Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 211 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 listopada 2007 r. pod numerem 2007/S 216-262785.
Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Termin wykonania zamówienia:
Etap I - obejmuje wykonanie projektów budowlanych - w terminie do 15 kwietnia 2008 r.
Etap II - obejmuje wykonanie pozostałej dokumentacji - w terminie do 15 czerwca 2008 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 60 dni. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 240 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert - do dnia 18.12. 2007 r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12. 2007 r. o godz. 12.00 w pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w SIWZ; 2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kopeć tel. (058 ) 668-83-10, Wydział Przygotowania Inwestycji.Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro
na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i okazjonalnych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku (zgodnie art.41 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na dostawę kwiatów" w kancelarii ogólnej w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do dnia 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku do godz. 9.30.
Wiązanki należy dostarczyć w dniu 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
Ustala się termin otwarcia na dzień 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) roku na godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl , BIP, Zamówienia Publiczne, Dostawy, Dostawa kwiatów. Informacje na temat przetargu można uzyskać u Anny Rostankowskiej, pracownika Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18, telefon (058) 66 88 168.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2009r.
Przewidywana kwota dotacji 20.000 zł w 2008r. i 25.000 zł. w 2009r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2008r.
Przewidywana kwota dotacji 60.000 zł. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 3 grudnia 2007 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 grudnia 2007r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)                            
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii Z w Gdyni i gminie Żukowo we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 11 grudnia 2007 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-37-07.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdyni
ul. Gospodarska 1
zatrudni od 2.01.2008r
nauczyciela fizyki
z pełnymi kwalifikacjami,
w wymiarze 1 etatu.
Kontakt tel. (058)623 65 52

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni,
 ul. Nagietkowa 73, tel. (058) 629 00 37, fax (058) 629 07 73
poszukuje pracownika na stanowisko
strażnika ruchu drogowego (pełny etat).
Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe. Oferty należy składać w kadrach szkoły w godzinach 8.00 - 14.00 do dnia 23.11.2007r

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Łużyckiej, oznaczonej na KM 69, obręb Gdynia składającej się z działek: nr 504/54 o pow. 886 m2 i nr 225/54 o pow. 72 m2.
Wykaz nr 174/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3988/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 listopada 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 16 listopada 2007 r. do 17 grudnia 2007 r.


Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2, tel. (058) 347 78 00
Działając na podstawie art. 265 ust. 6, w związku z art. 3 ust. 19, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska {tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz, 902 z późn. zm,), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie przyjęcia projektu pt „Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy dla terenów położonych poza zakładem, narażonych na oddziaływanie skutków awarii przemysłowej „Petrolinvest" Morski Terminal LPG w Gdyni ul. Węglowa 3".
Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dniach 19.11.2007- 14.12.2007 roku w godzinach od 8.00 -14.00, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu w sekretariacie (p.308). Uwagi i wnioski do projektu należy składać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP najpóźniej do dnia 14 grudnia 2007r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA" W GDYNI,
ul. 3 Maja 27 - 31.
Główne obowiązki dyrektora: - kierowanie jednostką, a w szczególności:•ustalanie i realizacja planów działalności i rozwoju jednostki ,•współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji statutowych celów jednostki •prowadzenie polityki kadrowej, •zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, •reprezentowanie jednostki, • sporządzanie sprawozdań finansowych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki pedagogiczne lub społeczne; •minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej*; •udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi; • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
Wymagania konieczne:obywatelstwo polskie, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, dobry stan zdrowia, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji, - nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 28 listopada 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Referat Kadr, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Centrum Aktywności Seniora". Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2007r pod numerem 220224-2007 zamieszczono ogłoszenie konkursu jednoetapowego na opracowanie „koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni."
Szczegółowy zakres określa Regulamin Konkursu, który można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 227 - Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/usługi. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 230, w terminie do dnia 14.12.2007r. godz. 12.00. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wydział Przygotowania Inwestycji w pok. 227 na ręce sekretarza konkursu, w terminie do dnia 22.01.2008r. do godz.13.00. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w Regulaminie Konkursu 2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
Kryteria oceny prac konkursowych:- zgodność rozwiązań z wytycznymi funkcjonalno-przestrzennymi - 45%, - uzyskanie maksymalnie atrakcyjnej śródmiejskiej przestrzeni publicznej - 45%, - ekonomiczność proponowanych rozwiązań projektowych - 10%
Rodzaj i wysokość nagród:I nagroda - 100.000,00 zł brutto oraz zlecenie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej; II nagroda - 50.000,00 zł brutto III nagroda- 20.000,00 zł brutto. Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych odpowiadających warunkom konkursu jednakowy dla wszystkich uczestników w wysokości 4.000 zł. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami jest sekretarz konkursu, Bożenna Zaręba tel. ( 0-58 ) 668-88-84, Wydział Przygotowania Inwestycji.