835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i nr 176, poz.1242) w związku z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz.U. z 2006r. Nr 1, poz. 7 i Nr 238, poz.1728) oraz § 1 - 4 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości, że:
Na terenie województwa pomorskiego w okresie od 4 lutego do 30 kwietnia 2008 roku
zostanie przeprowadzony pobór mężczyzn urodzonych w 1989 roku.
1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1989 roku, powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984 - 1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
3. Do stawienia sie do poboru wzywa się również mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
4. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w roku 1988 i latach wcześniejszych, którzy:
1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
5. Do poboru wzywa się kobiety:
1) urodzone w latach 1980- 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej
- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. Nr 95, poz. 660)
6. Pobór wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące na obszarze: MIASTA GDYNI, w GOSiR GDYNIA - REDŁOWO, ul. Olimpijska 5/9 - Hotel „Olimp" przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00.
7.Osoby, zgłaszające się do poboru po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do poboru,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
4) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
5) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.
8.Osoby zgłaszające się do poboru kolejny raz przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru oraz książeczkę wojskową.
9.Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem, (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Poborowych, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust.1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji podanie (wraz z wypisem z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność), na podstawie którego można określić zdolność tych poborowych do czynnej służby wojskowej. W podaniu należy podać: nazwisko; imię (imiona); imię ojca; miejsce urodzenia; adres zamieszkania; wykształcenie; zawód; serię i nr dowodu osobistego; nazwę organu, który wydał dowód osobisty oraz nr ewidencyjny PESEL poborowego.
11. Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do poboru, które:
1) po dniu ogłoszenia poboru, a przed dniem jego rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, winny zgłosić się - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do poboru - do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2) po rozpoczęciu poboru zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego również do dwóch miesięcy, winny przed zmianą miejsca pobytu zgłosić się do komisji właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do poboru w wyznaczonym w terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie winny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do poboru.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru.
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO POBORU.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do poboru w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności. - art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 6 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 14 stycznia 2008r.

Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski
Gdańsk, 5 grudnia 2007 r.