822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

OGŁOSZENIA

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony
powyżej 211.000 Euro na ,,Dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych"

I. Trybem zamówienia jest przetarg nieograniczony powyżej 211.000 EURO.
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: http//bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamowienia/dostawy.php.
III.Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 26.000 zł.
IV. Osoby upoważnione do udzielania informacji: Piotr Pukszta - Kierownik Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, tel. 058 6688740 lub i Dorota Huzarek - Inspektor Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, tel. 058 6688737.
V. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 25.10.2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 222 (II piętro).
VI. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.10.2007 r., o godz. 10.30, pok. 222 (II piętro)w Urzędzie Miasta Gdyni.
VII.Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2007r.
VIII. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
IX. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
X. Kryteria oceny oferty:- cena oferty 100%
XI. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.                                                                  Dyrektor
Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni: Szkoła Podstawowa nr 31
 i Gimnazjum nr 12,  ul. Chylońska 227, tel. (058) 782-11-51
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211. 000 EURO
na wykonanie prac dotyczących remontu istniejących sanitariatów w segmencie C obejmujących: prace rozbiórkowe , budowlane , instalacje sanitarne , stolarkę okienną i drzwiową, ścianki systemowe, oraz instalację elektryczną , w budynku Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227
1) Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 09.12.2007 r.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 21.09.2007 r. w godz. od 8.00 do 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych:
szkoły: http://mniam.net/zs9/przetargi.php,
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4851_35791.html, portalu UZP
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia:15.10.07r. do godz.9. 00 w sekr. szkoły
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 15.10.2007 r. o godz. 9.15.
6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena oferty 100%.


                                                        Prezydent Miasta Gdyni
                                                     al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP nr ogłoszenia 168673 został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 5 278 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6"
Zakres robót obejmuje: wymiana podsufitki drewnianej, wymiana oświetlenia sali wraz
z wymianą instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, malowanie ścian w sali gimnastycznej szkoły.
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin realizacji : 40 dni od daty zawarcia umowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 09 .10.2007r. o godzinie 12.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej .
Termin związania ofertą 30 dni.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ
tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
Termin składania ofert do dnia 09.10.2007r. do godziny 10.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Halina Golenia tel.(058) 668-85-86 oraz
Małgorzata Formela tel. (58) 668-85-89.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do dołączenia w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec", położonej przy ul. Manganowej, ozn. na km 13 Obręb Pogórze jako działka nr 794/8 o pow. 273m2.
Wykaz Nr 141/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3324/2007/V/M dnia 4 września 2007 r wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 18.09 2007 r do dnia 10.10.2007 r .Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazuNr XVIII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Morska 112A/90, Gniewska 22/15.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.09.2007 r. do dnia 9.10.2007 r.Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Gdyni
 ul. Gospodarska 1
zatrudni nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin oraz nauczyciela bibliotekarza w wymiarze ½ etatu.
Informacje w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Tel. (058) 6236745 lub 6236552.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Andaluzyjskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej na karcie mapy 125, obręb Gdynia, jako działka gruntu nr 421/99, o powierzchni 1846 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 3089, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz nr 150/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3468/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.09.2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 24 września 2007 r. do 15 października 2007 r.