830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Beata Świątek-Soldat - pracownikiem socjalnym roku 2007

21 listopada br. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Pracownikiem socjalnym roku 2007 została Beata Świątek - Soldat z Zespołu do Spraw Bezdomnych przy ul. Działowskiego 11 (tel. 058 662 00 11). Laureatka ma pięcioletni staż pracy z osobami bezdomnymi. W Zespole jest odpowiedzialna za wdrażanie profilaktyki bezdomności. Zna bardzo dobrze środowisko osób bezdomnych, ma wiele sukcesów w usamodzielnianiu tej grupy osób. Dzięki jej wysiłkowi krąg byłych bezdomnych jest coraz większy. Laureatka aktywnie uczestniczy w spotkaniach Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności gdzie uczestniczy w tworzeniu standardów pracy socjalnej, streetworkingu, asystowania osobie bezdomnej. Ukończyła wiele szkoleń poświęconych pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, uzależnionymi, osobami, które doznały przemocy. Swoją postawą i zaangażowaniem pani Beata wnosi do pracy z osobami bezdomnymi nową jakość, która przyczynia się do coraz lepszego funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Gdyni.
W uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego z wiceprezydentem Miasta Michałem Guciem wzięli udział przedstawiciele wszystkich placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacje współpracujące z Ośrodkiem. Najlepsi pracownicy gdyńskiego MOPS -u otrzymali gratulacje i wyróżnienia.
W gdyńskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 104 pracowników socjalnych. Ich praca polega na pomocy osobom najbardziej potrzebującym: najuboższym gdyńskim rodzinom, dzieciom pozbawionym opieki, ludziom chorym, niepełnosprawnym. Dzięki ich codziennej pracy osoby bezradne mogą liczyć na wsparcie, odzyskują wiarę we własne siły. Ze wsparcia gdyńskiego MOPS -u korzysta blisko 5,5 tys. gdyńskich rodzin.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe w specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.