  przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, wykończeniowych. Kody CPV 45110000-1, 45400000-1, 45421000-4, 45310000-3, 45332200-5

Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane zakończenie robót - do 30.09.2007 r.). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 10.00 - 14.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.gim11gdynia.pl  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.08.2007 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 21.08.2007 o godz. 10.00 Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik gospodarczy Barbara Wolszlegier tel.( 058) 621-72-24.  Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 129714-2007.

Dyrektor Gimnazjum nr 11 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 058 621-72-24, mail: gim11gdynia@poczta.fm www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, wykończeniowych. Kody CPV 45110000-1, 45400000-1, 45421000-4, 45310000-3, 45332200-5 Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane zakończenie robót - do 30.09.2007 r.). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 10.00 - 14.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.gim11gdynia.pl  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.08.2007 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 21.08.2007 o godz. 10.00 Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik gospodarczy Barbara Wolszlegier tel.( 058) 621-72-24. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 129714-2007. 

Dyrektor Technikum Transportowe w Gdyni al. Zwycięstwa 194, tel. (058) 624 81 36, fax (058) 624 81 36; www.ttgdy.pl.pl informuje o przetargu nieograniczonym do 5,278 mln EURO na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Technikum Transportowym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .Wymagany termin realizacji: 30.10.2007r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r. poz. 1163 z późń. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.ttgdy.pl.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 -14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 22.08.2007 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora 22.08.2007r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Elżbieta Pomajda (pon.- pt. 9.00 - 13.00).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, ul. Chabrowa 43 zatrudni od 1.09.2007 roku Specjalistę ds. kadr.Wymagane wykształcenie wyższe, co najmniej 2 letni staż pracy. Wymagane dokumenty dokumenty potwierdzające staż pracy oraz CV. Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz.8.00- 14.00. Kontakt telefoniczny (058) 623 85 67 lub osobiście do 20 sierpnia 2007 r.


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Gdyni, ul. Tetmajera 65 , tel. (058) 622 26 24 lub 6220822 poszukuje pracowników na stanowiska:- nauczyciela matematyki - samodzielnego referenta w dziale księgowości - dozorcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 26 24 lub 6220822 poszukuje pracowników na stanowiska: - nauczyciela matematyki - samodzielnego referenta w dziale księgowości - dozorcy

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8 poszukuje od 1 września 2007: - nauczyciela nauczania zintegrowanego (klasa III) na okres jednego roku- zastępstwo.Telefon kontaktowy: (058) 622 23 43.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33 ogłasza nabór kandydatów na stanowiskokonserwatora posiadającego świadectwo SEP w wymiarze ¾ etatu . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1.prace elektryczne oraz wszelkie prace wynikające z potrzeb szkoły 2.wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające staż pracy, oraz uprawnienia SEP
3.miejsce składania dokumentów SP 40 ul. Rozewska 33 – sekretariat w godz. 8.00 – 15.00 tel ( 058 ) 623-25-88 4.termin składania dokumentów do 30.08.2007r.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych (technologia żywności i żywienia człowieka),
z przygotowaniem pedagogicznym. Zgłoszenia proszę kierować pod numer tel (058) 620 52 07, e–mail: zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr.

Prezydent Miasta Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 EURO na roboty budowlane : „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych, Obszar C programu „w mojej szkole jestem bezpieczny” Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul. Płk Dąbka 277” CPV 45.45.3000 roboty remontowe Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Przedmiot zamówienia: Celem likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówki przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: rozbudowa klatki schodowej/likwidacja biegów i podestów drewnianych o wymiarach niezgodnych z obowiązującymi przepisami; wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe lub z płyty OSB pokryte parkietem ESLIPSE PUR lub panelami podłogowymi; likwidacja progów przez wykonanie pochyln; wymiana istniejących / nienormatywnych/ drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie podjazdu do rozbudowanej klatki schodowej internatu oraz schodów do obiektu. Wymagany termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2007r.  W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Budynków Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http:// bip.gdynia.pl/strony/zamówienia/roboty php oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok.101, I piętro. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 22.08.07r do godz. 10.00 w sekretariacie Wydziału Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 22.08.07r o godz. 1200 w pok. 101 I piętro Wydział Budynków UM Gdyni,aAl. Zwycięstwa 96/98. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Referatu Remontów – Beata Brzostowska tel. (058) 668-85-88 oraz inspektor Wydziału Budynków: Anna Nowicka, tel. (058) 668-85-89 godz.800- 1600 Termin związania z ofertą 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 90%, termin wykonania – 10%.

