827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

OGŁOSZENIA

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO
na robotę budowlaną: ,,Przebudowa ul. Mylnej w Gdyni''.
W dniu 25.10.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 204616-2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia: 15.11.2007r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 120,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni,
 ul. Morska 192, tel. (0 58) 623 06 32, fax (0 58) 623 06 32; sp10@gdynia.ids.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie remontu: wymianę stolarki okiennej (CPV 45432100-5) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192
Zamawiąjcy nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006r. poz. 1163 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.sp10gdynia.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 3.12.2007 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora 3.12.2007r. o godz. 10.00.
Termin wykonania zamówienia: 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin związania ofertą: 4 tygodnie.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Czesław Bigot (pn.- pt. 9.00 - 13.00).
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych do łącznej kwoty 290 000 zł brutto.
Szczegółowe informacje dotyczące kokursu znajdują się: a)Biuletynie Informacji Publicznej,
b)na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl c)w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31
Termin składania ofert ustala się na 12 grudnia 2007 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2008 roku i kończy się najpóźniej 28 lutego 2009 roku.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Referat ds. osób niepełnosprawnych UM, tel. (058) 668 87 90.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
 poszukuje kandydatów na stanowiska:
KIEROWNIK ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFTASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI). Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 12 listopada 2007r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669-89-00.Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni
ul. Stawna 4/6 tel. (058) 624 04 07; fax 624 23 63; www.zs7.gdynia.pl
informuje, że w dniu 25.10.2007 r. na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem 205548-2007 został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 5 278 00 Euro na remont izolacji pionowej „starego budynku" szkoły
Wymagany termin realizacji: od dnia 24.11.2007r. do dnia 15.12.2007r.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późń. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30 - 15.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 15.11.2007r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15.11.2007r. o godz. 09:30. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracji Renatę Telecką.

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdyni
ul. Gospodarska 1
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu.
Praca jednozmianowa od godz 14.00-22.00.
Więcej informacji w sekretariacie szkolnym tel. (058) 6236552.Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na robotę budowlaną:,,Odprowadzenie wód opadowych z os. Pogórze II w Gdyni''.
W dniu 29.10.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 207059 -2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia : 20.11.2007r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka, tel. (058) 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr XXII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Widna 13/11, Sandomierska 5A/13, Nauczycielska 5/34, Nauczycielska 5/20, Nauczycielska 5/36.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.10.2007 r. do dnia 11.11.2007 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 października 2007 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-1-40/07 z dnia 22.10.2007r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr proj. GDY 0015G, na dachu budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni.
Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz", na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 25.10.2007 r. do 7.11.2007 r.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na liniach 144 i 185 w Sopocie w soboty (oprócz świąt) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 6 grudnia 2007 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-34-07.pdf Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).Uwaga, organizacje pozarządowe !
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2010r.
Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł w 2008r. i 51.000 zł. w 2009r., 52.000 zł w 2010r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka onkologiczna - prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2010r.
Przewidywana kwota dotacji 115.000 zł w 2008r. i 117.000 zł. w 2009r., 120.000zł w 2010r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2010r.
Przewidywana kwota dotacji 7.000 zł w 2008r. 7.100 zł. w 2009r., 7.200 zł w 2010r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni,
ul. Morska 77
zatrudni NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (w zakresie przygotowywania posiłków), Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, na czas zastępstwa.
Zgłoszenia proszę kierować pod numer tel (058) 620 52 07, e-mail: zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr.


Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
(ul.Żwirki i Wigury 14)
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2007) ambulansu ratunkowego do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Termin składania ofert :12 listopada 2007 roku godz.13.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego : www.pogotowie.gdynia.pl.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:Marek Rutkowski- tel.: 0 506 087 115 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XXIII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Dąbrowskiego 65/1, Dąbrowskiego 65/2, Kilińskiego 4/5, Woj. Wachowiaka 9c/7.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.10.2007 r. do dnia 21.11.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni
 informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonych przy ul. Świętojańskiej 141-145, oznaczonych geodezyjnie jako część działki nr 588/55 i część działki nr 812/60, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na wykonanie ogrodzenia terenu podwórza położonego pomiędzy budynkami wspólnot mieszkaniowych ul. Świętojańskiej 141,143,145 oraz schodów stanowiących dojście do pergoli śmietnikowej Wspólnoty Mieszkaniowej 139 A. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.10.2007 r. do dnia 20.11.2007 r.Prezydent Miasta Gdyni
 informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów, obejmującej część działki nr 820/94 o pow. 60 m2, oznaczonej na karcie mapy 59 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym (branża -skup surowców wtórnych). Dzierżawca musi się legitymować prawem do nakładów na nieruchomości od osób którym one dotychczas przysługiwały.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 29.10.2007 roku 20.11.2007 roku.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2008r.
Przewidywana kwota dotacji 60.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2009r.
Przewidywana kwota dotacji 20.000 zł w 2008r. i 25.000 zł. w 2009r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:

