Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
833 (442) 2007-12-21 - 2008-01-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje, że siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428, zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego przy ulicach:
Adres Lokal Powierzchnia w m2
1. ul. Warszawska 42 Nr A 84,35
2. ul. Morska 9-9a róg Wolności 1a Nr U-1 87,02
3. ul. Morska 9-9a róg Wolności 1a Nr U-1a 62,80
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od 13.12.2007 r. do 2.01.2008 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do dnia 23.01.2008 r.
w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia ulicy Ikara i Dedala w Gdyni ''.
W dniu 07.12.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 243705-2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia : 3.01.2008 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 100,00 -zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/zamówienia publiczne/roboty/budowlane. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka, tel.(058) 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 278 000 € na robotę budowlaną:„Utwardzenie nawierzchni ul. Grenadierów w Gdyni płytami YOMB w krawężniku"
W dniu 14.12.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 250832 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 07.01.2008r do godz. 900 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(058) 66 88 306 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutym 2008 roku, a 31 stycznia 2009 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 300.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 15 stycznia 2008 roku do godziny 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 4373/07/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2007 roku.


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 510 w Gdyni i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia
jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 22 stycznia 2008 roku godz.10.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-39-07.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058)660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00), Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel: (058) 660 54 11 ( dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczone geodezyjnie jako część działek gruntu nr 200 i 201, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej (kiosk RUCH). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.12.2007 r. do dnia 07.01.2008 r.Prezydent Miasta Gdyni
 informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej, obejmującej część działki nr 994/71 o pow. 30 m2, oznaczonej na karcie mapy 56 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat na prowadzenie działalności gastronomicznej w jednokondygnacyjnej zabudowie tarasu budynku mieszkalno-usługowego. Dzierżawca musi się legitymować prawem do nakładów na nieruchomości od osób którym one dotychczas przysługiwały. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 11.12.2007 roku 02.01.2008 roku.

Szkoła Podstawowa nr 16
w Gdyni 81-079 Gdynia ul. Chabrowa 43
zatrudni nauczyciela wspomagającego
w wymiarze ½ etatu.
Wiadomość w sekretariacie:
tel. (058) 623 85 67.

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
 ul. Witomińska 25/27
zatrudni od 01.01.2008 r.
pracownika na stanowisko sprzątaczki
w wymiarze pełnego etatu.
List motywacyjny i CV proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.12.2008 r. do godziny 12.00.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gdyni przy:
- ul. Kazimierza Górskiego o pow. 12.660 m2 oznaczonych na karcie mapy 63 obręb Gdynia, jako część działki nr 992/1 oraz 991/1, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 2 lat
-ul. Kazimierza Górskiego o pow. 8.860 m2 oznaczoną na karcie mapy 63 obręb Gdynia, jako część działki nr 992/1, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 2 lat
Dzierżawca musi legitymować się prawem do nakładów - nabytym od dotychczasowego użytkownika terenu. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 12.12.2007 r. do 2.01.2008 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Limbowej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 569/106, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na składowanie i miejsca postojowe.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.12.2007 r. do dnia 3.01.2008 r.


Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
 ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni kierowców-sanitariuszy i kierowców-ratowników medycznych do pracy na karetkach „S" i „P" z kategorią prawa jazdy „C" lub z dużym doświadczeniem z kategorią „B".

Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni
 poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO SPECJALISTY po. ZASTĘPCY DYREKTORA
Główne obowiązki:ocena warunków do prowadzenia imprez i ich obsługi medialnej, organizowanie i zarządzanie kalendarzem imprez, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem, odpowiedzialność za wyniki działalności zakładu, reprezentowanie zakładu, sporządzanie sprawozdań finansowych
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5-letni staż pracy w dziedzinie public relations związanego ze sportem.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, umiejętności organizatorskie i kierownicze, zdolność podejmowania decyzji, dobra znajomość języka angielskiego, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa zakład budżetowy, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 28 grudnia 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni - Referat Kadr al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA - HALA SPORTOWO- WIDOWISKOWA".


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza konkurs jednoetapowy na opracowanie „koncepcji architektoniczno -konstrukcyjnej na budowę sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni.
W dniu 14.12.2007 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 251214 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. 230, w terminie do dnia 7.01.2008 r. godz. 13.00. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wydział Przygotowania Inwestycji, pok. 227 na ręce sekretarza konkursu, w terminie do dnia 15.02.2008r. do godz. 13.00. Regulamin Konkursu można zakupić w cenie 20 zł za 1 egz. w siedzibie Zamawiającego pok. 227 lub pobrać ze stron internetowych http://www.gdynia.pl/bip/uslugi i http://www.gdynia.pl/bip/konkursy
Pracownik uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Kozyra tel.( 058) 66 88 889 - Wydział Przygotowania Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczone geodezyjnie jako część działek gruntu nr 424/1 i 514/1, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.
wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.12.2007 r. do dnia 07.01.2008 r.

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona