820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Dotacje Gminy Gdynia na prace przy zabytkach

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/431/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni, informuje się że do 30 września 2007 r. można składać wnioski o dotacje na rok 2008.
Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wniosek ma zawierać:
a) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
b) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
c) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
d) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
e) kosztorys wstępny planowanych prac,
f) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
g) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
h) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
i) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek,
j) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
k) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja
Wnioski należy kierować na adres: Urząd Miasta Gdyni, Miejski Konserwator Zabytków, al.Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Formularze wniosku (nieobowiązkowe) można otrzymać w pokoju 206 lub 439 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54. Formularze i wykaz zabytków wpisanych do rejestru dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, tel. 66 88 343.