831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Ogłoszenia

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 1.759.680 PLN do końca 2008 r.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej).
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 20 grudnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al.Marsz.Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną:„Utwardzenie nawierzchni ul. Nowodworskiego w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
W dniu 30.11.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 227629 – 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 21.12.2007r do godz. 900 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji, Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami
uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(058) 66-88-306 – Wydział Realizacji Inwestycji.

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al.Marsz.Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną:„Utwardzenie nawierzchni ul. Nowodworskiego w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
W dniu 30.11.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 227629 – 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 21.12.2007r do godz. 900 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji, Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(058) 66-88-306 – Wydział Realizacji Inwestycji.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143, zwanym dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na prenumeratę prasy /186 tytułów/ wraz z dostawą
dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.mbpgdynia.pl lub można ją odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15.00.
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy w 2008 r. wraz z dostawą dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Przedmiot zamówienia figuruje we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)pod numerem 22200000-2. Zamówienie nie może zostać zlecone podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości prenumeraty określonej w załącznikach A i B.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami: kryterium cena oferty -80%, kryterium miejsce dostawy prasy do placówek biblioteki – 20%.
Oferty należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, do dnia 14 grudnia 2007 roku do godz. 10.00. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest w sprawach merytorycznych: Katarzyna Kulesza w godz. 9.00 – 15.00 tel. (058) 622 44 31, w sprawach formalnych Anna Kamińska w godz. 9.00 – 15.00 tel. (058) 622 73 55, Dyrektor Elżbieta Gwiazdowska w godz. 9.00-15.00 tel. (058) 622 73 55.

Dyrekcja Gimnazjum nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53
zatrudni nauczyciela języka angielskiego od dnia 2 stycznia 2008 r.
Więcej informacji w sekretariacie szkolny,
tel. (058) 621 72 24.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 24/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. W Radtkego 22/28, W. Radtkego 28/21, W. Radtkego 28/7, Morska 97/21.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.11.2007 r do dnia 18.12.2007r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
•ul. Rtęciowej, obejmującej część działki nr 688/36 o pow. 216 m2, oznaczonej na karcie mapy 10, Obręb Pogórze, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
•ul. Platynowej 19/21, obejmującej działki nr 546/9, 556/50, 556/52, 546/7 oznaczonej na karcie mapy KM 9, Obręb Pogórze oraz działki 540/15, 541/21 oznaczonej na karcie mapy KM 8, Obręb Pogórze – o łącznej powierzchni 22.286 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 27.11.2007 r. do 18.12. 2007 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych
w Gdyni ul. Tetmajera 65
tel. (058) 622 26 24 lub (058) 622 08 22
poszukuje pracownika na stanowisko kierownika administracji szkoły /pełen etat/.
Wymagane wykształcenie wyższe.
Oferty należy składać do dnia 17.12.2007r. w sekretariacie szkoły.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. Wójta Radtkego 36/38/40, obejmującej część działki gruntu nr 789/5 oznaczonej na KM 54, KW 5112 o powierzchni 10, 0 m² przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w branży stoisko spożywczej (przyszły Dzierżawca musi zwrócić nakłady obecnemu dzierżawcy.) Wykaz nr 180/07/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4165/07/V/M z dnia 27.11.2007r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 3.12.2007r. do 24.12.2007r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy: ul. Świętojańska 132, lokal nr 2 o pow. 28,80 m2.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 15.11.2007r do 5.12.2007 r
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 27.12.2007 r w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.

Gmina Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 211.000 EURO
na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania: ,,Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie–etap II”
W dniu 03.12.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 238366 -2007 oraz na stronie internetowej UM. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 20,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 230 – Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: –adres: http://www.gdynia.pl/bip/dostawy.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 880 – Wydział Realizacji Inwestycji.

Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni ul. Orłowska 27/33
zatrudni od 1.01.2008 roku
pracownika na stanowisko woźnej
w wymiarze pełnego etatu.
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, komunikatywność, miła aparycja, sumienność.
List motywacyjny i CV prosze składać w sekretariacie szkoły do dnia 17.12.2007 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 przy ul. mjr H. Sucharskiego w Gdyni
zatrudni od 01.01.2007
dozorcę nocnego w wymiarze 0,5 etatu.
Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu (058) 625 48 25, pocztą e-mail:
gim17gdynia@wp.pl lub w siedzibie szkoły.