830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Ogłoszenia

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al.Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną:„Budowa ul.Amora i ul.Ateny w Gdyni- Chwarzno"
W dniu 20.11.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 227083 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia 11.12.2007r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 130 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(058) 66-88-306 - Wydział Realizacji Inwestycji.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 229781-2007
został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 5 278 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni,
ul. Narcyzowa 6."
Zakres robót obejmuje: wymiana podsufitki drewnianej, wymiana oświetlenia sali wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, malowanie ścian w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6.
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin realizacji : 40 dni od daty zawarcia umowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 13 .12.2007r. o godzinie 12.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ
tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia:
1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;Termin składania ofert do dnia 13.12.2007r. do godziny 10.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Halina Golenia tel.(058) 668-85-86 oraz Małgorzata Formela tel. (58) 668-85-89.


Prezydent Miasta Gdyni
 informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XXIII A /2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul.Woj. Wachowiaka 2/9, Śląska 51B/21, Śląska 51/107, Śląska 51/49, Powst. Wielkopolskiego 78B/11, Bp. Dominika 27/1, Tucholska 7/14, Warszawska 22/8, Komandorska 16C/8, Młyńska 17/115, Młyńska 17/51, Surmana 4/26, Partyzantów 39/152, Śląska 51/43, Steyera 1B/2, Żelazna 20/29, Morska 106/27, Żelazna 29/43, Żelazna 29/21, Sandomierska 5/10, Żelazna 29/16, Woj. Wachowiaka 20/2, Woj. Wachowiaka 10/2, Świętojańska 139A/19, woj. Wachowiaka 9A/3, Legionów 62/1A .
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.11.2007 r. do dnia 12.12.2007 r.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13, tel. 058 6219510 zatrudni od 1.01.2008 r. osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pomocy kuchennej. Oferty składać w pokoju kadr do dnia 14 grudnia 2007 r.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni
ul. Energetyków 13, tel.(058) 621 95 10 zatrudni od 1 stycznia 2008 roku
osobę na stanowisko
specjalisty ds. płac w wymiarze 0,5 etatu.
Oferty składać w pokoju kadr do dnia 14 grudnia 2007 r.UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 1.759.680 PLN do końca 2008 r.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej).
Organ ogłaszający konkurs:
1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób,
przy udziale których mają realizować zadanie,
2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,
3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
4. dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 20 grudnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2008 roku, w szczególności na organizację:
1. wydarzeń artystycznych odwołujących się do morskiej tradycji Miasta, 2.form kultywowania lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochronę niematerialnych dóbr kultury, 3.przeglądów muzycznych, filmowych i tańca współczesnego, 4.warsztatów teatralnych, filmowych i literackich, 5.warsztatów dla gdyńskich zespołów chóralnych, 6.wystaw plastycznych, 7.wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 28 grudnia 2007 roku, w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 18 tel. (058) 668 81 69.

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2, tel. 0-58 347-78-00
Działając na podstawie art. 265 ust. 6, w związku z art. 3 ust.19, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie przyjęcia projektu pt „Zewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla terenów położonych poza zakładem, narażonych na oddziaływanie skutków awarii przemysłowej „Petrolinvest" Morski Terminal LPG w Gdyni ul. Węglowa 3".
Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dniach 19.11.2007 - 14.12.2007 roku w godzinach 8.00 -14.00, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu w sekretariacie (p.308).
Uwagi i wnioski do projektu należy składać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP najpóźniej do dnia 14 grudnia 2007r.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni
ul. Okrzei 6, tel. (058) 663 79 88
zatrudni nauczyciela jęz. angielskiego
w wymiarze 18 godzin tygodniowo od 1 stycznia 2008 r.


Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy i XII Liceum Ogólnokształcące
w Gdyni, ul. Morska 79, tel. (058) 621 68 91 lub (058) 621 68 92
zatrudni:
1.nauczyciela bibliotekarza z kwalifikacjami (wykształcenie bibliotekarskie + przygotowanie pedagogiczne), wymiar pełny;
2.nauczyciela przepisów ruchu drogowego (wykształcenie wyższe + przygotowanie pedagogiczne), uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B, niepełny wymiar.
3. nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin.