832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

OGŁOSZENIA I UCHWAŁY

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr V/104/07 Rady Miasta Gdyni dnia 28 lutego 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od północy - wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego,
-do zachodu - wzdłuż ul. Świętojańskiej,
- od południa - wzdłuż ul. Partyzantów, następnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Partyzantów, przecina ul. Legionów i biegnie wzdłuż terenów szkolnych (III LO w Gdyni) do ul. Tetmajera,
-od wschodu - wzdłuż ul. Tetmajera,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.12.2007 r. do 23.01.2008 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2008 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.02.2008 r.
Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

                                                                                                                      Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                                         dr Wojciech Szczurek
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni
ul. Wrocławska 52, tel. (058) 664 69 05
zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu od dnia 2.01.2008r.
Podanie o przyjęcie do pracy należy składać w sekretariacie szkoły.Dyrektor Samorządowej 
Szkoły Podstawowej Nr 35                                               
w Gdyni im. Kpt. Stanisława Kosko ul. Uczniowska 1 81-647
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Administracyjnego
Liczba i wymiar etatu: 0.75 etatu.
Dokumenty należy składać do dnia 19.12.2007r. w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy w SSP nr 35 na stanowisko Kierownika Administracyjnego."
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (058) 6240974.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
ul. Biskupa Dominika 13a,
tel/fax (058) 622 06 33
poszukuje pracownika na stanowisko
kierownika administracyjno-gospodarczego w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2008 r.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymogami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia : www.szkolamuzgdynia.pl
Miejsce składania dokumentów: Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni, 81-402 Gdynia, ul.Bpa Dominika 13a, pok.18, z dopiskiem „Oferta pracy".
Termin składania ofert: do 27 grudnia 2007 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni pod numerem telefonu: (0-58) 622 06 33 w.27 w godz.10.00-15.00.Szkoła Społeczna Gdynia,
ul. Strażacka 15
zatrudni panią do sprzątania,
tel. (058) 624 05 09.Zespół Szkół nr 9 w Gdyni
Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12, ul. Chylońska 227
zatrudni Kierownika ds. administracyjnych w wymiarze 1/2 etatu, od 07.01.2008,
umowa na zastępstwo.
Wymagania: wykształcenie wyższe, uprawnienia dla służb BHP, doświadczenie w pracy w dziale zamówień publicznych i BHP, bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów BHP i ustawy o zamówieniach publicznych, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, dokładność i rzetelność oraz doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, CV i list motywacyjny prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00 do 31.12.2007 lub na adres szkoły.


UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 1.759.680 PLN do końca 2008 r.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej).
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 20 grudnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na przystankach i pętlach komunikacji miejskiej oraz utrzymania czystości rozkładów jazdy usytuowanych na wiatach, posterach reklamowych oraz na słupkach przystankowych znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 18 grudnia 2007 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-33a-07.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk - Naczelnik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - tel.: (058) 623 33 12 Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych tel.: (058) 660 54 11 ( dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).


Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 35
 w Gdyni im. Kpt. Stanisława Kosko, ul. Uczniowska 1
ogłasza nabór na stanowisko:
samodzielnego referenta ds. płac.
Liczba i wymiar etatu: 0.75 etatu. Dokumenty należy składać do dnia 19.12.2007r. w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy w SSP nr 35 na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac."
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (058) 6240974.


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XII/293/07 z dnia 24 października 2007r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. 10 Lutego, obejmując plac przed dworcem Szybkiej Kolei Miejskiej wraz z przyległym fragmentem ul. Dworcowej,
- od wschodu - wzdłuż ul. Świętojańskiej,
- od zachodu - wzdłuż linii kolejowej (odcinek Gdańsk - Gdynia).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 8.01.2008 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
UCHWAŁA NR XIV/326/07
RADY MIASTA GDYNI z 28 listopada 2007 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
- 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
- 0,33 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- 3,84 zł od m2 powierzchni użytkowej,
- 6,37 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/22/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 2, poz. 45).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabsk

UCHWAŁA NR XIV/324/07
RADY MIASTA GDYNI z 28 listopada 2007 r.
w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt. 1, lit. a), pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano.
§ 2 Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§ 3. 1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko, Jakuba Kobylińskiego, Józefa Pobłockiego, Macieja Walk.
§ 5. 1. Inkasenci, za wyjątkiem określonych w ust. 2, wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca - za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca - za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Inkasenci wymienieni w §4 ust. 2 pkt 2), 3), 4) wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.
3.Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi
4. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
5. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 24 / 06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 2, poz. 47).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

UCHWAŁA NR XIV/323/07 RADY MIASTA GDYNI
z 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:

1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
· od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV - 492,00 zł
· od pozostałych samochodów - 624,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
· od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV- 588,00 zł
· od pozostałych samochodów - 720,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
· od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV - 948,00 zł
· od pozostałych samochodów - 1 212,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2 364,00 zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV - 1 212,00 zł
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych -1 560,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
· z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 632,00 zł
· z pozostałym zawieszeniem -1 896,00 zł
b) powyżej 36 ton
· z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 028,00 zł
· z pozostałym zawieszeniem- 2 472,00 zł

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 492,00 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie
· z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 840,00 zł
· z pozostałym zawieszeniem 1 284,00 zł
b) powyżej 36 ton
· z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że: - 1 020.00 zł
- dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej - 1 092,00 zł
· z pozostałym zawieszeniem, z tym, że: - 1452,00 zł
- dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej- 1 620,00 zł

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
· od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV - 696,00 zł
· od pozostałych autobusów - 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
· od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV- 1 560,00 zł
· od pozostałych autobusów -1 776,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 23 / 06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r., nr 2, poz. 46).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław SzwabskiZarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278.000 euro na robotę budowlaną polegającą na remoncie kładki dla pieszych
nad torami PKP i ul. J.Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a)projekt budowlany- załącznik nr 1a do SIWZ,
b)projekt wykonawczy - załącznik nr 1b do SIWZ
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1c do siwz, d)przedmiar robót - załącznik nr 1d do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_44905.html
Termin składania ofert: 28.12.2007 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Teresa Małachowska-Okurowska tel. (058) 668 20 59 w godz. 8.00 - 16.00; w sprawach proceduralnych : Ewa Jodłowska, tel. (058) 668-20-88 w godz. 8.00-16.00.UCHWAŁA NR XIV/325/07
RADY MIASTA GDYNI z 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 i art. 19, pkt 1 lit b, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem nr 3/92 Wojewody Gdańskiego z dnia 24 marca 1992 roku w sprawie ustalenia miejscowości w województwie gdańskim, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,78 zł.
§ 2. 1. Opłata może być wpłacana bezpośrednio na konto urzędu, w kasie urzędu lub płacona u inkasenta.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.
3.Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 25 / 06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r. nr 2, poz. 48).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski


Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro
pn.: „Świadczenie usługi prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia oraz w okresie rękojmi i gwarancji"
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony jest w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5334_44905.html Termin składania ofert: 20.12.2007 o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych : Teresa Małachowska-Okurowska tel. (058) 668 20 59 w godz. 8.00 - 16.00;
w sprawach proceduralnych : Ewa Jodłowska, tel. (058) 668-20-88 w godz. 8.00-16.00.