832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

W środę sesja

W środę 19 grudnia 2007 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się ostatnia w tym roku XV Sesja Rady Miasta Gdyni.
Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami:
- przyjęcia budżetu Miasta na rok 2008 (projekt budżetu przekazano Radnym w terminie wcześniejszym),
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;
- przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- zmiany uchwały nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- zmiany uchwały nr XXXV/572/04 Rady Miasta Gdynia z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok;
- przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez gminę miasto Gdynia";
- zmiany uchwały nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów zmienionej uchwałą nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003 r. oraz uchwałą nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r.;
- ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz osoby prawnej przeznaczonej pod budowę ul. Grenadierów;
- wyrażenia zgody nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Muchowskiego;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa);
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Południowej;
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Energetyków;
- nieodpłatnego nabycia działki drogowej przy ul. Maciejewicza;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób prawnych przeznaczonych pod przebudowę ul. Kaczewskiej i Lutyckiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;
- zmiany uchwały nr X/276/07 Rady Miasta Gdyni z 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność gminy Miasta Gdyni;
- zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej ul. Żaglowa;
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57;
- delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.