834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

OGŁOSZENIA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni
ul. Energetyków 13 zatrudni
- od 01.02.2008 r. nauczyciela matematyki w wymiarze 0,50 etatu wymagane: - oligofrenopedagogika. Kontakt tel. (058) 6219510
- od dnia 01.02.2008 roku nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 0,78 etatu. Kontakt tel. (058) 6219510


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej 132, opisanej na karcie mapy 34 obręb Wielki Kack jako działka gruntu nr 47/6 o pow. 622m2 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz nr 189/07/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4361/07/V/M z dnia 11-12-2007r. wywieszony jest od dnia 20 grudnia 2007r. do 11 stycznia 2008r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na prowadzenie Centrum Informacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4477/07/V/0 z dn. 18.12.2007r. przyznał dotację Stowarzyszeniu Penitencjarnemu „Patronat" w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom (kontynuacja) z terminem realizacji od 02.01.2008-31.12.2010r.
w następujących kwotach: -7.000 zł w 2008r.
-7.100 zł w 2009r. - 7.200 zł w 2010r.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wzgórze Św. Maksymiliana" w Gdyni,
ul. Legionów 67, tel.(058) 699 35 73, 0601-65-61-67, nzozmaks@poczta.onet.pl
zatrudni położną na umowę o pracę,
w niepełnym wymiarze godzin.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XXV/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul.Mazurska 10/4, Dąbrowskiego 10/2, Dąbrowskiego 10/1, Władysława IV 7-15B/1, Świętojańska 92-94C/10, Witomińska 34/6, Syrokomli 6/10, Górna 15/7, Świętojańska 83/6, Bat. Chłopskich 18/2, Morska 91/10, Starowiejska 36/4, Wejherowska 28/14, Świętojańska 83/3, Gen. Maczka 18/5, Batorego 22/13, Pomorska 12/3, Gniewska 26a/15, Warszawska 40/5, Leszczynki 167/3.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.12.2007 r. do dnia 09.01.2008 r.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Plac Górnośląski, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 394/81, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony- 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działalność usługową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 02.01.2008 r. do dnia 23.01.2008 r.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni
zatrudni od 28.01.2008r. nauczyciela j. angielskiego (w pełnym wymiarze godzin, z odpowiednimi kwalifikacjami). Zgłoszenia pod nr tel. (058) 625 48 25, e-mail: gim17gdynia@wp.pl lub w szkole przy ul. H. Sucharskiego 10.

Dom Pomocy Społecznej W Gdyni
przy ul. Legionów 121
poszukuje osoby na stanowisko
terapeuty ds uzależnień na umowę zlecenie. tel. (058) 622-93-23, (058) 622-06-24.


Uwaga, organizacje pozarządowe !

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4509/07/V/0 z dn. 18.12.2007r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień z terminem realizacji od 02.01.2008-31.12.2008r. następującym podmiotom:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa" na dofinansowanie zadania „Zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych" w kwocie 9.200 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit" na dofinansowanie zadania w kwocie „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2008" w kwocie 13.955 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit" na dofinansowanie zadania „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w VI Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych" w kwocie 3.900 zł
- Związkowi Harcerstwa Polskiego, Okręg Pomorski na dofinansowanie zadania: „Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich hufców ZHR w 2008 roku" w kwocie 6.550 zł
- Klubowi Kolarskiemu „TREK" Gdynia na dofinansowanie zadania: „Przezwyciężyć słabość - kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień" w kwocie 8.880 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Galeon" na dofinansowanie zadania: „Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży" w kwocie 9.600 zł.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 EURO na roboty budowlane: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni"
CPV: 45.21.13.4.04 usługi w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Wymagany termin realizacji: do dnia 31 października 2009r. Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Budynków
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej ww.gdynia.pl/roboty budowlane oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok.101, I piętro. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14.01.08r do godz.11.00 w sekretariacie Wydziału Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 14.01.08 r o godz. 12.00 w pok. 101 I piętro Wydział Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Budynków - Roman Witowski tel. (058) 668 85 88 oraz inspektor Wydziału Budynków: Małgorzata Formela, tel. (058) 668 85 89 godz.8.00- 16.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 90%, termin wykonania - 10%.
Gmina Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na roboty budowlane: ,,Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywie- I etap" W dniu 17.12.2007r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 252537-2007
Termin składania ofert - do dnia: 8.01.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 120,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/zamówienia publiczne/roboty budowlane.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.(058) 66 88 880 - Wydział Realizacji Inwestycji.

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al.Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 278 000 € na robotę budowlaną:
„Utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni"
W dniu 20.12.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 255352 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 10.01.2008 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 306 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Władysława IV o pow. 10,50m2 (część działek nr 814/71, 815/71 oznaczonych na karcie mapy 58 Obręb Gdynia), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie-kiosk typu „RUCH". Przyszły dzierżawca winien legitymować się nabyciem praw do nakładów na pawilon znajdujący się na nieruchomości od osób którym one dotychczas przysługiwały.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 18.12.2007 roku do 09.01.2008 roku.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4479/07/V/0 z dn. 18.12.2007r. przyznał dotację Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost" w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD" z terminem realizacji od 2.2007-31.12.2009r. w następujących kwotach:
-20.000 zł w 2008r.
-25.000 zł w 2009r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4474/07/V/0 z dn.18.12.2007r. przyznał dotację Fundacji „Gdyński Most Nadziei" w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej" z terminem realizacji od 02.2007-31.12.2010r. w następujących kwotach:
- w roku 2008 111.600 zł
- w roku 2009 116.750 zł
- w roku 2010 119.650 zł.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4508/07/V/0 z dn. 18.12.2007r. przyznał dotację Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r." w następujących kwotach:
- w roku 2008 - 50.000 zł
- w roku 2009 - 51.000 zł
- w roku 2010 52.000 zł


Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 ul. Władysława IV 54
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Administracyjnego.
Liczba i wymiar etatu: 0.75 etatu.
Dokumenty należy składać do dnia 11.01.2008r. w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy w ZSSO na stanowisko Kierownika Administracyjnego."
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (058) 620 56 55.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
1/ o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej na km. 17 obręb Gdynia jako działki nr nr 529; 530; 531; 532 o łącznej pow. 16.719 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 29244.
Wykaz nr 199/07/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4538/2007/V/MG Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 grudnia 2007 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 24 grudnia do 15 stycznia 2008 roku.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U z 2005 Nr 45 poz435 ze zmianami) informuje, że w dniach roboczych od 07 stycznia do 6 marca 2008 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Władysława IV 37, zostanie wyłożony do wglądu, projekt uproszczonych planów urządzenia lasów, będących własnością osób fizycznych oraz prawnych. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w wyłożonym projekcie uproszczonych planów urządzenia lasu, może składać zastrzeżenia i wnioski w okresie 30 dni od daty wyłożenia w/w planów tj. do dnia 7 lutego 2008 roku. Informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/778/05 z dnia 30.08.2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od północy - wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego,
-od wschodu - wzdłuż linii brzegu morskiego,
- od południa - wzdłuż ul. Ejsmonda oraz jej przedłużenia do linii brzegu morskiego,
-od zachodu - wzdłuż ulicy Moniuszki, następnie wzdłuż ul. Tetmajera,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.01.08 r. do 12.02.08 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.02.08 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.08 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości
na przystankach i pętlach komunikacji miejskiej oraz utrzymania czystości rozkładów jazdy usytuowanych na wiatach, posterach reklamowych oraz na słupkach przystankowych znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 10 stycznia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-40-07.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk - Naczelnik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - tel.: (058) 623-33-12, Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel: (058) 660-54-11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).