827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Ważne dla Organizacji Pożytku Publicznego!

Przypominamy, że organizacje pożytku publicznego powinny w terminie do 20 listopada br. przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwego ze względu na siedzibę) pisemną informację na temat jednego numeru rachunku bankowego, na który urząd ma przekazywać zadeklarowane przez podatników odpisy 1% podatku dochodowego.
Ma to związek z obowiązującymi od początku 2007 roku zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zakładają, iż zadeklarowany przez podatnika odpis z tytułu 1% zostanie przekazany na rachunek wskazanej przez niego organizacji pożytku publicznego bezpośrednio przez urząd skarbowy.
Jednak aby tak się stało, organizacja jest zobowiązana złożyć w „swoim" urzędzie skarbowym oświadczenie, które oprócz wspomnianego już numeru rachunku, zawierać będzie dane identyfikacyjne organizacji, to znaczy: pełną nazwę, NIP, adres siedziby i numer KRS.
Wymagane jest także, aby oświadczenie to, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji, zostało potwierdzone przez bank prowadzący wskazany rachunek.
Warto zaznaczyć, iż nie ma konieczności zakładania odrębnego rachunku bankowego do przekazywania wpłat z tytułu 1% i darowizn - może temu służyć rachunek używany do rozliczeń podatkowych.

  • ikonaOpublikowano: 08.11.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona