818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Ogłoszenia

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych – 1 etat

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

• wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym; preferowana specjalność - rachunkowość

• minimum 5-letni staż pracy w tym: 2 lata w księgowości budżetowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 668 20 05 oraz na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_44637.html w terminie do 7 września br.


OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/45/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

- od północy – wzdłuż ulicy Wybickiego,

- od wschodu – wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Słowackiego,

- od południa – obejmuje ulicę Żwirki i Wigury,

- od zachodu – wzdłuż ulicy Świętojańskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.09.2007 r. do 09.10.2007 r., w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2007 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2007 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10

ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia

ogłasza przetarg nieograniczony do 5278000 euro dot.: remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10.

CPV 45400000-7 CPV 45214210-5

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2007 pod nr ogłoszenia:140714-2007. Wymagany termin realizacji: 6 tygodni czyli 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 04.09.2007 r. do godz. 09.30, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 04.09.2007 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9:00 do 13:00, tel.: (058) 6292000, kom 0662063288. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni

przyznał dotacje w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci następującym podmiotom:

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym; w kwocie: 26 000,00 zł

Gimnazjum Jezuitów w Gdyni, ul Tatrzańska 35,

zatrudni nauczyciela informatyki i nauczyciela wspomagającego.

Tel. (058) 661 61 80, e-mail: liceum@jezuici.pl. Praca od września 2007 r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 47 w Gdyni, ul. Maciejewicza 9,

zatrudni od 01.09.2007r pracownika na stanowisko kucharza w wymiarze pełnego etatu. Tel. (058) 625 92 34.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 42 w Gdyni

zatrudni w roku szkolnym 2007/2008 nauczyciela przedszkola (w pełnym wymiarze godzin) z przygotowaniem pedagogicznym.

Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu (058) 625 08 96, e-mail: przedszkole42@poczta.gdynia.pl lub w siedzibie przedszkola przy ul. Płk. Dąbka 199A.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni

zatrudni w roku szkolnym 2007/2008 nauczycieli: chemii, matematyki (w pełnym wymiarze godzin, z przygotowaniem pedagogicznym) oraz pomoc kuchenną (w wymiarze 0,75 etatu). Zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu (058) 625 48 25, e-mail: gim17gdynia@wp.pl lub w siedzibie szkoły przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 10.

Zespół Szkół nr 9: SP nr 31 i Gimnazjum 12

poszukuje osób prywatnych/firm zainteresowanych odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki szkolnej. Kontakt pod numerem telefonu: (058) 782-11-51, osoba odpowiedzialna kierownik administracyjny Marek Bennich.

Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Władysława IV 58

zatrudni od 1.09.2007 r. nauczyciela języka rosyjskiego na 6 godzin tygodniowo oraz nauczyciela języka angielskiego na cały etat (zastępstwo na pół roku).

Informacje, tel. (058) 620 75 29


Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77

zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych (technologia żywności i żywienia człowieka) z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczyciela języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Zgłoszenia należy kierować pod numer tel. (058) 620 52 07, e–mail: zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr.


Zespół Szkół nr 5 w Gdyni – Orłowie

zatrudni

na cały etat pracownika obsługi na stanowisko konserwatora. Wymagania: umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych, naprawczych, sumienność i obowiązkowość. Wiek do 50 lat.

Podania proszę składać w sekretariacie szkoły do 10 września 2007 r.

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni

zatrudni referenta d/s płac w wymiarze 1/2 etatu .

Wymagania: wykształcenie min. średnie, znajomośc programu Płatnik, Excel , oraz programu kadrowo- płacowego firmy PROGMAN.