Prezydent Miasta Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 EURO na roboty budowlane: przetarg nieograniczony na robotę budowlaną Adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora w Gdyni przy ul. Orłowskiej 66CPV 45.111.100-9 roboty w zakresie rozbiórek. CPV 45.212.000-6 – roboty budowlane w zakresie budynków wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Przedmiot zamówienia: Celem likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówki. Wymagany termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2007r. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Budynków Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http:// bip.gdynia.pl/strony/zamówienia/roboty php oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok.101, I piętro. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.08.07r do godz. 10.00 w sekretariacie Wydziału Budynków, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 30.08.07r o godz. 12.00 w pok. 101, I piętro Wydział Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Referatu Remontów – Beata Brzostowska tel. (058) 668 85 88 oraz inspektor Wydziału Budynków: Anna Nowicka, tel. (058) 668 85 89 godz.8.00- 16.00. Termin związania z ofertą 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 90%, termin wykonania – 10%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia poszukuje pracownika na stanowisko młodszego wychowawcy w Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym dla dzieci od 0-3 lat. Liczba etatów: 1 etat. Wymagane wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji. Mile widziane doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Kadry (p. 513), ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy - młodszy wychowawca COS dla dzieci od 0-3 lat Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 6611527 lub 7820121 wew.32.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy tonerów, tuszy i taśm barwiących do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni – łącznie 136 sztuk. Termin realizacji: sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-29-07.pdf, można także odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 18,91 zł. Kryteria oceny ofert: cena – 100%. Termin i miejsce składania ofert: 17 sierpnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 sierpnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)  ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 152 w Gdyni w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym łącznie 10 347 wozokilometrów. Termin realizacji: 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-28-07.pdf), można także odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 30,50 zł Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%. Termin i miejsce składania ofert: 28 sierpnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 sierpnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Informacja o ogłoszonych przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 1. Prezydent Miasta Gdyni ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości, położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę obiektu gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Część jawna przetargu odbędzie się 22 sierpnia 2007 roku. Ogłoszenia o przetargu zamieszczone zostały w „Dzienniku Bałtyckim” oraz „Gazecie Wyborczej - Trójmiasto” z dnia 1 sierpnia 2007 roku, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr 336 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni adres: http://www.gdynia.pl/dla/inwestorow/oferta/inwestycyjna/4142_44557.html 2. Prezydent Miasta Gdyni ogłosił przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej 14 w Gdyni. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności handlowej lub magazynowej. Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2007 roku. Ogłoszenia o przetargu zamieszczone zostało w „Dzienniku Bałtyckim” z dnia 6 sierpnia 2007 roku, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr 336 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni adres: http://www.gdynia.pl/dla/inwestorow/oferta/inwestycyjna/4142_44557.html


Prezydent Miasta Gdyni informujeo wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 129/07/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3048/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej o pow. 46 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack jako część działki nr nr 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 03.08.2007 r. do 24.08.2007 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43 tel.058 623-85-67 www.sp16_gdynia.ovh.org ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO naA) wymianę stolarki okiennej na holu i w świetlicy oraz B) remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43 Wymagany termin realizacji od dnia 6.09.2007 r. do dnia 24.09.2007 r. dotyczy części A.Wymagany termin realizacji od dnia 6.09.2007 r. do dnia 31.10.2007 r. dotyczy części B. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. część A obejmującą wymianę stolarki okiennej oraz część B obejmującą remont sanitariatów.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19 poz.177) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 29.08.2007 r. do godz.9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.08.2007 r. o godz.10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena oferty 100 %. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny-Sylwia Rzeszótko.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43 tel.058 623-85-67 www.sp16_gdynia.ovh.org ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO naA) wymianę stolarki okiennej na holu i w świetlicy oraz B) remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43 Wymagany termin realizacji od dnia 6.09.2007 r. do dnia 24.09.2007 r. dotyczy części A. Wymagany termin realizacji od dnia 6.09.2007 r. do dnia 31.10.2007 r. dotyczy części B. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. część A obejmującą wymianę stolarki okiennej oraz część B obejmującą remont sanitariatów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19 poz.177) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 29.08.2007 r. do godz.9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.08.2007 r. o godz.10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena oferty 100 %. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny-Sylwia Rzeszótko.

ikona