Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Sprawny dojazd- dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pilotażowy program „Sprawny dojazd - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz uzyskanie prawa jazdy kategorii B”.
Program obejmuje dwa obszary:
Obszar A - obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu w zakupie fabrycznie nowego samochodu osobowego, w tym oprzyrządowanego.
Adresaci programu:
1.zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmujące co najmniej jedną kończynę dolną,
2.dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli wymaga rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B.
Obszar B- pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresaci programu:
1.pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.Przez dysfunkcje narządu ruchu rozumie się dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej, ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, paraplegia, choroby neuromięśniowe). Oceniając zakres i rodzaj ograniczeń, bierze się pod uwagę, czy obniżenie sprawności ruchowej stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, uzasadniające korzystanie z samochodu.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego lub ukończenia kursu prawa jazdy w 2007 roku można składać do 10 września 2007 roku w Oddziale Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur realizacji programu są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Oddziału Pomorskiego pod numerem telefonu: (058) 5548516.