822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Uwaga, wybory!

Uwaga, komitety wyborcze! Dotyczy kampanii wyborczej!
Zgodnie z art.90 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2001 r. Nr 46, poz.499 z pózn- zm.) plakaty i hasła wyborcze można umieszczać na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
W Gdyni nie będzie udzielana zgoda na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach energetycznych i trakcyjnych znajdujących się na ul. Świętojańskiej, pl. Kaszubskim, Bulwarze Nadmorskim, Skwerze Kościuszki i al. Jana Pawła II- deptak.
Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów.
Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.
Policja oraz straż miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.
Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawiane dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są osunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
***
W dniu 21 października 2007 roku podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia można składać pod numerem telefonu (058) 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00.
W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 6.00 do 20.00 tylko na terenie miasta Gdyni.