- ul. Chylońskiej, wykaz nr 162/07/V/M, część działki nr 814/93 pow. 20 m², oznaczonej na KM 22, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie;

- ul. Kartuskiej, wykaz nr 170/07/V/M, część działki nr 297 pow. 12 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie;

- ul. Hutniczej, wykaz nr 169/07/V/M działka nr 159/17; część działki nr 91/6, oznaczonych na KM 2, przeznaczonych do wydzierżawienia okres do 3 lat, na plac składowy elementów budowlanych.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 30.10.2007 r. do dnia 20.11.2007 r.Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor lub podinspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej
Główne obowiązki: ocena oraz opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, rzek i potoków, branży wodociągowo-kanalizacyjnej i pokrewnych, ochrony środowiska i innych związanych z zakresem działania jednostki, ewidencja informacji o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe, prowadzenie indywidualnych spraw interwencyjnych związanych z w/w zakresem.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe - techniczne w specjalności inżynieria wodna, inżynieria sanitarna lub budownictwo hydrotechniczne, inspektor - j/w oraz staż pracy - 2 lata w jednej z powyższych specjalności,
Wymagania konieczne:obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska, znajomość Miasta Gdyni.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 listopada 2007r. pod adresem:Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor lub podinspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 6682011. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko
RADCY PRAWNEGO
Główne obowiązki: •obsługa prawna jednostki,• sporządzanie i wydawanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz prawnych,•udzielanie porad prawnych, informacji na temat stosowania prawa oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa, • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli oraz projektów aktów normatywnych, •przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (regulaminów, zarządzeń itp.), •uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach, •zastępstwo prawne i procesowe,•występowanie przed organami orzekającymi w charakterze pełnomocnika jednostki, • wykonywanie na polecenie kierownika innych czynności z zakresu obsługi prawnej, •kontakt z instytucjami państwowymi
Wykształcenie, praktyka zawodowa: •wykształcenie: wyższe prawnicze,•wpis na listę radców prawnych,
Inne wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, wszechstronna znajomość przepisów prawa w zakresie koniecznym do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności związanych z samorządem lokalnym, szeroko rozumianym prawem administracyjnym, znajomość przepisów: prawa pracy i zatrudnienia, budowlanego i inwestycyjnego, zamówień publicznych, o rachunkowości, podatkowego, finansów publicznych, znajomość prawa instytucjonalnego i materialnego prawa wspólnotowego, dobra obsługa komputera (MS Office i bazy aktów prawnych, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i inicjatywa w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz współpracy na różnych poziomach organizacji
Wymagania pożądane:• 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy administracji samorządowej na stanowisku radcy prawnego
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 23 listopada 2007r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 z dopiskiem „RADCA PRAWNY - oferta pracy". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać w ZDIZ pod numerem telefonu: (058) 6682000. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista ds. finansowo-księgowych
Główne obowiązki: • dekretowanie dokumentów księgowych w zakresie dochodów budżetowych, • wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do ksiąg rachunkowych, • rejestracja umów cywilno-prawnych, • prowadzenie rejestru faktur, • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, • weryfikacja sald kont księgowych z zakresu prowadzonej ewidencji, • prowadzenie rejestru VAT, • windykacja należności, • prowadzenie kasy.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: • wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym preferowana specjalność rachunkowość • wiedza: znajomość księgowości budżetowej (preferowany zakres - dochody budżetowe). Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie; nieposzlakowana opinia; dobry stan zdrowia, komunikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości. Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 23 listopada 2007r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 6682005. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".


Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278.000 euro na robotę budowlaną polegającą na odnowie nawierzchni bitumicznej w ul. Wielkopolskiej,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:a) mapa sytuacyjna - załącznik nr 1a do siwz b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1b do siwz c) przedmiar robót - załącznik nr 1c do siwz
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/
Termin składania ofert: 20.11.2007, godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska tel. (058) 668 20 21 w godz. 8.00 - 16.00; Bogusław Moniuszko, tel. (058) 668 20 21 w godz. 8.00 - 16.00; w sprawach proceduralnych:Jolanta Sagan, tel. (058) 668-20-73 w godz. 8.00-16.00.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2008 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2008 (poczynając od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :1. gimnastyka artystyczna......................... 55 000 zł
2. judo................................................ 70 000 zł
3.kolarstwo......................................... ...6 000 zł
4.koszykówka ........................................65 000 zł
5.lekka atletyka oraz biegi na orientację,
radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację.110 000 zł
6.piłka nożna, w tym :
A. piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach w ramach naboru:
1)(6A.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack1.............................................................12 000 zł
(6A.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły........................................................12 000 zł
(6A.3) Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino......12 000 zł
(6A.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa..... 12 000 zł
(6A.5) Gdynia - Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa..12 000 zł
1) pod pojęciem „piłki nożnej w ramach naboru" rozumie się stworzenie grup naborowych dla dzieci
urodzonych w latach 1999-2002 i poprowadzenie z nimi systematycznych zajęć treningowych,
udział w turniejach i meczach kontrolnych itp.
B. piłka nożna (szkolenie zasadnicze )
2)....................................................... 200.000 zł
2) „piłka nożna szkolenie zasadnicze" obejmuje realizację szkolenia dzieci i młodzieży w ramach grup już istniejących
7.piłka ręczna..........................................69 000 zł
8.piłka siatkowa.......................................55 000 zł
9.pływanie...................  ........................28 000 zł
10.rugby...............................................28 000 zł
11.sport motorowy....................................4 000 zł
12.sporty siłowe......................................25 000 zł
13.sporty walki........................................30 000 zł
14.strzelectwo sportowe.............................25 000 zł
15.sztuka walki............................  ...........15 000 zł
16.tenis stołowy.......................................15 000 zł
17.żeglarstwo........................................140 000 zł
18.pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja....50 000 zł
na łączną kwotę 1.050.000 zł


Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 30 listopada 2007r do godz. 15.00, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 27 grudnia 2007 roku.
Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriów i terminów oceny znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR www.gosirgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro
na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i okazjonalnych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku (zgodnie art.41 ustawy Prawo zamówień publicznych)
1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na dostawę kwiatów" w kancelarii ogólnej w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do dnia 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku do godz. 9.30.
2. Wiązanki należy dostarczyć w dniu 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
3. Ustala się termin otwarcia na dzień 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku na godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl , BIP, Zamówienia Publiczne, Dostawy, Dostawa kwiatów. Informacje na temat przetargu można uzyskać u Anny Rostankowskiej, pracownika Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18, telefon (058) 66 88 168.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
6. Warunkiem ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego jest:
6.1.Prowadzenie działalności gospodarczej określonej wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
6.2. Spełnienie wszystkich wymagań art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych.
6.3. Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 6.000,- zł. netto każda.
7. Dokumenty jakie należy przedstawić na potwierdzenie warunków
7.1. Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (formularz ofertowy pkt.9)
7.3.Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. każda 6.000,- zł. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
8. Kryteria oceny oferty :cena 40 %, estetyka wykonania 40 %, procent rabatu od cen bieżących 20 %
9. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwoty 211.000 euro na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej latach 2007-2013"".
Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Termin wykonania zamówienia: Etap I - obejmuje wykonanie koncepcji drogowej - w terminie do 29 lutego 2008 r.; Etap II - obejmuje wykonanie projektów budowlanych i pozostałej dokumentacji - w terminie do 30 czerwca 2008 r. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą: 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 240 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 16.11. 2007 r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11. 2007 r. o godz. 12.00 w pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ; 2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kopeć tel. (058) 668 83 10, Wydział Przygotowania Inwestycji.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni - Obłuże
XIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 14, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 tel. 058 665 03 13
ogłasza przetarg nieograniczony do 211 000 euro na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych dla pracowników ZSO nr 4 w Gdyni.
CPV 22.86.50.00-1
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.11.2007 pod nr ogłoszenia 210902-2007. Wymagany termin realizacji 7 dni od podpisania umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.zso4gdynia.eu oraz można odebrać w sekretariacie ZSO nr 4. Nie pobiera się wadium. Nie będzie aukcji elektronicznej.
Szkoła nie zawiera umowy ramowej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 10.00 26 listopada 2007 r. w sekretariacie ZSO nr 4 w Gdyni. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26 listopada 2007 r. o godz. 11.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 40 %, termin realizacji bonów 20 %, ilość dostępnych placówek realizujących bony w Trójmieście 40 %. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Kierownik administracyjny Jarosław Kłodziński.